Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2018.gada 18.decembra 604.lēmumu

2015.gada 19.februārīNr. 42

protokols Nr. 5, 10. punkts

Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas domē izskata vai atstāj bez izskatīšanas
iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un
atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito un piecpadsmito daļu, kā arī, lai atbalstītu finansiālās grūtībās esošus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuri vēlas labprātīgi veikt nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt „Noteikumi par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas domē izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu” (pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.42

(protokols Nr.5, 10.punkts)

Noteikumi par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas domē izskata vai atstāj bez izskatīšanas
iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un
atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas domē izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito un piecpadsmito daļu:

1.1. izskata vai atstāj bez izskatīšanas nodokļu maksātāja iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu;

1.2. pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi;

1.3. kontrolē lēmumos par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktā ievērošanu.

2. Lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi vai lēmumu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu pieņem Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – izpilddirektors).

3. Nodokļu maksātāja iesniegumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu (turpmāk – iesniegums) izskatīšanu vai atstāšanu bez izskatīšanas, lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un lēmumu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu pieņemšanu, lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanu un atbilstošas informācijas ievadīšanu Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa (turpmāk – Nodokļu nodaļa) .

II. Nodokļu maksātāja iesnieguma saņemšana un izskatīšana

4. Ja nodokļu maksātājs Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Apmeklētāju apkalpošanas centros (turpmāk – Apmeklētāju apkalpošanas centri) iesniedzis iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem (ja tādi ir) par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu , Apmeklētāju apkalpošanas centra darbinieks nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā ievada informāciju par saņemto iesniegumu dokumentu pārvaldības sistēmā „DocLogix” un deleģē iesniegumu Nodokļu nodaļai.

5. Pēc noteikumu 4.punktā norādītās informācijas ievadīšanas dokumentu pārvaldības sistēmā „DocLogix” iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem (ja tādi ir) Nodokļu nodaļas vadītājs vai vadītāja vietnieks deleģē Nodokļu nodaļas atbildīgajam finansistam (turpmāk – finansists) izskatīšanai un lēmuma sagatavošanai, kurš iesnieguma oriģinālu ar tam pievienotajiem dokumentiem ievieto nodokļu maksātāja lietā .

6. Finansists, saņemot iesniegumu izskatīšanai, nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai:

6.1. iesniegums ir parakstīts, tam ir pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti, iesniegumu ir parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām un tas iesniegts, ievērojot Valsts valodas likuma prasības;

6.2. nav pasludināts nodokļu maksātāja maksātnespējas process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

6.3. nav pagājuši seši mēneši no lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu paziņošanas dienas;

6.4. iesniegumam, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, ir pievienots lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumu samaksas apliecinājums;

6.5. iesniegumā ir norādīts argumentēts pamatojums nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgai samaksai;

6.6. iesniegums ar lūgumu, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu, pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi ir iesniegts atkārtoti un pašvaldība jau ir pieņēmusi lēmumu par šī iesnieguma izskatīšanu pēc būtības.

7. Iesniegums neatbilst noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajam, ja finansists konstatē, ka iesniegums nav parakstīts (nav pašrocīgi parakstīts vai nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu), tam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti, iesniegumu parakstījusi persona bez pārstāvības tiesībām vai iesniegums iesniegts, neievērojot Valsts valodas likuma prasības. Šajā gadījumā iesniegums uzskatāms par neatbilstošu Administratīvā procesa likuma 56.pantam un iesniegumu atstāj bez virzības.

8. Ja finansists konstatē, ka iesniegums neatbilst noteikumu 6.1 ., 6.4 . un 6.5 .apakšpunktā noteiktajam, finansists ne vēlāk kā divu darba dienu laikā sagatavo pieprasījuma projektu nodokļu maksātājam novērst konstatētos trūkumus un iesniedz to Nodokļu nodaļas vadītājam vai vadītāja vietniekam saskaņošanai , ja pieprasījums sagatavots paziņošanai uz nodokļu maksātāja juridisko vai deklarēto dzīvesvietas adresi.

9. Noteikumu 8.punktā noteiktajā pieprasījumā finansists norāda termiņu trūkumu novēršanai (norāda konkrētu datumu) ne īsāku par piecām darba dienām no pieprasījuma paziņošanas dienas. Ja iesniegums neatbilst noteikumu 6.1 .apakšpunktā noteiktajam, pieprasījumā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 56.panta 1.1daļu pirms lūguma līdz noteiktam datumam novērst trūkumus norāda, ka nodokļu maksātāja iesniegumu līdz norādīto trūkumu novēršanai atstāj bez virzības.

10. Noteikumu 8.punktā minēto pieprasījumu nodokļu maksātājam paziņo uz tā elektroniskā pasta adresi, kas norādīta iesniegumā vai tā juridisko vai deklarēto dzīvesvietas adresi, ja nav iespējams paziņot elektroniski. Ja nodokļu maksātājs norādījis citu paziņošanas veidu, pieprasījumu paziņo, pēc iespējas ņemot vērā nodokļu maksātāja norādīto paziņošanas veidu.

11. Ja Noteikumu 8.punktā minēto pieprasījumu nodokļu maksātājam paziņo uz tā elektroniskā pasta adresi, kas norādīta iesniegumā, finansists sagatavoto pieprasījumu reģistrē Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes kancelejā un ievieto nodokļu maksātāja lietā.

12. Finansists astoņu dienu laikā pēc noteikumu 9.punktā noteiktā termiņa iestāšanās izvērtē, vai nodokļu maksātājs ir novērsis konstatētos trūkumus. Ja trūkumi ir novērsti, tad finansists uzsāk iesnieguma izskatīšanu.

13. Ja finansists 12.punktā noteiktā izvērtējuma rezultātā konstatē, ka trūkumi nav novērsti un iesniegums neatbilst noteikumu:

13.1. 6.1.apakšpunktā noteiktajam, tad finansists sagatavo vēstules projektu par iesnieguma atzīšanu par neiesniegtu (vēstules pielikumā nepievienojot nodokļu maksātāja iesniegumu) un iesniedz to Nodokļu nodaļas vadītājam vai vadītāja vietniekam saskaņošanai;

13.2. 6.4.apakšpunktā noteiktajam, tad finansists sagatavo lēmumprojektu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu un iesniedz to Nodokļu nodaļas vadītājam vai vadītāja vietniekam un Administratīvi juridiskai pārvaldei saskaņošanai;

13.3. 6.5.apakšpunktā noteiktajam, tad finansists uzsāk iesnieguma izskatīšanu, izvērtējot nodokļu maksātāja iesniegto un Nodokļu nodaļas rīcībā esošo informāciju.

14. Ja finansists konstatē, ka nodokļu maksātājam ir pasludināts maksātnespējas process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process, finansists ne vēlāk kā nākamajā darba dienā sagatavo lēmumprojektu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu un iesniedz to Nodokļu nodaļas vadītājam vai vadītāja vietniekam un Administratīvi juridiskai pārvaldei saskaņošanai.

15. Ja finansists pārbaudot noteikumu 6.3.apakšpunktā noteikto, konstatē, ka no lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu paziņošanas dienas ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši un nodokļu maksātājs nav lūdzis atjaunot procesuālo termiņu iesnieguma iesniegšanai, finansists ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā sagatavo lēmumprojektu par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas un iesniedz to Nodokļu nodaļas vadītājam vai vadītāja vietniekam un Administratīvi juridiskai pārvaldei saskaņošanai.

16. Ja nodokļu maksātājs ir nokavējis iesnieguma iesniegšanas termiņu, bet iesniegumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu lūdz to atjaunot, tad finansists izvērtē vai:

16.1. iesniegumā norādīti iesnieguma iesniegšanas termiņa nokavējumu attaisnojoši iemesli;

16.2. nokavējumu attaisnojošie iemesli ir dokumentāri pamatoti;

16.3. attaisnojošie iemesli ir/nav atkarīgi no nodokļu maksātāja gribas un rīcības.

17. Par noteikumu 16.3.apakšpunktā minētajiem attaisnojošiem iemesliem, kas nav atkarīgi no nodokļu maksātāja gribas, uzskatāma:

17.1. trešo personu (valsts iestāžu) rīcība, kas ir iemesls termiņa nokavējumam;

17.2. pasta kļūda, ja to iespējams pierādīt;

17.3. atsevišķos gadījumos nodokļu maksātāja veselības stāvoklis.

18. Ja finansists konstatē, ka noteikumu 17.punktā noteiktie iemesli:

18.1. pastāvēja, tad nodokļu maksātāja iesniegumu izskata pēc būtības. Atsevišķu lēmumu par procesuālā termiņa atjaunošanu nesagatavo, taču lēmumprojektā ar kuru izskata iesniegumu norāda procesuālā termiņa atjaunošanas iemeslus un lietu skata pēc būtības. Lēmumprojekta nolemjošā daļā norāda - atjaunot procesuālo termiņu, vienoties vai atteikt vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu;

18.2. nepastāvēja, tad finansists sagatavo lēmumprojektu par atteikumu atjaunot procesuālo termiņu un iesniegumu atstāj bez izskatīšanas.

19. Ja finansists konstatē, ka iesniegums atbilst noteikumu 6.6 .apakšpunktā noteiktajam, tad finansists pārbauda, vai pēc iepriekšējā Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas ir mainījušies administratīvās lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi. Ja finansists konstatē, ka administratīvās lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi:

19.1. nav mainījušies, tad finansists sagatavo lēmumprojektu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu un iesniedz to Nodokļu nodaļas vadītājam vai vadītāja vietniekam un Administratīvi juridiskai pārvaldei saskaņošanai;

19.2. ir mainījušies, tad finansists uzsāk nodokļu maksātāja iesnieguma izskatīšanu.

20. Pašvaldībai ir tiesības prasīt, lai nodokļu maksātājs pirms lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņemšanas veic daļēju nokavēto nodokļu maksājumu un atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai aprēķinātās nokavējuma naudas samaksu – līdz divdesmit procentiem no kopējās parāda summas.

21. Pašvaldībai saskaņā ar Civilprocesa likuma 602.panta pirmo daļu neatkarīgi no piedziņas vēršanas uz nekustamo īpašumu ir tiesības prasīt nostiprināt zemesgrāmatā hipotēku piedzenamās summas apmērā.

22. Pašvaldībai ir tiesības koriģēt nodokļu maksātāja iesniegto vēlamo nodokļu saistību dzēšanas grafiku, nosakot saprātīgu pilnīgas parāda samaksas termiņu, ņemot vērā nodokļu maksātāja parāda apmēru, kārtējo maksājumu apmēru, nodokļu maksātāja ieņēmumus u.c. apstākļus, paredzot parāda samaksu pa daļām, t.i., sadalot kopējā parāda samaksu vairākās proporcionālās daļās tā, lai maksājumi tiktu veikti vismaz reizi mēnesī.

23. Finansists juridiskajām un fiziskajām personām, kuras iesniegumu iesniegušas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu, vērtē:

23.1. agrāk piešķirto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumus un to samaksas izpildes ievērošanu pēdējo trīs gadu laikā:

23.1.1. nodokļu maksātājs ir/nav maksājis iepriekšējos nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumos noteiktajos termiņos un apmēros;

23.1.2. nodokļu maksātājs, veicot nodokļa maksājumus atbilstoši iepriekšējiem nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumiem ir/nav savlaicīgi veicis kārtējo nodokļu maksājumu samaksu;

23.1.3. cik bieži nodokļu maksātājs iesniedzis iesniegumus par nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumiem un kāds laika posms ir pagājis kopš pēdējā iesnieguma par nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumu iesniegšanas;

23.2. vai pašvaldība pēdējo trīs gadu laikā ir/nav uzsākusi nokavēto nodokļu bezstrīda piedziņas procesu:

23.2.1. uzsākts piedziņas process un parāda summa ir piedzīta pilnā apmērā;

23.2.2. uzsākts piedziņas process un parāda summa ir piedzīta daļēji;

23.2.3. uzsākts piedziņas process un parāda summa nav piedzīta;

23.2.4. nokavēto nodokļu piedziņas process nav uzsākts;

23.3. nodokļu parāda rašanās laiku, t.i., cik sen izveidojies nodokļa parāds:

23.3.1. nodokļa parāds izveidojies īsā laika periodā – pēdējā gada laikā;

23.3.2. nodokļa parāds izveidojies ilgstošā laika periodā – pēdējo trīs gadu laikā;

23.4. iesniegto vēlamo nodokļu saistību dzēšanas grafiku:

23.4.1. nodokļu maksātājs ir/nav norādījis saprātīgu pilnīgas parāda samaksas termiņu, ņemot vērā nodokļu maksātāja parāda apmēru, kārtējo maksājumu apmēru, nodokļu maksātāja ieņēmumus u.c. apstākļus;

23.4.2. nodokļu maksātājs ir/nav norādījis parāda samaksu pa daļām, t.i., sadalot kopējā parāda samaksu vairākās proporcionālās daļās tā, lai maksājumi tiktu veikti vismaz reizi mēnesī;

23.5. nodokļu maksātāja sniegtās informācijas par kredītsaistībām atbilstību publiskajās datu bāzēs pieejamo informāciju;

23.6. nodokļu maksātājam pirms lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņemšanas ir/nav jāveic daļēju nokavēto nodokļu maksājumu un aprēķinātās nokavējuma naudas samaksu;

23.7. nodokļu maksātājam ir/nav piemērojami lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu bezstrīdus piedziņu izpildes nodrošinājuma līdzekļi.

III. Lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi,
lēmuma par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu,
lēmuma par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas vai lēmuma par atteikumu atjaunot procesuālo termiņu
sagatavošana un pieņemšana

24. Ja, izvērtējot nodokļu maksātāja iesniegumā sniegto informāciju un Nodokļu nodaļas rīcībā esošo informāciju, finansists uzskata, ka Nodokļu nodaļas rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai izlemtu jautājumu par lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņemšanu, finansists veic vienu no šādām darbībām:

24.1. nodokļu maksātājam nosūta lūgumu līdz noteiktam datumam iesniegt pašvaldībai lēmuma pieņemšanas izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju vai dokumentus;

24.2. nodokļu maksātāju uzaicina ierasties uz interviju klātienē, norādot papildus iesniedzamo informāciju vai dokumentus.

25. Vienlaikus, izvērtējot nepieciešamās informācijas pieprasīšanu saskaņā ar noteikumu 24.punktu, finansists izvērtē papildus nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no citām fiziskajām un juridiskajām personām.

26. Izpilddirektors pieņem lēmumu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, ja:

26.1. izskatot iesniegumu, konstatē, ka pēc noteikumu 8.punktā minētā pieprasījuma nosūtīšanas iesniegums neatbilst noteikumu 6.4.apakšpunktā noteiktajam;

26.2. izskatot iesniegumu, konstatē, ka tas jau ir izskatīts pēc būtības, pieņemot lēmumu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, un nav mainījušies lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi;

26.3. ar nodokļu maksātāju nav panākta vienošanās par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku;

26.4. attiecībā uz nodokļu maksātāja nokavētajiem nodokļu maksājumiem, par kuru labprātīgu samaksu nodokļu maksātājs lūdz vienoties, nav spēkā esoša lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu;

26.5. nodokļu maksātājam ir pasludināts maksātnespējas process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

26.6. nodokļu maksātājs pirms lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņemšanas nav veicis daļēju nokavēto nodokļu maksājumu un aprēķinātās nokavējuma naudas samaksu – līdz divdesmit procentiem no kopējās parāda summas, ja tāds ir prasīts saskaņā ar noteikumu 20.punktu.

27. Ja, izvērtējot nodokļu maksātāja iesniegumu un Nodokļu nodaļas rīcībā esošo informāciju, nav gūta pārliecība, ka, vienojoties ar nodokļu maksātāju par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, nodokļu maksātāja norādītajā samaksas grafikā tiks nodrošināta pašvaldības budžeta interešu aizsardzība, uzskatāms, ka vienošanās par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku ar nodokļu maksātāju nav panākta un izpilddirektors pieņem lēmumu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu.

28. Finansists pēc 6.-19., 23.-26. punktā noteiktās izvērtēšanas sagatavo lēmuma projektu un tajā sniedz priekšlikumus par 20.-22.punktā noteikto, iesniedz Nodokļu nodaļas vadītājam vai vadītāja vietniekam un Administratīvi juridiskai pārvaldei saskaņošanai un nodod izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai.

29. Pēc lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņemšanas finansists nekavējoties nodrošina, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu attiecībā uz nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuriem samaksas termiņi noteikti lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, neuzsāk vai aptur, kamēr ir spēkā lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

30. Pirms lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņemšanas piemērotos piespiedu izpildes nodrošinājuma līdzekļus saglabā.

31. Nodokļu nodaļas vadītājs vai vadītāja vietnieks ne retāk kā reizi gadā pēc lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņemšanas, pamatojoties uz nodokļu maksātāja iesniegumu vai konstatējot, ka ir būtiski samazinājies nodokļu maksātāja nokavēto nodokļu maksājumu apmērs, izvērtē nepieciešamību grozīt piemēroto izpildes nodrošinājuma līdzekļu apmēru.

32. Izpilddirektors viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas, ja izskatot iesniegumu, konstatē, ka no lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu paziņošanas dienas ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši un nodokļu maksātājs nav lūdzis atjaunot procesuālo termiņu iesnieguma iesniegšanai.

33. Izpilddirektors viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par atteikumu atjaunot procesuālo termiņu, ja izskatot iesniegumu, konstatē, ka iesniegumā nav norādīti iesnieguma iesniegšanas termiņa nokavējumu attaisnojoši iemesli, attaisnojošie iemesli nav dokumentāri pamatoti, attaisnojošie iemesli ir atkarīgi no nokavējušā procesa dalībnieka gribas un rīcības.

IV. Lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
labprātīgu izpildi kontrole

34. Lai kontrolētu lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktā ievērošanu, Nodokļu nodaļas vadītājs vai vadītāja vietnieks nodrošina informācijas uzskaiti nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā.

35. Finansists reizi mēnesī kontrolē lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktā ievērošanu, tas ir, pārbauda, vai nodokļu maksātājs pilnā apmērā savlaicīgi ir veicis nokavētos nodokļu maksājumus lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktajos samaksas termiņos un kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

36. Ja finansists konstatē, ka nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā pilnā apmērā nav veicis nokavētos nodokļu maksājumus saskaņā ar lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteikto vai nav veicis kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, finansists ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā sagatavo brīdinājuma projektu par lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanu un iesniedz to Nodokļu nodaļas vadītājam vai vadītāja vietniekam saskaņošanai.

37. Noteikumu 35.punktā noteiktajā brīdinājumā nodokļu maksātājam nosaka termiņu – piecas darba dienas no brīdinājuma paziņošanas dienas –, līdz kuram nodokļu maksātājam pilnā apmērā ir jāveic nokavēto nodokļu maksājumu, kuri nav samaksāti saskaņā ar lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktajiem termiņiem, samaksa un kārtējo nodokļu maksājumu samaksa.

38. Ja sestajā darba dienā pēc pašvaldības brīdinājumā norādītā datuma Nodokļu nodaļas rīcībā nav informācijas, ka nodokļu maksātājs pilnā apmērā ir veicis visu brīdinājumā minēto maksājumu samaksu, finansists izvērtē lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanu.

39. Pēc lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanas finansists nodrošina, ka nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanas tiek turpināta vai uzsākta nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa bezstrīda kārtībā, izmantojot likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta trešajā daļā noteiktos piedziņas līdzekļus.

40. Zvērināta tiesu izpildītāja piedziņas vēršana uz nodokļu maksātājam piederošo nekustamo īpašumu ir pamats lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanai.

V. Informācijas ievadīšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā

41. Finansists ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc iesnieguma, kas iesniegts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu, saņemšanas ievada nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā attiecīgā nodokļu maksātāja lietā - Iesniegums labprātīgai izpildei, piezīmēs norādot datumu, kad iesniegums saņemts pašvaldībā.

42. Finansists ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņemšanas, lēmuma par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu pieņemšanas, lēmuma par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas pieņemšanas vai vēstules par iesnieguma atzīšanas par neiesniegtu nosūtīšanas, lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanas ievada nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā attiecīgā nodokļu maksātāja lietā atbilstošu informāciju:

42.1. Lēmums par labprātīgu izpildi, ja pieņemts Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, norādot lēmuma datumu un numuru, kopējo nokavēto nodokļu maksājumu apmēru, noteiktos nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgas samaksas termiņus;

42.2. Lēmums par atteikumu vienoties par labprātīgu izpildi, ja pieņemts Lēmums par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, norādot pieņemtā lēmuma datumu un numuru;

42.3. Lēmums par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas, – ja pieņemts Lēmums par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas, norādot pieņemtā lēmuma datumu un numuru;

42.4. Atstāta bez izskatīšanas labprātīga izpilde, ja iesniegums atzīts par neiesniegtu, norādot vēstules datumu un numuru;

42.5. Lēmuma par labprātīgu izpildi atcelšana, ja pieņemts Lēmums par Lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanu, norādot pieņemtā lēmuma datumu un numuru.

43. Finansists ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc brīdinājuma par lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanu nosūtīšanas nodokļu maksātājam ievada nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā nodokļu maksātāja lietā informāciju par Brīdinājums par lēmuma par labprātīgu izpildi atcelšanu, norādot brīdinājuma datumu, numuru un datumu, kuram iestājoties, tiks izvērtēta lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi atcelšana, ja nodokļu maksātājs nebūs veicis lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteikto nokavēto nodokļu maksājumu un citu normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksājumu samaksu.

VI. Informācijas par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu uzskaite

44. Nodokļu nodaļas vadītājs vai vadītāja vietnieks nodrošina informācijas apkopošanu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā par nodokļu maksātāju iesniegtajiem iesniegumiem, to izskatīšanas vai atstāšanas bez izskatīšanas rezultātā pieņemtajiem lēmumiem un lēmumos par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktā ievērošanu.

45. Reizi mēnesī līdz katra mēneša 15.datumam Nodokļu nodaļas vadītājs vai vadītāja vietnieks iesniedz izpilddirektoram pārskatu no nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmas par nodokļu maksātāju iesniegtajiem iesniegumiem, to izskatīšanas vai atstāšanas bez izskatīšanas rezultātā pieņemtajiem lēmumiem un lēmumos par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktā ievērošanu.


Lejupielāde: DOC un PDF