Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 413

protokols Nr. 14, 11. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome veic Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem.

Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētas ziņas par šādu juridisko personu izslēgšanu no komercreģistra un uzņēmumu reģistra:

1. 2014.gada 7.februārī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR0007116731337) par SIA „VALKERS UN KO” (reģistrācijas Nr.52802000951) izslēgšanu no komercreģistra;

2. 2013.gada 18.janvārī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR0006253359032) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VĪZIJA DP” (reģistrācijas Nr.40003542833) izslēgšanu no uzņēmumu reģistra;

3. 2014.gada 24.martā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR0007234391389) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NIKA SV” (reģistrācijas Nr.40003424748) izslēgšanu no komercreģistra;

4. 2014.gada 24.janvārī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00070781627123) par SIA „Odisons” (reģistrācijas Nr.40003455979) izslēgšanu no komercreģistra;

5. 1999.gada 1.septembrī publicēta ziņa par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MAGNUSS” (reģistrācijas Nr.000307740) izslēgšanu no uzņēmumu reģistra;

6. 2014.gada 11.martā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR0007206101946) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BLOCK HOUSE” (reģistrācijas Nr.40003619452) izslēgšanu no komercreģistra;

7. 2010.gada 2.februārī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00039531560116) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTERFOS” (reģistrācijas Nr.40003434962) izslēgšanu no komercreģistra;

8. 2011.gada 30.jūnijā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00051578613091) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Celtniecība” (reģistrācijas Nr.40003504738) izslēgšanu no komercreģistra;

9. 2009.gada 27.janvārī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00030423717676) par Pāvela Antipova Jūrmalas individuālā uzņēmuma komercfirmas „Elita-4” (reģistrācijas Nr.40002039121) izslēgšanu no uzņēmumu reģistra;

10. 2011.gada 5.aprīlī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00049761221738) par SIA „JŪRAS DĀRZS” (reģistrācijas Nr.40003858377) izslēgšanu no komercreģistra;

11. 2013.gada 7.augustā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR0006694229018) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Azur Real” (reģistrācijas Nr.40003796912) izslēgšanu no komercreģistra;

12. 2012.gada 23.novembrī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00061415948740) par SIA „EIRO HOUSE” (reģistrācijas Nr.40003614900) izslēgšanu no komercreģistra;

13. 2014.gada 21.martā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00072336444709) par KS „Vaivari R.E.” (reģistrācijas Nr.40003906840) izslēgšanu no komercreģistra.

Minētajām juridiskajām personām ir nodokļu parādsaistības pret Jūrmalas pilsētas domi. Tām piederošie nekustamie īpašumi ir atsavināti trešajām personām, līdz ar to nepastāv iespēja vērst piedziņu uz nekustamo īpašumu.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst SIA „VALKERS UN KO” (reģistrācijas Nr.52802000951):

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Slokas ielā 44A, Jūrmalā, 18,07 EUR, tajā skaitā pamatparādu 14,50 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.janvārim) un nokavējuma naudu 3,57 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 21.jūlijam);

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Slokas ielā 44A, Jūrmalā, 55,98 EUR, tajā skaitā pamatparādu 44,91 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.janvārim) un nokavējuma naudu 11,07 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 21.jūlijam).

2. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VĪZIJA DP” (reģistrācijas Nr.40003542833) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu 20.līnijā 1, Jūrmalā, 2,57 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1,28 EUR (par laika periodu no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 30.jūnijam) un nokavējuma naudu 1,29 EUR (par laika periodu no 2002.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 10.jūlijam).

3. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NIKA SV” (reģistrācijas Nr.40003424748):

3.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Skolas ielā 55, Jūrmalā, 1,36 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1,08 EUR (par laika periodu no 2006.gada 1.oktobra līdz 2007.gada 30.aprīlim) un nokavējuma naudu 0,28 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 10.jūlijam);

3.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Skolas ielā 1307, Jūrmalā, 197,99 EUR, tajā skaitā pamatparādu 174,14 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 23,85 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 10.jūlijam);

3.3. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Skolas ielā 1307, Jūrmalā, 2,86 EUR, tajā skaitā pamatparādu 2,69 EUR (par laika periodu no 2005.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 0,17 EUR (par laika periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 10.jūlijam).

4. Dzēst SIA „Odisons” (reģistrācijas Nr.40003455979) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm 29711,29 EUR, tajā skaitā pamatparādu 17276,13 EUR (par laika periodu no 2005.gada 1.oktobra līdz 2006.gada 1.martam) un nokavējuma naudu 12435,16 EUR (par laika periodu no 2005.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 10.jūlijam).

5. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MAGNUSS” (reģistrācijas Nr.000307740) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm 0,26 EUR, tajā skaitā pamatparādu 0,13 EUR (par laika periodu no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 0,13 EUR (par laika periodu no 2003.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 10.jūlijam).

6. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BLOCK HOUSE” (reģistrācijas Nr.40003619452) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Atbalss ielā 11A, Jūrmalā, 498,40 EUR, tajā skaitā pamatparādu 293,64 EUR (par laika periodu no 2004.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam) un nokavējuma naudu 204,76 EUR (par laika periodu no 2004.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 10.jūlijam).

7. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTERFOS” (reģistrācijas Nr.40003434962) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Raiņa ielā 39B, Jūrmalā, 0,22 EUR, tajā skaitā pamatparādu 0,11 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 0,11 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 10.jūlijam).

8. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Celtniecība” (reģistrācijas Nr.40003504738) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Turaidas ielā 110, Jūrmalā, 0,14 EUR, tajā skaitā pamatparādu 0,07 EUR (par laika periodu no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 0,07 EUR (par laika periodu no 2006.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 10.jūlijam).

9. Dzēst Pāvela Antipova Jūrmalas individuālā uzņēmuma komercfirmas „Elita-4” (reģistrācijas Nr.40002039121) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Rīgas ielā 1, Jūrmalā, 0,06 EUR, tajā skaitā pamatparādu 0,03 EUR (par laika periodu no 2006.gada 1.oktobra līdz 2006.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 0,03 EUR (par laika periodu no 2006.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 10.jūlijam).

10. Dzēst SIA „JŪRAS DĀRZS” (reģistrācijas Nr.40003858377) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Dārzu ielā 7, Jūrmalā, 645,31 EUR, tajā skaitā pamatparādu 340,06 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 305,25 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 10.jūlijam).

11. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Azur Real” (reģistrācijas Nr.40003796912):

11.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Kāpu ielā 95, Jūrmalā, 137,12 EUR, kas ir nokavējuma nauda 137,12 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.oktobra līdz 2008.gada 31.decembrim);

11.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Kāpu ielā 95, Jūrmalā, 1445,40 EUR, kas ir nokavējuma nauda 1445,40 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.jūnijam).

12. Dzēst SIA „EIRO HOUSE” (reģistrācijas Nr.40003614900) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Mūzikas ielā 3, Jūrmalā, 355,07 EUR, tajā skaitā pamatparādu 198,18 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 156,89 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 10.jūlijam).

13. Dzēst KS „Vaivari R.E.” (reģistrācijas Nr.40003906840):

13.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Kauguru ielā 3, Jūrmalā, 382,31 EUR, kas ir nokavējuma nauda 382,31 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.septembrim);

13.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Kauguru ielā 3, Jūrmalā, 1596,73 EUR, kas ir nokavējuma nauda 1596,73 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam).

14. Dzēšamo parādu apmērs ir 35 051, 14 EUR.

15. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF