Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 412

protokols Nr. 14, 10. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (mirušās personas)

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome veic Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas, dzēš fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.

Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka turpmāk minētie nodokļu maksātāji ir miruši un nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst Irinas Inčenko (personas kods 071047-10704) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Skolas ielā 27-10, Jūrmalā, 55,66 EUR, tajā skaitā pamatparādu 40,59 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.jūnijam) un nokavējuma naudu 15,07 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 20.augustam).

2. Dzēst Oļega Bukajeva (personas kods 050569-11261):

2.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Pulkveža Brieža ielā 56, Jūrmalā, 57,35 EUR, tajā skaitā pamatparādu 42,46 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam) un nokavējuma naudu 14,89 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 20.augustam);

2.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Pulkveža Brieža ielā 56, Jūrmalā, 28,59 EUR, tajā skaitā pamatparādu 20,71 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam) un nokavējuma naudu 7,88 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 20.augustam).

3. Dzēst Tatjanas Antonovas (personas kods 090261-10429):

3.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Dubultu prospektā 4, Jūrmalā, 453,21 EUR, tajā skaitā pamatparādu 367,68 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 85,53 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 20.augustam);

3.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Dubultu prospektā 4, Jūrmalā, 1023,29 EUR, tajā skaitā pamatparādu 827,33 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 195,96 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 20.augustam).

4. Dzēst Andra Vēvera (personas kods 180479-12169):

4.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Tērbatas ielā 41-33, Jūrmalā, 16,94 EUR, tajā skaitā pamatparādu 12,02 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 4,92 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 20.augustam);

4.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Tērbatas ielā 41-33, Jūrmalā, 40,80 EUR, tajā skaitā pamatparādu 28,94 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 11,86 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 20.augustam).

5. Dzēst Noras Majevskas (personas kods 190553-11528):

5.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Tērbatas ielā 31A-8, Jūrmalā, 19,50 EUR, tajā skaitā pamatparādu 11,68 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 7,82 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 20.augustam);

5.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Tērbatas ielā 31A-8, Jūrmalā, 39,78 EUR, tajā skaitā pamatparādu 23,89 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 15,89 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 20.augustam).

6. Ar šo lēmumu nekustamā īpašuma nodokļa kopējais dzēšamais parādu apmērs ir 1735,12 EUR.

7. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF