Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 38

protokols Nr. 5, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
„Jūrmalas Sporta servisa centrs” izveidošanu

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 3.punktu, 27. un 28.pantu, likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 5.2.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi „Jūrmalas Sporta servisa centrs”, kas darbību uzsāk 2015.gada 9.martā.

2. Ar 2015.gada 9.martu iecelt amatā par Jūrmalas Sporta servisa centra direktora pienākumu izpildītāju Svetlanu Dergaču līdz brīdim, kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks apstiprināts Jūrmalas Sporta servisa centra direktors.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu par direktora pienākuma izpildītāja pieņemšanu darbā.

4. Jūrmalas Sporta servisa centra direktora pienākumu izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā reģistrēt Jūrmalas Sporta servisa centru kā nodokļu maksātāju Valsts ieņēmumu dienestā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF