Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 20.jūlija 332.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 16.decembra 641.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 261.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 530.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 22.janvāra 4.lēmumu

2014.gada 18.decembrīNr. 528

protokols Nr. 18, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju

Pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” 4.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas (turpmāk –komisija) sastāvu:

1.1. Andra Tukāne – komisijas priekšsēdētāja; Grozīts ar domes 2015.gada 22.janvāra 4.lēmumu

1.2. Stanislava Spila - komisijas atbildīgā sekretāre;

1.3. Inga Mašņikova-Jūrmalas pilsētas domes Iepirkuma biroja vecākā referente, juriste. Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 261.lēmumu

1.4. Valdis Kivkucāns - Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks;

1.5. Māris Hmeļņickis – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietnieks; Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 641.lēmumu

1.6. Aina Birina - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;

1.7. Elīna Siliņa - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes sociālā darba vadītāja;

1.8. Airita Isakoviča – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas psiholoģe; Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 641.lēmumu

1.9. Mārīte Švīgere – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referente. Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 641.lēmumu

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju ”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis