Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 5.martāNr. 24

protokols Nr. 6, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februārā nolikumā Nr.4
„Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februārā nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” grozījumu un izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Centra juridiskā adrese: Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015.”

2. Grozījums stājas spēkā ar 2015.gada 9.martu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF