Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 29

protokols Nr. 10, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8
„Labklājības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 7.punktu,
21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums” (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 9.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.5.1 organizēt dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem darbību, nodrošinot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksu, sociālo prasmju attīstību un izglītošanu bērniem, kuriem ir ierobežotas funkcionēšanas spējas;”

2. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

„15. Pārvaldes struktūru atbilstoši pārvaldes nolikuma pielikumam veido Sociālais dienests, Veselības aprūpes daļa, Finanšu daļa un Administratīvā daļa, kā arī divas struktūrvienības – Sabiedrības integrācijas nodaļa un Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa. Sociālais dienests sastāv no Sociālās palīdzības, Sociālo pakalpojumu un Sociālā darba daļām, Dienas centra bērniem un Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.”

3. Aizstāt pielikumu ar šī nolikuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOCX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF