Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 28

protokols Nr. 10, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februārā nolikumā Nr.4
„Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februārā nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” šādus grozījumus”:

1.1. Papildināt nolikumu ar 8.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.2.6. Sporta nams „Taurenītis”, Kļavu iela 29/31, Dubulti, LV-2015.”

1.2. Papildināt nolikumu ar 8.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.21. Sporta objektu izmantošanas prioritāte ir pašvaldības izglītības iestāžu izglītības programmu īstenošanai”.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF