Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 402

protokols Nr. 12, 40. punkts

Par nekustamo īpašumu – sociālo dzīvojamo māju
Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 3510

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 15.maijā pieņēma lēmumu Nr.250 „Par nekustamo īpašumu - sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā” (turpmāk - Lēmums), ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā, būves kadastra apzīmējums 1300 010 3510 001, ar kopējo platību 1580,70 m2 (turpmāk – Sociālā dzīvojamā māja). Ievērojot Sociālās dzīvojamās mājas grausta statusu un slikto tehnisko stāvokli, Lēmumā apstiprināta Sociālās mājas nosacītā cena – 1,43 EUR (viens euro un 43 centi).

Sociālā dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 3510, 9335 m2 platībā, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas V.L. (personas kods ***), 2002.gada 10.jūlijā Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4976.

Izsludinātajā termiņā saņemts V.L. (personas kods ***) iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un noteiktajā kārtībā 2014.gada 20.jūnijā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/2931-L. Uz izsludināto 2014.gada 16.jūlija Sociālās dzīvojamās mājas izsoli saņemts vienas fiziskas personas iesniegums par piedalīšanos Sociālās dzīvojamās mājas izsolē.

2014.gada 16.jūlijā izsludinātā Sociālās dzīvojamās mājas izsole nenotika, jo saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 14.panta otro daļu, ja norādītajā termiņā no pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

Saskaņā ar Likuma 30.panta pirmo daļu un nekustamā īpašuma - sociālās dzīvojamās mājas Slokas ielā 57A, Jūrmalā Izsoles noteikumu 1.10.punktu pirkuma maksa (nosacītā cena) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 30.panta pirmo daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.250 „Par nekustamo īpašumu - sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā”, Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2014.gada 16.jūlija sēdes protokolu (Nr.8.2-7/9) un Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2014.gada 30.jūlija sēdes protokolu (Nr.8.2-7/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgai personai V.L. (personas kods ***) līdz 2014.gada 15.augustam jāsamaksā nekustamā īpašuma – sociālās dzīvojamās mājas Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 510 3512, nosacītā cena 1,43 EUR (viens euro un 43 centi) apmērā un jāparaksta sagatavotais nekustamā īpašuma - sociālās dzīvojamās mājas Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 510 3512, pirkuma līgums (1.pielikumā).

2. Pēc lēmuma 1.punkta nosacījumu izpildes noslēgt ar V.L. (personas kods ***), nekustamā īpašuma - sociālās dzīvojamās mājas Slokas ielā 57A, Jūrmalā, būves kadastra apzīmējums 1300 010 3510 001, nekustamā īpašuma - sociālās dzīvojamās mājas pirkuma līgumu (1.pielikumā).

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - sociālās dzīvojamās mājas Slokas ielā 57A, Jūrmalā, būves kadastra apzīmējums 1300 010 3510 001, ar atsavināšanu saistīto izdevumu tāmi (2.pielikumā).

4. Ja pirmpirkuma tiesīgā persona V.L. (personas kods ***) noteiktajā termiņā nav veikusi lēmuma 1.punktā minēto maksājumu, uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma - sociālās dzīvojamās mājas Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 510 3512, atkārtotas izsoles rīkošanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 7.augusta lēmumam Nr.402

(protokols Nr.12, 40.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2014.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk – PĀRDEVĒJS) no vienas puses, un

V.L., personas kods ***, (turpmāk – PIRCĒJS) no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo sociālās dzīvojamās mājas Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3510 001, pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts, pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta trešo daļu, 4.panta otro daļu, 14.panta otro daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.250 “Par nekustamo īpašumu – sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā”, ar kuru apstiprināti sociālās dzīvojamās mājas Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3510 001 (turpmāk – OBJEKTS) izsoles noteikumi un OBJEKTA nosacītā cena.

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr._____ “Par pirmpirkuma tiesību apstiprināšanu” apstiprinātas PIRCĒJA pirmpirkuma tiesības uz OBJEKTU un Persona atzīta par OBJEKTA PIRCĒJU.

1.3. OBJEKTS ir saistīts ar zemesgabalu Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3510, 9335 m2 platībā, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas PIRCĒJAM 2002.gada 10.jūlijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4976.

1.4. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības.

1.5. Īpašuma tiesības uz OBJEKTU 2006.gada 2.novembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000283793 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

1.6. PĀRDEVĒJS ar 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.250 “Par nekustamo īpašumu – sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmala” apstiprināja OBJEKTA nosacīto cenu 1,43 EUR (viens euro un 43 centi).

1.7. PIRCĒJA iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 20.jūnijā ar reģistrācijas Nr.1.1-39/2931-L.

1.8. OBJEKTS tiek atsavināts ar pārdošanas metodi, piemērojot atsavināšanas paņēmienu – pārdošana ar tūlītēju samaksu.

1.9. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī un PIRCĒJAM nav pretenziju par OBJEKTA tehnisko stāvokli.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3510 001.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir 1,43 EUR (viens euro un 43 centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis OBJEKTA pirkuma maksu 1,43 EUR (viens euro un 43 centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus.

4.2. ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības uz OBJEKTU Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā.

4.4. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet LĪGUMA un nodošanas-pieņemšanas akta (Pielikumā) parakstīšanas brīdī.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar nodošanas-pieņemšanas parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums pār OBJEKTU.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams šā LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, viens – PĀRDEVĒJAM.

7.7. LĪGUMA pielikumā – OBJEKTA nodošanas –pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr. 67093800; fakss 67093956

__________________________

Gatis Truksnis

PIRCĒJS

V.L.,

deklarētā adrese: ***,

Tālr.***

____________________

V.L.


Pielikums

2014.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.____ „Par pirmpirkuma tiesību apstiprināšanu” un starp Jūrmalas pilsētas domi un V.L., personas kods ***, 2014.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. _____________.

Jūrmalas pilsēta dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

V.L. (personas kods ***), deklarētā adrese: ***, pārņem savā valdījumā nekustamo īpašumu Slokas ielā 57A, Jūrmalā, īpašuma kadastra Nr.1300 510 3510, kas sastāv no sociālās dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 010 3510 001.

Nekustamais īpašums Slokas ielā 57A, Jūrmalā, īpašuma kadastra Nr.1300 510 3510, kas sastāv no sociālās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3510 001, saistīts ar zemesgabalu Slokas iela 57A, Jūrmala, kadastra Nr.1300 010 3510, 9335 m2 platībā.

2006.gada 2.novembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000283793 nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Slokas ielā 57A, Jūrmalā, īpašuma kadastra Nr.1300 510 3510, kas sastāv no sociālās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3510 001, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

2002.gada 10.jūlijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4976 nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Slokas iela 57A, Jūrmala, kadastra Nr.1300 010 3510, 9335 m2 platībā, V.L., personas kods ***.

V.L. (personas kods ***) ir zināms sociālās dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 010 3510 001, Slokas ielā 57A, Jūrmalā, tehniskais stāvoklis nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī un V.L. pieņem sociālo dzīvojamo māju tādā stāvoklī, kādā tā ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Komunālie pakalpojumi sociālā dzīvojamā mājā:

Elektroapgāde:

Apkures sistēma:

Ūdens apgāde un kanalizācija

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs V.L.
Gatis Truksnis personas kods ***,
***
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 7.augusta lēmumam Nr.402

(protokols Nr.12, 40.punkts)

Izdevumu tāme

Nekustamā īpašuma – sociālās dzīvojamās māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā

(būves kadastra apzīmējums 1300 010 3510 001), atsavināšanai

1.Samaksa AS „BDO” par nekustamā īpašuma novērtējumu

223,82 EUR

2.Samaksa SIA “INFINITUM” par nekustamā īpašuma tehnisko apsekošanu

602,59 EUR

3.Samaksa par publikāciju izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

64,03 EUR

Kopā:

890,44 EUR

Centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes vietniece I.Plūksne


Lejupielāde: DOC un PDF