Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 25.jūlija 23.nolikumu

2015.gada 19.februārīNr. 16

protokols Nr. 5, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4
„Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt nolikuma tekstā vārdus „Izglītības nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Izglītības pārvalde” (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt nolikuma 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.2. Skolas 1.klasē izglītojamo uzņemšana notiek saskaņā ar Dibinātāja noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē un to pieņemšanas termiņiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis