Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 13.augusta 336.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 19.februārīNr. 40

protokols Nr. 5, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2.punktu, lai izteiktu pašvaldības atzinību fiziskām un juridiskām personām, kuras aktīvi, radoši un nesavtīgi strādājušas Jūrmalas pilsētas labā, kā arī, lai izteiktu pašvaldības pateicību par sasniegumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs un par nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu un veicot Jūrmalas pilsētas pozitīva tēla veidošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot šādus Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumus – „Goda zīme”, „Goda raksts” un „Pateicības raksts”, ar mērķi izcelt īpašus sasniegumus un sevišķi nozīmīgus ieguldījumus Jūrmalas pilsētas labā. Grozīts ar domes 2015.gada 13.augusta 336.lēmumu

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei sadarbībā ar Administratīvi juridisko pārvaldi izstrādāt Jūrmalas pilsētas domes apbalvojuma nolikuma projektu un organizēt nolikuma apstiprināšanu Valsts heraldikas komisijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF