Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 27

protokols Nr. 10, 7. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februārā nolikumā Nr.6
„Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februārā nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums” grozījumu un izteikt nolikuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Sākumskola „Taurenītis” ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta izglītības iestāde (turpmāk – Skola) pirmsskolas izglītības un pamatizglītības 1.posma izglītības programmu īstenošanai.”

2. Grozījums stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF