Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 13

protokols Nr. 5, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumā Nr.19
„Vaivaru pamatskolas nolikums”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumā Nr.19 „Vaivaru pamatskolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar tiesisko pamatu šādā redakcijā:

„Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu”.

2. Aizstāt nolikuma tekstā vārdus „Izglītības nodaļa” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „Izglītības pārvalde” (attiecīgajā locījumā).

3. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

„14. Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes) un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē 1.klasē, un to pieņemšanas termiņiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF