Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 8.jūnija 28.nolikumu

2015.gada 19.februārīNr. 11

protokols Nr. 5, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10
„Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.22 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums” šādus grozījumus:

Izteikt 19.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„19.1. Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes) un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē 1.klasē, un to pieņemšanas termiņiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF