Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 24.maija 25.nolikumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 21.aprīļa 15.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 3.decembrīNr. 49

protokols Nr. 21, 16. punkts

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

Izdots saskaņā Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada
4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas
pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Uzņēmēju konsultatīvā padome (turpmāk - Padome) tiek veidota pēc Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) iniciatīvas, lai veicinātu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem.

2. Padomi veido uzņēmēji vai to pārstāvošās organizācijas, kuri veic saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 25.nolikumu

3. Padome ir organizācija, kas konsultē domi uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas jautājumos, pārstāv nozaru uzņēmēju intereses Jūrmalas pilsētā un darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.

II. Padomes darbības mērķi un uzdevumi

4. Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā un uzturēt efektīvu dialogu starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) un vietējiem uzņēmējiem, tādejādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību pilsētā.

5. Padomes uzdevumi ir:

5.1. pašvaldības normatīvo aktu un stratēģiskās plānošanas dokumentu izskatīšana, priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana domei;

5.2. pilsētas attīstības un citu stratēģiski svarīgu plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana uz uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību pilsētā;

5.3. atbalstīt un organizēt pasākumus, kas veicina labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanu;

5.4. nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmes izvērtēšana uz sociāli ekonomisko attīstību pilsētā un to atbilstību Jūrmalas pilsētas stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem;

5.5. kopīgu projektu ierosināšana un īstenošana sadarbībā ar domes struktūrvienībām, lai veicinātu pilsētas sociāli ekonomisko attīstību;

5.6. veicināt uzņēmēju līdzdalību Jūrmalas pilsētas mārketinga pasākumos;

5.7. noskaidrot Jūrmalas pilsētas nozaru uzņēmēju viedokli dažādos viņus interesējošos jautājumos un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;

5.8. sekmēt Jūrmalas pilsētas uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem;

5.9. apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp nozaru uzņēmējiem;

5.10. citi uzdevumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu pilsētā.

III. Padomes tiesības un pienākumi

6. Padomes tiesības ir:

6.1. lūgt Padomes darbam nepieciešamo informāciju no domes struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un institūcijām;

6.2. veidot attiecības ar līdzīgām organizācijām citās Latvijas pilsētās, kā arī ārvalstīs (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, asociācijas utt.);

6.3. nepieciešamības gadījumā uzaicināt uz Padomes sēdēm domes pārstāvjus noteiktu jautājumu izskatīšanai un risināšanai;

6.4. sagatavot priekšlikumus par 5.punktā minētajiem jautājumiem un iesniegt tos domes deputātiem un vadībai.

7. Padomes pienākums regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, informēt domi par padomes darbību un pieņemtajiem lēmumiem.

IV. Padomes izveidošana, sastāvs un darba organizācija

8. Padomes locekļi ir domes apstiprināti Jūrmalas pilsētas nozaru uzņēmumu pārstāvji. Padome tiek apstiprināta uz diviem gadiem.

9. Padomē primāri var tikt iekļauts uzņēmuma pārstāvis, kura uzņēmums papildus nolikuma 2.punktā minētajam, atbilst šādiem kritērijiem:

9.1. ar lielāko pastāvīgi nodarbināto darbinieku skaitu (saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem uz pieteikuma iesniegšanas brīdi);

9.2. ar lielāko saimnieciskās darbības apgrozījumu (saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem par iepriekšējo gadu uz pieteikuma iesniegšanas brīdi);

9.3. ieguvis apbalvojumus starptautisku, nacionāla mēroga vai pilsētas nozīmes konkursos, festivālos, u.c. profesionālās darbības novērtējuma pasākumos.

10. Padomes sastāvā ir ne vairāk 20 (divdesmit) locekļi, kuri pārstāv Jūrmalas pilsētas uzņēmumus. Prioritāri Padomes sastāvā tiek uzņemti pārstāvji no šādām nozarēm (saskaņā ar publiski pieejamas datu bāzes datiem): –

10.1. viesnīcas un SPA, medicīna, izklaide – ne vairāk kā 7 pārstāvji;

10.2. tirdzniecība – ne vairāk kā 3 pārstāvji;

10.3. būvniecība un nekustamais īpašums - ne vairāk kā 4 pārstāvji;

10.4. restorāni un ēdināšana - ne vairāk kā 4 pārstāvji;

10.5. ražošana – ne vairāk kā 2 pārstāvji.”

Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 15.nolikumu

11. Uzņēmējs, kurš vēlas iekļauties Padomē, domei iesniedz pieteikumu (saskaņā ar pielikumu).

12. Padomes locekļus ieceļ un atceļ ar domes lēmumu. Pēc šī nolikuma 11.punktā minētā pieteikuma saņemšanas, dome pieņem lēmumu par uzņēmēja iecelšanu vai atteikumu iecelt Padomē. Padomes locekļu iecelšanas atteikuma gadījumā tiek nosūtīts rakstisks pamatojums desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

13. Par Padomes locekli nevar būt domes struktūrvienības vadītājs vai pašvaldības iestādes vadītājs, deputāts, deputāta kandidāts un politisko partiju valdes loceklis.

14. Padomes sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse Padomes locekļu.

15. Padomes locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēl Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz diviem gadiem ar tiesībām būt pārvēlētiem.

16. Padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku no pienākumu pildīšanas atbrīvo ar Padomes lēmumu pēc paša vēlēšanās vai vismaz pēc 3/4 no Padomes locekļu iniciatīvas. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir saņemts Padomes sastāva balsu vairākums.

17. Padomi pārstāv un tās darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

18. Padomes lēmumi ir rekomendējoši un informējoši un tie tiek pieņemti Padomes locekļiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder Padomes priekšsēdētājam.

19. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī vai arī biežāk, ja to pieprasa vismaz puse Padomes locekļu.

20. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu, partiju vai domes pārstāvji, kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu intereses.

21. Padomes sēdes jāprotokolē. Protokolēšanu veic no Padomes locekļiem iecelts protokolētājs. Protokolu paraksta Padomes sēdes vadītājs un protokolētājs.

22. Protokolā ierakstāms:

22.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā sēde notiek;

22.2. cikos sēde ir atklāta un slēgta;

22.3. sēdes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds, amats;

22.4. sēdē klātesošo Padomes locekļu skaits, vārds un uzvārds;

22.5. sēdes darba kārtība;

22.6. to personu vārds, uzvārds, kam tiek dots vārds;

22.7. iesniegtie priekšlikumi, lēmumprojekti un pieprasījumi;

22.8. ar cik balsīm pieņemts lēmums, balsojuma atšifrējums;

22.9. pieņemtais lēmums;

22.10. cita informācija pēc sēdes dalībnieku pieprasījuma.

23. Padomes sēžu protokoli tiek sagatavoti un izsūtīti Padomes locekļiem to apstiprināšanai.

24. Padomes sēžu protokoli tiek apkopoti un tos glabāšanā pieņem Padomes priekšsēdētājs uz savu pilnvaru laiku. Padomes priekšsēdētājs iesniedz domei katras Padomes sēdes protokola vienu eksemplāru.

25. Padomes priekšsēdētājs pārstāv Padomi savas kompetences ietvaros.

V. Padomes darbības pārtraukšana

26. Padome tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar domes lēmumu.

27. Padomi vai padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot ar domes lēmumu, ja to pieprasa:

27.1. pati Padome vai Padomes loceklis, iesniedzot rakstisku iesniegumu;

27.2. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

27.3. vismaz 3/4 Padomes locekļu, pieņemot lēmumu Padomes sēdē;

27.4. Padomes priekšsēdētājs par Padomes locekli, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu par neattaisnotu Padomes sēžu neapmeklēšanu trīs reizes pēc kārtas.

VI. Noslēguma jautājumi

28. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikums Nr.10 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmums Nr.385 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”.

29. Domes Attīstības pārvaldei nodrošināt Padomes sastāva veidošanu trīs mēnešu laikā no nolikuma apstiprināšanas brīža un turpmāko sadarbību atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

30. Līdz jauna padomes sastāva izveidošanai uzņēmējiem ir tiesības sniegt priekšlikumus par uzņēmējdarbības vides jautājumiem Domes Attīstības pārvaldei.

31. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina informācijas, par šī nolikuma apstiprināšanu, publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības biļetenā un mājaslapā internetā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.49

(protokols Nr.21, 16.punkts)

PDF