Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 56

protokols Nr. 22, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25
„Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, Publisko
aģentūru likuma 16.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

„Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Publisko aģentūru likuma 16.panta otro daļu.”

2. Izteikt 1.1. punktu šādā redakcijā:

„1.1. Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” (turpmāk - AĢENTŪRA) ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir deleģēti no pašvaldības autonomām funkcijām izrietoši uzdevumi sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, veselību veicinošā un izglītības sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, veselību veicinošā jomā.”

3. Svītrot 1.2.punktu.

4. Izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā:

„1.5. AĢENTŪRA ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora padotībā.”

5. Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:

„3.1. AĢENTŪRA veic šādus no Jūrmalas pilsētas pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošus, AĢENTŪRAI deleģētus pārvaldes uzdevumus:

3.1.1. sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

3.1.2. sniedz veselību veicinošus pakalpojumus;

3.1.3. sniedz izglītošanas pakalpojumus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, veselību veicinošā jomā;

3.1.4. īsteno pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas, kas izriet no Jūrmalas pilsētas pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošajiem, AĢENTŪRAI deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem;

3.1.5. īsteno, no Jūrmalas pilsētas pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošajiem, AĢENTŪRAI deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, profesionālās pilnveides, tālākizglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanu pieaugušām personām”.

6. Izteikt 3.4. punktu šādā redakcijā:

„3.4. Pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu AĢENTŪRA nodrošina, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus.”

7. Mainīt 3.5.1.apakšpunkta numerāciju uz “3.6.” un pārējiem punktiem augošā secībā.

8. Izteikt 4.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1.5. Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem. Dienas centrs sniedz sociālos pakalpojumus pensijas vecuma personām, kā arī invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem.”

9. Izteikt 4.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1.12. Veselību veicinošo pakalpojumu nodaļa. Veselību veicinošo pakalpojumu nodaļa administrē AĢENTŪRAS sniegtos veselību veicinošos pakalpojumus.”

10. Papildināt 7.nodaļas “AĢENTŪRAS pārvalde” ievaddaļu ar numerāciju “7.1.” šādā redakcijā:

„7.1. AĢENTŪRAS darbu vada tās direktors. AĢENTŪRAS direktors pilda normatīvajos aktos un šajā AĢENTŪRAS nolikumā noteiktos uzdevumus, kā arī:”.

11. Mainīt 7.1. apakšpunkta numerāciju uz “7.1.1.” un pārējiem apakšpunktiem augošā secībā līdz 7.1.8.apakšpunktam.

12. Papildināt ar 7.2.punktu šādā redakcijā:

„7.2. AĢENTŪRAS direktoru amatā apstiprina Jūrmalas pilsētas dome uz pieciem gadiem. Novērtējot AĢENTŪRAS darbības rezultātus, AĢENTŪRAS direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti vai atbrīvot no amata pirms noteiktā termiņa.”

13. Izteikt 8.1.punktu šādā redakcijā:

„8.1. Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos AĢENTŪRA izdod administratīvos aktus.”

14. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā:

„8.2. AĢENTŪRAS izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.”

15. Izteikt 8.3.punktu šādā redakcijā:

„8.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF