Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 9

protokols Nr. 5, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13
„Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikumā vārdus „Izglītības nodaļa” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „Izglītības pārvalde” (attiecīgajā locījumā).

2. Izteikt 21.1. un 21.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„21.1. Uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Dibinātāja noteiktajā kārtībā;

21.2. Uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību”.

3. Svītrot 21.4.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF