Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 539

protokols Nr. 18, 33. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmuma Nr.514
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja
pārstāvja mēnešalgu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Saeimā 2014.gada 16.oktobrī pieņemts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Minētais likums kā vienu no jautājumiem noteiks atšķirīgu atlīdzības sistēmas ieviešanu kapitāla daļu turētāja pārstāvim par attiecīgo pienākumu pildīšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

No 2015.gada 1.janvāra atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.514 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF