Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 25.02.2014. Stājas spēkā 26.02.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 16.janvārīNr. 3

protokols Nr. 2, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51
„Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā” grozījumu un aizstāt 5.8.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 250” ar skaitli un vārdu „350 euro” un saīsinājumu un skaitli „Ls 1000” ar skaitli un vārdu „1400 euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51
„Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošos noteikumus Nr.51 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”, tos precizējot redakcionāli, kā arī aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos un pielāgotu tos euro ieviešanai.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajām sodu vērtībām, proti, maksimālais sods, ko pašvaldība var noteikt par saistošo noteikumu neievērošanu, saskaņā ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir fiziskajām personām 350 euro, bet juridiskajām – 1400 euro.

Noteikumos precizētais soda apmērs ietekmi uz pašvaldības budžetu neatstās.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF