Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 8.nolikumu

2015.gada 19.februārīNr. 12

protokols Nr. 5, 19. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16
„Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums” šādu grozījumu:

Aizstāt visā tekstā vārdus „Izglītības nodaļa” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „Izglītības pārvalde” (attiecīgajā locījumā).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF