Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 15

protokols Nr. 5, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72
„Majoru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta 2.daļas, 28.pantu, 73.panta 1.daļas 1.punktu,
Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta 1.daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesisko pamatu šādā redakcijā:

„Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu”.

2. Aizstāt visā nolikumā vārdus „Izglītības nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Izglītības pārvalde” (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt nolikuma 34.punktu šādā redakcijā:

„34. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības noteikto kārtību.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF