Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 45

protokols Nr. 5, 28. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes iestāšanos
biedrībā „Partnerība laukiem un jūrai”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta ceturto daļu un saskaņā ar 2015.gada 4.februāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokola Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iestāties biedrībā „Partnerība laukiem un jūrai”, reģistrācijas Nr. 40008104707 (turpmāk – Biedrība), ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, sniegt ieguldījumu kultūras un dabas resursu saglabāšanā un saudzīgā izmantošanā, kā arī veicināt uzņēmējdarbību un sabiedrības līdzdalību partnerības darbības teritorijā.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei līdz tuvākajai Biedrības kopsapulcei, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 28.februārim sagatavot nepieciešamos dokumentus, lai iestātos biedrībā „Partnerība laukiem un jūrai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF