Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 20

protokols Nr. 5, 31. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20
„Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums”

Izdarīt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums”:

1. Izteikt Nolikuma 2.6.punktu šādā redakcijā:

„2.6. Jauniešu dome pēc nepieciešamības izveido darba grupas, kurām ievēl vadītāju un vadītāja vietnieku. ”

2. Izteikt Nolikuma 2.9.punktu šādā redakcijā:

„2.9. Jauniešu domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, protokolista un darba grupu vadītāji, vadītāju vietnieku darbības termiņš ir viens gads no ievēlēšanas, Jauniešu domes locekļi var tikt pārvēlēti vairākus termiņus.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF