Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.aprīļa 18.nolikumu

2015.gada 19.februārīNr. 8

protokols Nr. 5, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15
„Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Papildināt nolikuma 16.punktu aiz vārdiem „vispārējās izglītības iestādēs” ar vārdiem „un Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē 1.klasē, un to pieņemšanas termiņiem ”.

2. Svītrot 31.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF