Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 488

protokols Nr. 15, 55. punkts

Par telpu nomu Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumu Nr.19 „Vaivaru pamatskolas nolikums”, Vaivaru pamatskola ir Jūrmalas pilsētas domes un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (reģistrācijas Nr.40003273900) dibināta iestāde pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un speciālās izglītības programmu īstenošanai, kas organizatoriski un finansiāli pakļauta Jūrmalas pilsētas domei.

Vaivaru pamatskola, īstenojot iekļaujošas izglītības koncepciju, realizē kā pamatizglītības programmu (21011111), tā arī speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (21015111), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911).

Darba nodrošināšanai un izglītības programmu īstenošanai Vaivaru pamatskola pašlaik nomā no VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” šādu nekustamo īpašumu:

- zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1306 un kopējo platību 17378 m2 daļu 13669 m2 platībā,

- skolas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1306 001 un kopējo platību 980.70 m2,

- skolas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1306 002 un kopējo platību 330.40 m2.

Minētā nekustamā īpašuma nomas līguma termiņš beidzas 2014.gada 31.decembrī.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs u.c.).

Lai nodrošinātu Vaivaru pamatskolas turpmāko darbību un skolas sniegto izglītības programmu īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 63.panta otro daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” un 2014.gada 7.oktobra Izglītības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai organizēt piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma nomai Vaivaru pamatskolas turpmākās darbības nodrošināšanai un tās realizēto izglītības programmu īstenošanai.

2. Izveidot Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas vadītājs: A.Grants – izpilddirektora p.i.;

Komisijas locekļi: G.Smalkā – Pilsētsaimniecības pārvaldes vadītāja p.i.

I.Brača – Budžeta nodaļas vadītāja;

A.Tjarve – Juridiskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte;

I.Dreika – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.;

A.Paipare – Izglītības nodaļas vadītāja;

I.Kārkliņa – Vaivaru pamatskolas direktore.

3. Apstiprināt nomas piedāvājumu iesniegšanas kārtību saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

4. Apstiprināt nomas sludinājumā publicējamo informāciju saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

5. Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisijai ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc nomas piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtēt iesniegtos iznomāšanas pretendentu piedāvājumus un sniegt atzinumu par atlases rezultātiem.

6. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai, pamatojoties uz Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisijas atzinumu, sagatavot Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.488

(protokols Nr.15, 55.punkts)

nomas piedāvājumu iesniegšanas kārtība

1. Nomas piedāvājumu atlasi organizē Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Nomnieks). Saņemtos iznomāšanas pretendentu piedāvājumus apkopo Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa).

2. Pēc Nomnieka lēmuma pa r telpu nomu Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai pieņemšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa nodrošina lēmuma 4.punktā apstiprinātā nomas sludinājuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un tā izvietošanu publiski pieejamā vietā Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

3. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība:

3.1. Persona, kura vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu (turpmāk – Iznomāšanas pretendents), sludinājumā norādītajā termiņā un kārtībā iesniedz Nomniekam Iznomāšanas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar formu un prasībām, kas norādītas sludinājumā.

3.2. Iznomāšanas pretendents piedāvājumu iesniedz:

3.2.1. Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nomas sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv ;

3.2.2. slēgtā aploksnē;

3.2.3. uz aploksnes norāda adresātu, Iznomāšanas pretendenta nosaukumu un kontaktinformāciju, atsauci uz nomas sludinājumu.

4. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:

4.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iznomāšanas pretendentu piedāvājumus un sniedz atzinumu par pretendentu piedāvājumu atlases rezultātiem.

4.2. Izvērtējot piedāvājumus, Komisija ņem vērā šādus nosacījumus:

4.2.1. Nomnieka sludinājumā publicētajām prasībām funkcionāli atbilstošākais nekustamais īpašums;

4.2.2. nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa atbilstība nomas sludinājumā publicētajām prasībām;

4.2.3. nekustamā īpašuma zemākās kopējās gada uzturēšanas izmaksas,

4.2.4. pārcelšanās izmaksas un izmaksas par nekustamā īpašuma pielāgošanu Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai.

4.3. Pēc 4.1.punktā minētā atzinuma saņemšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa sagatavo un lēmuma pieņemšanai iesniedz izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē lēmuma projektu par piedāvājumu atlases rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu ar izvēlēto Iznomāšanas pretendentu.

4.4. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Nomnieka lēmuma pieņemšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa informē Iznomāšanas pretendentu par pieņemto lēmumu.

4.5. Ja izvēlētais Iznomāšanas pretendents atsakās slēgt nomas līgumu, Nomniekam ir tiesības izbeigt atlasi bez rezultātiem vai piedāvāt nomas līguma slēgšanu nākamajam Iznomāšanas pretendentam, kas atbilst nomas sludinājumā publicētajām prasībām.

4.6. Ja noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav pieteicies neviens Iznomāšanas pretendents, atlasi uzskata par nenotikušu, un Nomniekam ir tiesības izsūtīt sludinājuma tekstu tā izvēlētiem Iznomāšanas pretendentiem. Šādā gadījumā Iznomāšanas pretendentu nosaka sarunu ceļā, balstoties uz šīs kārtības 4.2 apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

5. Pamatojoties uz Nomnieka lēmumu par piedāvājumu atlases rezultātu apstiprināšanu un Iznomāšanas pretendenta piekrišanas saņemšanas līguma slēgšanai, Nomnieks lēmumā noteiktajā termiņa sagatavo nekustamā īpašuma nomas līgumu.

6. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , kā arī izvieto publiski pieejamā vietā Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, šādu informāciju:

6.1. nekustamā īpašuma adrese;

6.2. kadastra numurs;

6.3. platība;

6.4. lietošanas mērķis;

6.5. iznomātājs;

6.6. nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī (ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi);

6.7. nomas līguma darbības termiņš.

7. Pašvaldības īpašumu nodaļa nodrošina nomas līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.488

(protokols Nr.15, 55.punkts)

sludinājumā publicējamā informācija

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191

„ Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

1. Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas referente Elita Kalniņa: e-pasts - elita.kalnina@jpd.gov.lv , tālr.67093963.

2. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta, pievienojot arī nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu un tās shematisku attēlojumu kartē.

Jūrmalas pilsētas Asaru – Vaivaru rajons. Ne tālāk kā 500 metru attālumā no nomas objekta jāatrodas ārstniecības vai rehabilitācijas iestādei, kas var nodrošināt nepieciešamos terapijas pakalpojumus (hidroterapija, fizioterapija, ergoterapija) skolēniem, kuri mācās speciālās izglītības programmās. 1.pielikumā shematisks attēlojums kartē.

3. Nomas objekta lietošanas mērķis.

Vaivaru pamatskolas turpmākās darbības nodrošināšana un tās realizēto pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un speciālās izglītības programmu īstenošana.

4. Paredzamā nomas līguma termiņš.

Līdz 30 (trīsdesmit) gadiem.

5. Nepieciešamo platību (biroja telpām norāda platību, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotajām tehniskajām prasībām valsts institūciju biroja telpām):

Sākumskolai nepieciešamo telpu platība ne mazāka kā 980 m2 (deviņi simti astoņdesmit kvadrātmetri).

Pirmsskolas izglītības grupām telpu platība ne mazāka kā 330 m2 (trīs simti trīsdesmit kvadrātmetri).

2.pielikumā – Minimālās prasības Vaivaru pamatskolas vajadzībām nepieciešamajām telpām.

6. Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis.

Ēkai (ēkām) un telpām ir jābūt labā tehniskā stāvoklī un derīgām tūlītējai izmantošanai.

Minimālās prasības:

- elektroapgāde,

- pieslēgums pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai,

- ēkā (ēkās) ir nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde,

- pieslēgums pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem,

- ugunsdrošība atbilstoši būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas.

7. Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām.

Iespēja ēkas (ēku) apkārtni norobežot ar žogu.

Ēkai (ēkām) ir jābūt nodrošinātai pieejai (uzbrauktuve) personām ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem, atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajām vides pieejamības prasībām.

Informāciju tehnoloģiju pieslēgumu iespējas, telekomunikāciju pieslēgums, apdrošināšana, ugunsdrošības sistēma, tehniskās apsardzes nodrošinājums, apsaimniekošanas programma (plāns).

8. Nomas piedāvājuma iesniegšana, termiņš.

Piedāvājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām – 3.pielikums.

Iznomāšanas pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2014.gada 5.novembrim (ieskaitot).

Piedāvājumi tiek iesniegti slēgtā aploksnē Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5 (1.stāvā), Jūrmalā, uz aploksnes norādot adresātu, Iznomāšanas pretendenta nosaukumu un kontaktinformāciju, atsauci uz nomas sludinājumu.


1.pielikums

Sludinājumā publicējamai informācijai


2.pielikums

Sludinājumā publicējamai informācijai

Minimālās prasības

Vaivaru pamatskolas darbības nodrošināšanai nepieciešamajām telpām

Vispārējās prasības:

Telpām jāatbilst Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlijā noteikumiem Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves””.

Nepieciešamā kopējā telpu platība ne mazāka kā 980 m2, ar uzbrauktuvi pie ieejas personām ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

Telpas pirmsskolas izglītības grupām ar kopējo platību ne mazāku kā 330 m2.

Iespēja ēkas (ēku) apkārtni izmantot „Zaļajām stundām”.

Ne tālāk kā 500 metru attālumā no nomas objekta jāatrodas ārstniecības vai rehabilitācijas iestādei, kas var nodrošināt nepieciešamos terapijas pakalpojumus (hidroterapija, fizioterapija, ergoterapija) skolēniem, kuri mācās speciālās izglītības programmās.

Iespēja nodrošināt izglītojamo un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus atbilstoši normatīvajām prasībām tiks uzskatīta par priekšrocību.

N.p.k.

Telpa

Skaits

Minimālās prasības

1.

Mācību klases

1.1.

4

Katra ne mazāka kā 30 m2

1.2.

5

Katra ne mazāka kā 37 m2

1.3.

1

Ne mazāka kā 15 m2

1.4.

1

Ne mazāka kā 37 m2 (var būt divas savienotas telpas)

1.5.

Mājturības un tehnoloģiju kabinets

1

Ne mazāk kā 17 m2

1.6.

Mācību virtuve

1

Ne mazāk kā 10 m2

1.7.

Informātikas kabinets

1

Ne mazāka kā 45 m2 (var atrasties citā ēkā, bet ne tālāk kā 500 m)

2.

Telpas administrācijai un darbiniekiem

2.1.

Skolotāju istabas

2

Katra ne mazāka kā 12 m2

2.2.

Administrācija

3

Katra ne mazāka kā 10 m2

3.

Bibliotēkas telpa

1

Ne mazāka kā 10 m2

3.1.

Bibliotēkas fondu glabātuve

1

Ne mazāk kā 8 m2

4.

Garderobe

4.1.

Skolotājiem

1

Ne mazāk kā 10 m2

4.2.

Skolēniem

1

Ne mazāk kā 10 m2

5.

Tualetes

5.1.

Meiteņu

2

Katra ne mazāk kā 9 m2, ar vismaz divām izlietnēm, diviem klozetpodiem, dušu

5.2.

Zēnu

2

Katra ne mazāk kā 9 m2, ar vismaz divām izlietnēm, diviem klozetpodiem, dušu vai pisuāru kādā no tualetēm

5.3.

Personām ar kustību traucējumiem

1

Ne mazāka kā 10 m2, pielāgota personām ar speciālām vajadzībām, vismaz viena izlietne, klozetpods, pisuārs, duša

5.4.

Darbiniekiem

1

Ne mazāk kā 3 m2

6.

Telpām platas durvis

Vismaz 85% no kopējā durvju skaita platumam ir jābūt ne mazākam kā 0,9 m

7.

Saimniecības telpas

2

Ne mazāka kā 18 m2

8.

Rotaļtelpas

3

9.

Ēdamzāle

1

Var atrasties citā ēkā

10.

Sporta zāle ar atbilstošām palīgtelpām

1

Var atrasties citā ēkā

11.

Aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām

1

Var atrasties citā ēkā

12.

Universāla zāle (vai telpa) ar palīgtelpām, ja nav iespēja nodrošināt ar 10. un 11.punktos minētajām telpu grupām

1

Var atrasties citā ēkā

13.

Telpas pirmsskolas izglītības grupām

13.1.

Grupas telpas

2

Katra ne mazāka kā 32 m2

13.2.

Guļamtelpas

2

Katra ne mazāka kā 26 m2 (var būt divas savienotas telpas)

13.3.

Mācību klases

2

Katra ne mazāka kā 12 m2

13.4.

Ēdamtelpa

1

Ne mazāka kā 13 m2

13.5.

Zāle

1

Ne mazāka kā 27 m2

13.6.

Virtuves telpas

2

Katra ne mazāka kā 8 m2

13.7.

Tualetes telpas

2

Katra ne mazāka kā 8 m2, ar 2 izlietnēm, 3 klozetpodiem un dušu katrā telpā

13.8.

Palīgtelpa un darbinieku tualete

2

Katra ne mazāka kā 13 m2

13.9.

Administrācijas telpa

1

Ne mazāka kā 12 m2


3.pielikums

Sludinājumā publicējamai informācijai

Iznomāšanas pretendenta piedāvājums

apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191

„Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Nr.

p.k.

Pieprasītā informācija

Iznomāšanas

pretendenta sniegtā

informācija

Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis, juridiskas personas (arī personālsabiedrības) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis

Iznomāšanas pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir), elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālruņa numurs

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība un lietošanas mērķis, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu

Nekustamā īpašuma apraksts, tai skaitā informācija par nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli (pievienojot fotoattēlus), telpu plānojums un cita informācija, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu

Apliecinājums, ka nepastāv tiesiski šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms)

Informācija par nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazāks par 12 mēnešiem

Informācija par nekustamā īpašuma kopējām plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem, tai skaitā*:

7.1.

nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumi saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā norādītajām pozīcijām ___________________ (papildina nomnieks), norādot vienas vienības izmaksas

7.2.

nomnieka nomas sludinājumā norādīto specifisko prasību - pieeja (uzbrauktuve) personām ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem, atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajām vides pieejamības prasībām, nodrošināšanas izmaksas

7.3.

komunālo pakalpojumu izmaksas

7.4.

kapitālieguldījumi, ja tādi ir nepieciešami

*Norādītās plānotās izmaksas, izņemot izmaksas par apkuri, auksto un karsto ūdeni, kanalizāciju, elektrību un atkritumu izvešanu, iznomāšanas pretendentam ir saistošas, slēdzot līgumu ar nomnieku.


Lejupielāde: DOC un PDF