Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 2.nolikumu

2015.gada 19.februārīNr. 14

protokols Nr. 5, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12
„Pumpuru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 „Pumpuru vidusskolas nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikumā vārdus „Izglītības nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Izglītības pārvalde” (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot 12.5.apakšpunktu.

3. Svītrot 22.punktā aiz vārdiem „direktora vietnieks izglītības jomā” vārdu „dispečers”.

4. Izteikt 31.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„31.1.Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Dibinātāja noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē 1.klasē, un to pieņemšanas termiņiem”.

5. Svītrot 42.punktā vārdus „sekmju izrakstu”.

6. Izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

„63. Izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku, 1., 5. un 10. klašu adaptāciju, individuālo pieeju izglītojamiem, turpmākās darbības stratēģiju jautājumu risināšanā apspriež un analizē konsīlijos. Konsīlijā piedalās visi attiecīgās klases vai klašu grupas mācību priekšmetu pedagogi, sociālais pedagogs, skolas psihologs un direktora vietnieki”.

7. Svītrot 72.2.apakšpunktā vārdus „t.sk. ēdināšanas pakalpojumi”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF