Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 25

protokols Nr. 7, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21
„Attīstības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

Papildināt nolikumu ar 9.16.- 9.22. apakšpunktiem šādā redakcijā:

„9.16. analizēt situāciju nozarē valstī nodaļas īstenotajās darbības jomās, identificēt jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildus uzmanību plānošanas un izstrādes procesā nodaļas veicamo uzdevumu izpildei;

9.17. vadīt un kontrolēt pašvaldības vides jomas plāna izstrādi un tā ietekmes novērtēšanu;

9.18. sniegt priekšlikumus par nepieciešamo normatīvo aktu un grozījumu tajos izstrādi, organizēt to izstrādi, pārraudzīt un izvērtēt to ieviešanu, uzturēt sakarus ar amatpersonām, kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt viedokli par to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem nodaļas kompetences ietvaros;

9.19. nodrošināt jūras piekrastes un publisko ūdeņu izmantošanu un attīstību atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm un attīstības mērķiem;

9.20. sniegt priekšlikumus par nepieciešamo normatīvo aktu un grozījumu tajos izstrādi par jūras piekrastes un publisko ūdeņu izmantošanu;

9.21. nodrošināt vides aizsardzības principu īstenošanu jūras piekrastes joslā un publisko ūdeņu teritorijās;

9.22. sniegt priekšlikums par publisko ūdeņu, tai skaitā jūras piekrastes joslas izmantošanu un pārvaldību.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF