Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr.1

protokols Nr. 8, 9. punkts

Iekšējā audita un revīzijas veikšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Iekšējā audita likuma 3.panta otro daļu

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 93.pantu

Likuma „Par pašvaldībām” 70.pantu

I Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka iekšējā audita un revīzijas veikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās (turpmāk – pašvaldība).

2. Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu pašvaldībā vienotu iekšējo auditu un revīziju darba organizāciju, iekšējo auditu un revīziju veikšanu, ārējo auditu un iekšējo auditu ieteikumu ieviešanas uzraudzību.

II Iekšējā audita un revīzijas sistēma

3. Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – domes) Revīzijas un audita nodaļas (turpmāk – nodaļa) darba apjoms aptver pašvaldību.

4. Nodaļas nolikumā nosaka struktūrvienības statusu, uzdevumus, darba apjomu, struktūru, tiesības un pienākumus.

5. Noteikumi, kādā veicams iekšējais audits un revīzijas pašvaldībā nosaka:

5.1. darba organizācijas elementus:

5.1.1. revīzijas un audita plānošanu un vadīšanu;

5.1.2. revīzijas un audita veikšanu;

5.1.3. revīzijas un audita darba izpildes un kvalitātes uzraudzību;

5.1.4. neplānotas pārbaudes veikšanu;

5.1.5. revīzijas un audita procesa dokumentēšanu;

5.1.6. ziņošanas kārtību domes priekšsēdētājam, domes Revīzijas un kontroles jautājumu komitejai, pašvaldības iestādes vadītājam un pašvaldības kapitālsabiedrības vadībai;

5.1.7. nodaļas pārskatu izstrādi;

5.2. audita un revīzijas vides noteikšanu un aktualizēšanu pašvaldībā, kapitālsabiedrībās, risku novērtēšanu un darbības plānošanu;

5.3. audita un revīzijas procesa posmus un to īstenošanu;

5.4. konsultāciju sniegšanu;

5.5. ārējo un iekšējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību;

5.6. citus nodaļas darbības jautājumus.

III Revīzijas un audita nodaļas plānu izstrāde

6. Nodaļa izstrādā un iesniedz domes Revīzijas un kontroles jautājumu komitejai izstrādāto iekšējā audita un revīziju plānu, atzinuma sniegšanai.

7. Pēc Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas atzinuma saņemšanas, Nodaļa iesniedz domes priekšsēdētājam apstiprināšanai iekšējā audita un revīziju gada plānu. Lai noteiktu prioritātes saskaņā ar pašvaldības mērķiem, tiek izveidots uz risku analīzi balstīts plāns. Darba plāna pamatā ir dokumentēts riska novērtējums, ko veic vismaz reizi gadā.

8. Nodaļa sagatavo iekšējā audita un revīziju stratēģisko plānu trīs gadu laikposmam un aktualizē to reizi gadā.

9. Stratēģiskā plāna izstrāde ietver šādus posmus:

9.1. iekšējā audita un revīzijas vides noteikšana un aktualizācija;

9.2. iekšējā audita un revīzijas vidē iekļauto sistēmu (procesu) riska novērtējums;

9.3. prioritāro sistēmu (procesu) noteikšana atbilstoši riska novērtējumam;

9.4. iekšējo auditu un revīziju stratēģijas noteikšana;

9.5. nepieciešamo un pieejamo resursu saskaņošana;

9.6. stratēģiskā plāna izpildes grafika izstrāde.

10. Katru stratēģiskā plāna izstrādes posmu dokumentē, lai nodrošinātu stratēģiskā plāna izstrādes izsekojamību.

11. Stratēģisko plānu aktualizē, ņemot vērā nodaļas darba rezultātus, resursus, izmaiņas pašvaldības sistēmās (procesos) un funkcijās, kā arī citus faktorus, kas ietekmē iekšējā audita un revīzijas vidi.

IV Iekšējā audita un revīzijas vides noteikšana un aktualizācija

12. Nodaļas vadītājs, nosakot iekšējā audita un revīzijas vidi, dokumentē visu pašvaldībā esošo auditējamo sistēmu (procesu) kopumu.

13. Iekšējā audita un revīzijas vidi aktualizē saskaņā ar izmaiņām pašvaldības funkcijās un uzdevumos.

V Iekšējā audita un revīzijas vidē

iekļauto sistēmu (procesu) riska novērtējums

14. Katrai iekšējā audita vidē iekļautai sistēmai (procesam) veic nozīmīgāko risku veidu novērtējumu.

15.  Katras iekšējā audita un revīzijas vidē iekļautās sistēmas kopējo riska novērtējumu nosaka, saskaitot katra riska veida skaitliskās vērtības un īpatsvara koeficienta reizinājumu.

16. Nodaļas vadītājs, ņemot vērā pašvaldības darbības specifiku, nosaka nozīmīgākos sistēmu (procesu) risku veidus, risku ietekmes novērtējuma vērtības un risku veidu īpatsvara koeficientus.

17. Novērtējot risku, ņem vērā domes priekšsēdētāja viedokli par sistēmas (procesa) darbību.

VI Prioritāro sistēmu (procesu) noteikšana atbilstoši riska novērtējumam

18. Nodaļas vadītājs izvērtē iegūtos riska novērtējuma rezultātus un auditējamās sistēmas (procesus) iedala šādās grupās:

18.1. augstas prioritātes sistēmas (procesi);

18.2. vidējas prioritātes sistēmas (procesi);

18.3. zemas prioritātes sistēmas (procesi).

19. Augstu prioritāti piešķir ne mazāk kā 10 auditējamo sistēmu ar augstāko kopējo riska novērtējumu. Pārējās sistēmas (procesus) nosaka kā vidējas un zemas prioritātes sistēmas.

VII Iekšējo auditu un revīziju stratēģijas noteikšana

20. Izstrādājot stratēģisko plānu, nodaļas vadītājs pieņem lēmumu par iekšējo auditu un revīziju biežumu un iekšējā audita un revīzijas veikšanai nepieciešamo dienu skaitu atkarībā no sistēmas (procesa) prioritātes saskaņā ar riska novērtējumu, nodaļas resursiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības darbības specifiku.

21. Iekšējos auditus un revīzijas iedala:

21.1. liels – vairāk nekā 35 darbdienas;

21.2. vidējs – no 21 līdz 35 darbdienām;

21.3. mazs – līdz 20 darbdienām.

VIII Nepieciešamo un pieejamo resursu saskaņošana

22. Stratēģiskajā plānā iekļauto sistēmu (procesu) auditēšanai nepieciešamo dienu skaitu trīs gadu ilgam laikposmam aprēķina, saskaitot lielajiem, vidējiem un mazajiem iekšējiem auditiem un revīzijām paredzēto dienu skaitu.

23. Nosakot pieejamo dienu skaitu, ņem vērā brīvdienas, svētku dienas, atvaļinājumus, mācības un citus ar iekšējo auditu un revīziju nesaistītus darbus.

24. Iekšējā audita un revīzijas veikšanai nepieciešamo dienu skaitā iekļauj ar iekšējā audita un revīziju plāna izpildi saistītos un citus ar iekšējā audita un revīzijas darbību saistītos darbus, kā arī laiku, kas nepieciešams nodaļas vadītājam uzraudzības funkciju nodrošināšanai.

25. Nodaļas vadītājs informē domes priekšsēdētāju par starpību starp pieejamajiem un nepieciešamajiem laika resursiem un cilvēkresursiem un resursu trūkuma iespējamām sekām.

26. Lai samazinātu starpību starp pieejamiem un nepieciešamiem laika resursiem un cilvēkresursiem, domes priekšsēdētājs nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumu par papildu resursu vai ārpakalpojuma nepieciešamību vai sistēmu (procesu) sadalījuma detalizācijas pakāpi.

27. Apkopojot aprēķinu rezultātus, sagatavo stratēģisko plānu.

IX Revīzijas un audita nodaļas gada plāns un tā apstiprināšana

28. Nodaļas iekšējā audita un revīzijas gada plānā ietver stratēģiskā plāna kārtējā gada sistēmas (procesus) un papildu iekšējos auditus, revīzijas vai uzdevumus pēc domes priekšsēdētāja pieprasījuma un domes Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas ieteikuma.

29. Nodaļas vadītājs uzrauga gada plāna izpildes gaitu un, ja nepieciešams, aktualizē gada plānu.

30. Nodaļas iekšējā audita un revīzijas gada plānu apstiprina domes priekšsēdētājs.

31. Nodaļas vadītājs aktualizē gada plānu, ja paredzētas būtiskas izmaiņas, un iesniedz apstiprināšanai domes priekšsēdētājam. Aktualizētajam gada plānam nodaļas vadītājs pievieno skaidrojumu par gada plāna izmaiņām un to nepieciešamību.

X Iekšējā audita un revīzijas posmi

32. Iekšējā audita un revīzijas procesu iedala šādos posmos:

32.1. iekšējā audita un revīzijas plānošana;

32.2. pārbaudes un rezultātu novērtējums;

32.3. iekšējā audita, revīzijas ziņojuma un ieteikumu ieviešanas grafika sagatavošana;

32.4. iekšējā audita, revīzijas ziņojuma iesniegšana domes priekšsēdētājam un domes Revīzijas un kontroles jautājumu komitejai;

32.5. audita vai revīzijas slēgšana;

32.6. auditu un revīziju rezultātu uzraudzība;

32.7. audita vai revīzijas lietas slēgšana.

33. Lai nodrošinātu kvalitatīvu iekšējo auditu un revīziju un sekmētu iekšējā audita un revīzijas gaitā uzkrāto darba dokumentu apkopošanu un sistematizēšanu, kā arī lai trešā persona varētu izsekot iekšējā audita un revīzijas norisei, visus iekšējā audita un revīzijas darba dokumentus apkopo audita lietā.

34. Lai nodrošinātu, ka audita lieta pilnīgi un precīzi atspoguļo iekšējo auditu un revīziju, nodaļas darbinieks dokumentē to informāciju, kas pamato iekšējā auditā vai revīzijā konstatētos faktus, secinājumus un ieteikumus.

35. Informāciju, kas sniedz pierādījumus par konstatētajiem faktiem, secinājumiem un ieteikumiem un nodrošina katra iekšējā audita vai revīzijas posma izsekojamību, ievieto audita lietā.

36. Katrai audita lietai piešķir numuru atbilstoši domes nomenklatūrai.

37. Ja tiek ietekmēta nodaļas darbinieka neatkarība vai objektivitāte, darbinieks nekavējoties informē nodaļas vadītāju, bet nodaļas vadītājs – domes priekšsēdētāju.

XI Iekšējā audita un revīzijas plānošana

38. Audita veikšanai nodaļas vadītājs nozīmē ne mazāk ka divus auditorus. Atsevišķos gadījumos pieļaujama viena auditora iesaistīšanās audita procesā.

39. Pirms iekšējā audita vai revīzijas uzsākšanas nodaļa sagatavo un nosūta auditējamās struktūrvienības vai iestādes vadītājam vai kapitālsabiedrības vadībai informatīvu vēstuli par plānoto iekšējo auditu vai revīziju. Vēstulē norāda iekšējā audita, revīzijas veikšanas pamatojumu, nosaukumu un mērķi, pārbaužu uzsākšanas plānoto termiņu, nodaļas darbiniekus, kas veiks iekšējo auditu vai revīziju, kā arī lūgumu sniegt iekšējā audita vai revīzijas gaitā nepieciešamo informāciju.

40. Informatīvo vēstuli auditējamās pašvaldības struktūrvienības un iestādes vadītājam sagatavo atbildīgais auditors, vēstuli vīzē nodaļas vadītājs. Sagatavoto informatīvo vēstuli pašvaldības kapitālsabiedrības vadībai paraksta domes priekšsēdētājs.

41. Lai noteiktu darba uzdevuma apjomu, identificētu riskus un sagatavotu darba programmu, nodaļas darbinieks veic sistēmas (procesa) izpēti. Sistēmas (procesa) izpēte ietver:

41.1. normatīvo aktu, kā arī citas uz darba uzdevumu attiecināmas informācijas analīzi;

41.2. iepriekšējā iekšējā audita, revīzijas rezultātu izvērtēšanu;

41.3. pārrunas ar auditējamās institūcijas vai struktūrvienības vadītāju un darbiniekiem;

41.4. informācijas tehnoloģiju ietekmes izpēti uz iekšējā audita, revīzijas procedūrām, tai skaitā datu pieejamību;

41.5. citu ārējo auditu un revīziju atklājumu izvērtējumu;

41.6. sistēmas (procesa) analīzi un dokumentēšanu (procesa atbildīgos, darbības, saistītos dokumentus un informācijas sistēmas, normatīvos aktus un kontroles).

42. Pēc sistēmas (procesa) izpētes, nodaļas darbinieks sagatavo darba programmu (Pielikums Nr.1 – audita plānošanas dokuments) un iekšējā audita posmu sagatavošanas un izpildes pārskatu (Pielikums Nr.2), kuru pārbauda un apstiprina nodaļas vadītājs. Darba programmā dokumentē darba uzdevuma mērķus un iekļauj atbilstošas pārbaudes procedūras, kas nodrošina darba uzdevuma mērķu sasniegšanu.

43. Revīziju veikšanā izmanto detalizētas procedūras.

44. Iekšējā auditā darba programmā darba uzdevuma mērķiem nosaka riskus un atbilstošas esošās kontroles, kuras tika identificētas sistēmas (procesa) izpētes laikā, un kuras tiks pārbaudītas. Ja iekšējās kontroles nav efektīvas un nenodrošina pietiekamu pārliecību par darba uzdevuma mērķu sasniegšanu, iekšējā audita pārbaudes procedūrās iekļauj detalizētas procedūras.

45. Iekšējā audita un revīzijas pārbaudes var veikt izlases veidā. Izlases metodi un izlases lielumu nosaka un pamato darba dokumentā.

46. Ja pārbaužu laikā rodas nepieciešamība palielināt veikto pārbaužu apjomu, audita programmā veic atbilstošas izmaiņas, tās saskaņojot ar nodaļas vadītāju.

XII Veikto procedūru un apkopoto pierādījumu dokumentēšana

47. Pārbaužu gaitā iegūto informāciju dokumentē darba dokumentā (Pielikums Nr.3) tā, lai var gūt izpratni par:

47.1. pārbaudāmajiem jautājumiem;

47.2. veikto procedūru rezultātiem, kas radušies pārbaudes gaitā, un ar tiem saistītajiem secinājumiem.

48. Darba dokumentā norāda tā sagatavotāju, pārbaudītāju un laiku.

49. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbinieku darba uzdevuma izpildes pārraudzību. Nepieciešamās pārraudzības līmenis ir atkarīgs darbinieka prasmes un pieredzes un darba uzdevuma sarežģītības. Nodaļas vadītājs var pilnvarot pietiekami pieredzējušu nodaļas darbinieku veikt cita darbinieka darba dokumentu pārskatīšanu.

XIII Iekšējā audita un revīzijas ziņojuma

un ieteikumu ieviešanas grafika sagatavošana

50. Pēc iekšējā audita vai revīzijas veikšanas nodaļas darbinieks pārrunā iekšējā audita, revīzijas konstatējumus un secinājumus ar auditējamo un sagatavo iekšējā audita vai revīzijas ziņojuma projektu (Pielikums Nr.4).

51. Iekšējā audita vai revīzijas ziņojumā ietver iekšējā audita vai revīzijas mērķi, apjomu, konstatējumus, ieteikumus un ieteikumu ieviešanas grafiku.

52. Nodaļas darbinieks iekšējā audita vai revīzijas ziņojumā pamato visus konstatētos faktus un secinājumus, izmantojot audita lietā ietvertos pierādījumus.

53. Ieteikumu ieviešanas grafikā nodaļas darbinieks norāda ieteikumus un to prioritāti, savukārt auditējamais norāda ieteikumu ieviešanas termiņu, par ieviešanu atbildīgo struktūrvienību (darbinieku) un plānotās darbības ieteikumu ieviešanā.

54. Iekšējā audita vai revīzijas ziņojuma projektu nosūta (elektroniski) viedokļa sniegšanai auditējamās institūcijas vai struktūrvienības vadītājam, nosakot trīs līdz piecu darba dienu termiņu atbildes sniegšanai atkarībā no veiktā audita apjoma.

55. Savstarpējo informācijas apmaiņu par iekšējā audita vai revīzijas ziņojuma un ieteikumu ieviešanas grafika projektu dokumentē un iekļauj audita lietā. Ir pieļaujama izdruku pievienošana ar auditēto struktūrvienību vadītāju komentāriem no e-pasta.

56. Nodaļas vadītājs un atbildīgais revidents izvērtē auditējamās institūcijas vai struktūrvienības vadītāja sniegto viedokli par iekšējā audita vai revīzijas ziņojuma projektu un, ja nepieciešams, precizē ziņojumu.

57. Iekšējā audita un revīzijas ziņojumi ir precīzi, objektīvi, konstruktīvi, pilnīgi, savlaicīgi un lietišķi. Iekšējā audita vai revīzijas ziņojumā ietvertie ieteikumi izriet no ziņojuma secinājumiem un secinājumi – no konstatējumiem.

58. Pēc audita/revīzijas noslēguma ziņojuma projekta saskaņošanas un korekciju veikšanas auditors izstrādā audita/revīzijas noslēguma ziņojumu. Audita/revīzijas noslēguma ziņojumu paraksta auditors/i un nodaļas vadītājs.

59. Iekšējā audita, revīzija ziņojumu iesniedz domes priekšsēdētājam un domes Revīzijas un kontroles jautājumu komitejai.

60. Domes priekšsēdētājs izvērtē iekšējā audita vai revīzijas ziņojumu un tajā ietverto ieteikumu ieviešanas grafiku, kurā norādīti ieteikumu ieviešanas termiņi, ieteikumu prioritāte un atbildīgās personas, un uzraksta rezolūciju, kurā norāda izpildītājus, uzdevumu, kas veicams izpildītājam, ja nepieciešams, uzdevuma izpildes termiņu (un izpildes organizēšanas steidzamību un/vai kontroli).

61. Revīzijas un kontroles jautājumu komiteja izskata iekšējā audita vai revīzijas ziņojumus un uzrauga, vai pašvaldības struktūrvienība, kas veic pārvaldes funkciju, savlaicīgi veic nepieciešamos korekcijas pasākumus, lai novērstu kontroles nepilnības, neatbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī citas atklātās problēmas.

62. Domes priekšsēdētājs nosaka, kuras atbildīgās amatpersonas iepazīstināmas ar iekšējā audita vai revīzijas ziņojumu. Nodaļas vadītājs nodrošina, lai atbildīgās amatpersonas būtu iepazīstinātas ar iekšējā audita vai revīzijas ziņojumu.

XIV Audita slēgšana

63. Auditors pievieno audita lietai:

63.1. visus ar auditu saistītos dokumentus, tai skaitā nosūtīto vēstuļu oriģinālus;

63.2. kā pierādījumus pievieno tikai tos dokumentus, kuri pamato audita ziņojumā minēto. Audita lietai netiek pievienoti melnraksti;

63.3. ja nepieciešams, audita lietai pievieno atbilstošā normatīvā akta pirmo lapu, kurā redzams normatīvā akta nosaukums, un lapu, kurā atrunāta saistošā tiesību norma.

64. Visi pievienotie dokumenti tiek numurēti atbilstoši audita procesa dokumentēšanas prasībām un iereģistrēti katras sadaļas satura rādītājā.

65. Auditu slēdz divu darba dienu laikā pēc audita noslēguma ziņojuma apstiprināšanas, noformējot audita slēgšanas dokumentu (Pielikums Nr.5). Audita slēgšanas dokumentu paraksta auditors un RAN vadītājs.

XV Audita procesa dokumentēšana

65.Audita lieta sastāv no četrām daļām:

65.1 1. sadaļa „Plānošanas dokumenti”- ietver visus dokumentus, kas iegūti par auditējamo sistēmu pirms audita uzsākšanas un ir saistīti ar audita plānošanas procesu (vēstule auditējamās sistēmas vadītājam, audita uzdevuma darba plāns, audita plānošanas dokuments u.c.);

65.2. 2.sadaļa “Pārbaudes un novērtēšana” – ietver audita programmu, visus ar pārbaužu veikšanas un vērtēšanas procesu saistītos dokumentus (piemēram, darba dokuments ar pielikumiem, dokumentu pieņemšanas – nodošanas akts u.c.);

65.3. 3.sadaļa “Ziņojumi” – ietver audita noslēguma ziņojuma projektu, saņemtos komentārus, audita noslēguma ziņojumu, audita ieteikumu izpildes grafiku, pārskatu par audita procesu un audita slēgšanas dokumentu;

65.4. 4.sadaļa „Ieteikumu ieviešanas gaita” – iekļauj informāciju par audita ieteikumu ieviešanas gaitu, saraksti ar auditējamo struktūrvienību, audita lietas slēgšanas dokumentu.

XVI Iekšējā audita un revīzijas ieteikumu ieviešanas uzraudzība

66. Nodaļā tiek izveidota audita ieteikumu datu bāze – ieteikumu ieviešanas reģistrs.

67. Auditors vienas darba dienas laikā pēc audita vai audita lietas slēgšanas veic ieteikumu ieviešanas reģistra aktualizēšanu.

68. Nodaļa nodrošina domes priekšsēdētāja apstiprināto iekšējo auditu un revīziju augstas un vidējas prioritātes konstatējumu ieteikumu ieviešanas uzraudzību un Valsts kontroles revīziju un citu pašvaldības uzraudzības institūciju ieteikumu ieviešanas uzraudzību .

69. Nodaļas vadītājs informē domes priekšsēdētāju un domes Revīzijas un kontroles jautājumu komiteju par ieteikumu ieviešanas gaitu. Domes priekšsēdētājs pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, ja ieteikums nav laikus ieviests.

70. Nepieciešamības gadījumā audita ieteikumu ieviešanas pārbaudei Nodaļas vadītājs plāno ieteikumu ieviešanas pārbaudi.

XVII Audita lietas slēgšana

71. Audita lietu slēdz pēc visu audita laikā izteikto ieteikumu ieviešanas.

72. Par auditu atbildīgais darbinieks pievieno audita lietai visus dokumentus, kas pamato ieteikumu ieviešanu, un sagatavo audita lietas slēgšanas dokumentu.

73. Visus dokumentus, kas pierāda un apstiprina ieteikumu ieviešanu, ievieto audita lietā un glabā domes nomenklatūrā noteiktā termiņā.

XVIII Audita lietas glabāšana

74. Audita lieta tiek glabāta dokumentu formā. Audita lieta tiek glabāta nodaļā atbilstoši domes priekšsēdētāja apstiprinātajai „Lietu nomenklatūrai”.

75. Ar a udita veikšanu saistītie darba dokumenti un ziņojumi papildus tiek glabāti elektroniskā formā nodaļas ierobežotas piekļuves diskā domes resursa mapē, katrai no auditētajām sistēmām izveidojot atsevišķu mapi, kurā tiek glabāti visi ar sistēmas auditu saistītie dokumenti.

76. Par nenoslēgtas audita lietas glabāšanu atbild nodaļas vadītājs.

77. Audita lietu nodošana domes arhīvā notiek saskaņā ar domes instrukciju „Par lietvedību iestādē un dokumentu izstrādi”. Par to ir atbildīgs nodaļas vadītājs.

XIX Pārbaudes process

78. Pārbaude tiek veikta pēc domes priekšsēdētāja rakstiska vai mutiska rīkojuma.

79. Pārbaudes process sastāv no trīs posmiem:

79.1. pārbaudes un novērtēšana;

79.2. ziņojuma izstrādāšana un apstiprināšana;

79.3. pārbaudes lietas slēgšana.

80. Pārbaudes gadījumā var netikt sagatavots ieteikumu ieviešanas grafiks.

81. Gadījumos, kad tiek veikta pārbaude kāda konkrēta jautājuma noskaidrošanai, tiek noformēts pārbaudes ziņojums par lietas, procesa vai sistēmas izvērtēšanu.

XX Iekšējā audita un revīzijas izpildes un darba kvalitātes uzraudzība

82. Kārtībā nosaka iekšējā audita un revīziju izpildes un darba kvalitātes uzraudzības prasības, kā arī darba izpildes un kvalitātes rādītāju uzkrāšanas un analīzes prasības, lai nodrošinātu:

82.1. nepārtrauktu iekšējā audita un revīzijas procesa kvalitātes uzraudzību;

82.2. periodisku iekšējo pašnovērtējumu;

83. Iekšējam auditam vai revīzijai ir šādi darba izpildes un kvalitātes rādītāji:

83.1. personāla kvalifikācija:

83.2. nodaļas darbinieka vidējais darba pieredzes laiks iekšējā auditā, revīzijās (gados);

83.3. iekšējā audita, revīzijas procesa efektivitāte:

83.3.1. iekšējā audita un revīzijas ziņojumu skaits uz vienu iekšējā nodaļas darbinieka slodzi;

83.3.2. iekšējā audita un revīziju dienu skaita attiecība pret kopējo darbam patērēto dienu skaitu (procentos);

83.3.3. augstas un vidējas prioritātes ieteikumu skaits uz vienu nodaļas darbinieka slodzi;

83.3.4. iekšējā audita un revīziju gada plāna izpilde (procentos);

83.4.  Nodaļas pievienotā vērtība:

83.4.1. pārskata gadā ieviesto ieteikumu skaits attiecībā pret ieteikumu skaitu, kuru ieviešanas termiņš ir pārskata gads (procentos);

83.4.2. konsultāciju un tematisko pārbaužu dienu skaits pret kopējo darbam patērēto dienu skaitu (procentos);

84. Nodaļa veic darba izpildes un kvalitātes rādītāju uzskaiti par katru kalendāra gadu un analizē minēto rādītāju tendences.

85. Darba izpildes un kvalitātes rādītāju analīzes rezultātus ņem vērā, sagatavojot nodaļas stratēģisko plānu un gada plānu.

86. Nodaļas vadītājs nodrošina:

86.1. nepārtrauktu iekšējā audita procesa izpildes un kvalitātes uzraudzību;

86.2. nodaļas periodisku iekšējo pašnovērtējumu;

86.3. efektīvas uzraudzības sistēmas izveidi gada plāna izpildei.

XXI Revīzijas un audita nodaļas darbības pārskati

87. Nodaļas vadītājs sagatavo un iesniedz domes priekšsēdētājam nodaļas darbības pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu.

88. Pārskatā ietver šādas nodaļas:

88.1. nodaļas plāni;

88.2. pārskata gadā veiktie iekšējie auditi un revīzijas;

88.3. iekšējo un ārējo auditu, revīziju ieteikumu izpildes kopsavilkums;

88.4. informācija par nodaļas darba izpildes un kvalitātes rādītājiem;

88.5. cita nozīmīga informācija.

XXII Konsultāciju sniegšana

89. Nodaļas darbinieki sniedz konsultācijas par pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas, funkciju izpildes un kopējās pārvaldes uzlabošanu.

90. Visus ar konsultāciju saistītos dokumentus ievieto nodaļas iekārtotā sniegto konsultāciju dokumentu mapē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.8, 9.punkts)

AUDITA PLĀNOŠANAS DOKUMENTS

Audita nosaukums:

Audita sistēma:

Audita numurs:

Kāpēc sistēma vajadzīga?

Kādi ir sistēmas darbības mērķi un kā to sasniegšana tiek izvērtēta:


Audita sistēmas procesi:

Procedūras, kas regulē procesa darbību:

Likumdošana un regulējošie akti:

Identificētie riski audita sistēmā: (Struktūrvienību vadītāju identificētie riski)

Risks

Kontrole

Secinājums

Krāpšanās riski audita sistēmā:

Risks

Kontrole

Secinājums

Informācijas sistēmas izmantošana audita sistēmas darbībā:

Cilvēkresursu izmantošana audita sistēmas darbībā:

 

Cita informācija:

SAGATAVOJA:

Datums:

PĀRBAUDĪJA:

Datums:2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.8, 9.punkts)

IEKŠĒJĀ AUDITA POSMU SAGATAVOŠANAS UN IZPILDES PĀRSKATS

Audita nosaukums:

Audita numurs:

Iekšējais auditors:

Paraksts ________________ Datums: ________________

Iekšējā audita nodaļas vadītāja:

Paraksts ________________ Datums: ________________

Posmi

Plānotais dienu

skaits un datums

Faktiskais dienu skaits un iesniegšanas datums

Komentāri

Iekšējā audita nodaļas vadītāja uzraudzība

Plānošana

Dienas

Dienas

Datums

Datums

Datums

Paraksts

Pārbaudes

Dienas

Dienas

Datums

Datums

Datums

Paraksts

Novērtēšana

Dienas

Dienas

Datums

Datums

Datums

Paraksts

Audita ziņojuma projekta izstrādāšana

Dienas

Dienas

Datums

Datums

Datums

Paraksts

Audita ziņojuma izstrādāšana

Dienas

Dienas

Datums

Datums

Datums

Paraksts

Audita slēgšana

Dienas

Dienas

Datums

Datums

Datums

Paraksts

Audita dienu skaits kopā:

Dienas

Dienas

Datums

RAN vadītājas veiktās pārbaudes kopā:

Dienas

Dienas

Paraksts

Pavisam KOPĀ:

Dienas

Dienas


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.8, 9.punkts)

DARBA DOKUMENTS NR. ___

AUDITA NOSAUKUMS

AUDITA SISTĒMA

AUDITA NUMURS

DATUMS

PAR

Pārbaudes mērķis:

Pārbaudes apraksts:

Pārbaudes rezultāti:

Secinājumi un ieteikumi:


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.8, 9.punkts)

AUDITA NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS (PARAUGS)

Sistēmas nosaukums

audits Nr.

Saturs

1. Audita mērķis

2. Plānotais audita apjoms un veiktais darbs

3. Īss konstatējumu kopsavilkums

4. Konstatējumi un ieteikumi

5. Secinājumi

1. Audita mērķis

2. Plānotais audita apjoms un veiktais darbs

4. Konstatējumi un ieteikumi

Nr.

Konstatējums

Novērojuma ietekme

Ieteikums

Atbildīgais

Ieviešanas termiņš

Atbildīgā darbinieka komentārs/plānotās darbības

5. Secinājumi

Sagatavoja:

Datums:

Apstiprināja:

Datums:5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.8, 9.punkts)

Audita slēgšanas dokuments

AUDITA SISTĒMA

AUDITA NOSAUKUMS

AUDITA NUMURS

________________________________________________ Datums: __________

RAN vadītājs (vārds, uzvārds, paraksts)


Lejupielāde: DOC un PDF