Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr.5

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Juris Visockis, Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Larisa Loskutova, Aleksejs Volkovs

Nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Līga Baumgarte, Anita Lindermane, Indra Brinkmane, Aīda Paipare, Evija Majore, Egīls Blūms, Elita Kalniņa, Anita Lindermane

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.16 „Par Koku vērtēšanas komisiju”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

5.

Par līguma noslēgšanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1„Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.10 „Par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet””

8.

Par Sociālās palīdzības komisijas likvidēšanu

9.

Labklājības pārvaldes nolikums

10.

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

11.

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences maksu

12.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas komisijas jaunatnes informācijas tīkla –Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

14.

Par telpu nomu Jūrmalas Alternatīvās skolas vajadzībām no VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola”

15.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Salacas ielā 3

16.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5

17.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmuma Nr.639 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38” atzīšanu par spēku zaudējušu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumā Nr.252 „Par kvartāla Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām apstiprināšanu, zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 izveidošanu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” un lietošanas mērķa maiņu

19.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 019 0034 Kaugurciema ielā 16B, Jūrmalā

20.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 9

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.137 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6210 Konkordijas ielā 36”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.430„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru1300 009 6320 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54”

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 26, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projektu realizēšanu pa posmiem auto ceļa A10 daļas Priedaine-Ķemeri rekonstrukcijai

25.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2C

26.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701

27.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3

28.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 30

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vaivari 4116

30.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Valteri 0601 un Valteri 0701

31.

Par izmaiņām detālplānojumā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23

32.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26

33.

Darba uzdevuma precizēšana un detālplānojuma projekta Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520 izstrādes turpināšana daļai- zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3520

34.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 57 un Majori 1809 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.743 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.24 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

37.

Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā, neprivatizēto daļu

38.

Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, neprivatizēto daļu

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”

40.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar pirmsskolas izglītības iestādi „Austras koks”

41.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu ar H.R.K., Jūrmalā, Raiņa ielā 118, kadastra numurs 1300 020 0901

42.

Par zemesgabala Jūrmalā, Brocēnu ielā 15 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.J.

43.

Par telpu nomu Attīstības pārvaldes darba nodrošināšanai

44.

Par zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas ielā 5005, Omnibusa iela 4033, Vienības prospekts 1608, Viestura 8004 daļu iznomāšanu

45.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 30 daļas iznomāšanu

46.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 003

47.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.90 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „JŪRMALAS MADARA””

49.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 statusa maiņu

50.

Par 2010.gada 30.jūnijā ar SIA „Celtel” noslēgtā Pludmales nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/565 izbeigšanu

51.

Par Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.743 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.24 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.16 „Par Koku vērtēšanas komisiju”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

5.

Par līguma noslēgšanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.10 „Par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet””

8.

Par Sociālās palīdzības komisijas likvidēšanu

9.

Labklājības pārvaldes nolikums

10.

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

11.

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences maksu

12.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas komisijas jaunatnes informācijas tīkla –Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

14.

Par telpu nomu Jūrmalas Alternatīvās skolas vajadzībām no VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola”

15.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Salacas ielā 3

16.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5

17.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmuma Nr.639 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38” atzīšanu par spēku zaudējušu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumā Nr.252 „Par kvartāla Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām apstiprināšanu, zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 izveidošanu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” un lietošanas mērķa maiņu

19.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 019 0034 Kaugurciema ielā 16B, Jūrmalā

20.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 9

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.137 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6210 Konkordijas ielā 36”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.430 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru1300 009 6320 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54”

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 26, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projektu realizēšanu pa posmiem auto ceļa A10 daļas Priedaine-Ķemeri rekonstrukcijai

25.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2C

26.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701

27.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3

28.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 30

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vaivari 4116

30.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Valteri 0601 un Valteri 0701

31.

Par izmaiņām detālplānojumā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23

32.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26

33.

Darba uzdevuma precizēšana un detālplānojuma projekta Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520 izstrādes turpināšana daļai- zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3520

34.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 57 un Majori 1809 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā, neprivatizēto daļu

36.

Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, neprivatizēto daļu

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”

38.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar pirmsskolas izglītības iestādi „Austras koks”

39.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu ar H.R.K., Jūrmalā, Raiņa ielā 118, kadastra numurs 1300 020 0901

40.

Par zemesgabala Jūrmalā, Brocēnu ielā 15 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.J.

41.

Par telpu nomu Attīstības pārvaldes darba nodrošināšanai

42.

Par zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas ielā 5005, Omnibusa iela 4033, Vienības prospekts 1608, Viestura 8004 daļu iznomāšanu

43.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 30 daļas iznomāšanu

44.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 003

45.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005

46.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.90 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „JŪRMALAS MADARA””

47.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 statusa maiņu

48.

Par 2010.gada 30.jūnijā ar SIA „Celtel” noslēgtā Pludmales nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/565 izbeigšanu

49.

Par Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.103)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Izsakās:

I.Blaua aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

A.Ābelītis uzskata, ka nav nepieciešams izveidot Nepilngadīgo uzraudzības nodaļu, bet ir jādomā par bērnu un jauniešu interešu centru atjaunošanu un izveidi, kuros skolēni varētu nodarboties pēc mācībām brīvajā laikā.

L.Loskotova izsaka priekšlikumu par lēmumprojekta 1.1. un 1.2.apakšpunktu balsot atsevišķi.

G.Truksnis aicina deputātus balsot, ņemot vērā L.Loskutovas izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta 1.1.apakšpunktu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), lēmuma 1.1.apakšpunkts tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta 1.2.apakšpunktu („par” – 9 (G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Volkovs),, „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš , J.Visockis, K.Siņkeviča , L.Loskutova)), lēmuma 1.2.apakšpunkts tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.16 „Par Koku vērtēšanas komisiju” (lēmums Nr.104)

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju” (lēmums Nr.105)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.16 „Par Koku vērtēšanas komisiju”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”.

5. Par līguma noslēgšanu (lēmums Nr.106)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par līguma noslēgšanu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijāNr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” (instrukcija Nr.1)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt instrukciju par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.10 „Par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet”” (lēmums Nr.107)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.10 „Par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet””.

8. Par Sociālās palīdzības komisijas likvidēšanu (lēmums Nr.108)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Izsakās:

G.Truksnis - saskaņā ar Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. piezīmi, lēmumprojekta 1.punktā ir nepieciešams redakcionāls papildinājums: „un atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.661 „Par s ociālās palīdzības komisiju” .

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Sociālās palīdzības komisijas likvidēšanu.

9. Labklājības pārvaldes nolikums (nolikums Nr.8)

Ziņotājs:

L.Grobiņa ziņo, ka nolikuma projektā ir nepieciešams redakcionāls labojums: „Nepilngadīgo uzraudzības centrs” aizstāt ar „Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Labklājības pārvaldes nolikumu.

10. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums (nolikums Nr.9)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.

11. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences maksu (lēmums Nr.109)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences maksu.

12. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas komisijas jaunatnes informācijas tīkla –Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā (lēmums Nr.110)

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” (nolikums Nr.10)

Ziņotājs:

E.Majore

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas komisijas jaunatnes informācijas tīkla –Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā.

2. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”.

14. Par telpu nomu Jūrmalas Alternatīvās skolas vajadzībām no VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” (lēmums Nr.111)

Ziņotājs:

E.Blūms

Izsakās:

A.Ābelītis jautā par iespēju pārņemt pašvaldības valdījumā Bulduru Dārzkopības vidusskolu.

G.Truksnis atbild, ka sarunās ar Izglītības ministrijas valsts sekretāru ir izteikts priekšlikums par Bulduru Dārzkopības vidusskolas īpašumu nodošanu pašvaldības valdījumā un, līdz ko būs izstrādāti iespējamie varianti par šo īpašumu pārņemšanu, šis jautājums tiks skatīts komitejās un darba grupās, un pēc tam arī lemts domes sēdē.

A.Ābelītis jautā, vai, pārņemot pašvaldības valdījumā Bulduru Dārzkopības vidusskolu, uz tās brīvajām telpām būtu iespējams pārcelt Alternatīvo skolu un jaunas ēkas būvniecība Alternatīvajai skolai nebūtu nepieciešama.

G.Truksnis atbild, ka tas varētu būt viens izskatāmajiem variantiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par telpu nomu Jūrmalas Alternatīvās skolas vajadzībām no VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola”.

15. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Salacas ielā 3 (lēmums Nr.112)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Salacas ielā 3.

16. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 (lēmums Nr.113)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

A.Grants ziņo, ka papildu šim lēmumprojektam ir sagatavoti un deputātiem izsniegti divi lēmumprojekti par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā atsavināšanu. Ir priekšlikums šos trīs lēmumprojektus apvienot vienā, ar kuru vienlaicīgi tiek nolemts gan par ēku nojaukšanas projektēšanas uzsākšanu, gan par ēku (būvju) nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar A.Granta priekšlikumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamiem īpašumiem Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā.

17. Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmuma Nr.639 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.114)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmuma Nr.639 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38” atzīšanu par spēku zaudējušu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumā Nr.252 „Par kvartāla Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām apstiprināšanu, zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 izveidošanu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” un lietošanas mērķa maiņu (lēmums Nr.115)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumā Nr.252 „Par kvartāla Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām apstiprināšanu, zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 izveidošanu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” un lietošanas mērķa maiņu.

19. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 019 0034 Kaugurciema ielā 16B, Jūrmalā (lēmums Nr.116)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 019 0034 Kaugurciema ielā 16B, Jūrmalā.

20. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 9 (lēmums Nr.117)

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.137 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6210 Konkordijas ielā 36” (lēmums Nr.118)

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.430 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6320 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54” (lēmums Nr.119)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 9.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.137 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6210 Konkordijas ielā 36”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.430 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6320 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54”.

23. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 26, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.120)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 26, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

24. Par zemes ierīcības projektu realizēšanu pa posmiem auto ceļa A10 daļas Priedaine-Ķemeri rekonstrukcijai (lēmums Nr.121)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projektu realizēšanu pa posmiem auto ceļa A10 daļas Priedaine-Ķemeri rekonstrukcijai.

25. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2C (lēmums Nr.122)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2C.

26. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 (lēmums Nr.123)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701.

27. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3 (lēmums Nr.124)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3.

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 30 (lēmums Nr.125)

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vaivari 4116 (lēmums Nr.126)

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Valteri 0601 un Valteri 0701 (lēmums Nr.127)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 30.

2. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vaivari 4116.

3. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Valteri 0601 un Valteri 0701.

31. Par izmaiņām detālplānojumā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 (lēmums Nr.128)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām detālplānojumā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23.

32. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 (lēmums Nr.129)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Liepiņa, M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26.

33. Darba uzdevuma precizēšana un detālplānojuma projekta Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520 izstrādes turpināšana daļai- zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3520 (lēmums Nr.130)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu un detālplānojuma projekta Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520 izstrādes turpināšanu daļai- zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3520.

34. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 57 un Majori 1809 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.131)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka balsojumā atturēsies, jo māc bažas par to, ka paredzētais projekts netiks realizēts kā publiski pieejams objekts, bet gan kā dzīvokļu īpašums. Atkārtoti ierosina izstrādāt pašvaldības normatīvos aktus, kas regulētu to, lai projekti tiktu realizēti atbilstoši to lietošanas mērķim.

G.Liepiņa izsaka nožēlu, ja projekta attīstītājs jau sākotnēji maldina par projekta realizāciju, par ko projekta attīstītājam būtu arī jāatbild.

I.Kausiniece uzskata, ka detālplānojuma projekts ir jānodod publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, tādējādi, sabiedrībai dodot iespēju izteikt par to savu viedokli.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, L.Loskutova), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 57 un Majori 1809 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

35. Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā, neprivatizēto daļu (lēmums Nr.132

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā, neprivatizēto daļu.

36. Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, neprivatizēto daļu (lēmums Nr.133)

Ziņotājs:

E.Kalniņa ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts alternatīvs lēmumprojekta variants par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, neprivatizētās daļas pārņemšanu.

A.Grants ziņo, ka Īpašumu pārvalde atkārtoti izvērtēja nepieciešamību pārņemt pašvaldības īpašumā šīs neapdzīvojamās telpas, izskatot jautājumu gan par telpu izmantošanu pašvaldības palīdzības sniegšanā dzīvokļu jautājumu risināšanā, gan par Bulduru Dārzkopības vidusskolas iespējamo pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par alternatīvo lēmumprojekta variantu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, neprivatizētās daļas –neapdzīvojamās telpas Nr.600 pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

37. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”

(lēmums Nr.134)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”.

38. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar pirmsskolas izglītības iestādi „Austras koks” (lēmums Nr.135)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patapinājuma līguma noslēgšanu ar pirmsskolas izglītības iestādi „Austras koks”.

39. Par Zemes nomas līguma noslēgšanu ar H.R.K., Jūrmalā, Raiņa ielā 118, kadastra numurs 1300 020 0901 (lēmums Nr.136)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Zemes nomas līguma noslēgšanu ar H.R.K., Jūrmalā, Raiņa ielā 118, kadastra numurs 1300 020 0901.

40. Par zemesgabala Jūrmalā, Brocēnu ielā 15 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.J. (lēmums Nr.137)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Brocēnu ielā 15 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.J.

41. Par telpu nomu Attīstības pārvaldes darba nodrošināšanai (lēmums Nr.138)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par telpu nomu Attīstības pārvaldes darba nodrošināšanai.

42. Par zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas ielā 5005, Omnibusa iela 4033, Vienības prospekts 1608, Viestura 8004 daļu iznomāšanu (lēmums Nr.139)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas ielā 5005, Omnibusa iela 4033, Vienības prospekts 1608, Viestura 8004 daļu iznomāšanu.

43. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 30 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.140)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 30 daļas iznomāšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 003 (lēmums Nr.141)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 003.

45. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005 (lēmums Nr.142)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005.

46. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.90 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „JŪRMALAS MADARA”” (lēmums Nr.143)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.90 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „JŪRMALAS MADARA””.

47. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 statusa maiņu (lēmums Nr.144)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 statusa maiņu.

48. Par 2010.gada 30.jūnijā ar SIA „Celtel” noslēgtā Pludmales nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/565 izbeigšanu (lēmums Nr.145)

Ziņotājs:

E.Kalniņa ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams veikt redakcionālu labojumu: „Skolas iela” aizstāt ar „Slokas iela”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča, A.Ābelītis),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2010.gada 30.jūnijā ar SIA „Celtel” noslēgtā Pludmales nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/565 izbeigšanu.

49. Par Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.146)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

Sēde slēgta 12.15

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 10.aprīlī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2014.gada 18.martā


Lejupielāde: DOC un PDF