Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 44

protokols Nr. 5, 27. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu senioram-airētājam J.G. un senioram-airētājam J.L.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.5.punktu un 9.5.1., 9.5.2. un 9.5.3.apakšpunktiem, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 3.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-27/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvu *** euro apmērā senioram-airētājam J.G. par izcīnīto pirmo, otro un trešo vietu FISA Pasaules airēšanas Master Regatē (Pasaules čempionāts 2014.) „FISA World Rowing Masters Regatta 2014”, 28 pasaules valstu konkurencē.

2. Piešķirt naudas balvu *** euro apmērā senioram-airētājam J.L. par izcīnīto pirmo, otro un trešo vietu FISA Pasaules airēšanas Master Regatē (Pasaules čempionāts 2014.) „FISA World Rowing Masters Regatta 2014”, 28 pasaules valstu konkurencē.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1.un 2.punktā minēto uzdevumu izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF