Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 401

protokols Nr. 12, 39. punkts

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 15.maijā pieņēma lēmumu Nr.245 „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 009 5106), atsavināšanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu (zemes starpgabalu) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, kopējā platība 1442 m2 (turpmāk - Zemesgabals). Lēmumā apstiprināta Zemesgabala nosacītā cena (izsoles sākumcena) 65 200,00 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi) apmērā.

Noteiktajā termiņā – 2014.gada 1.jūlijā Jūrmalas pilsētas dome saņēma SIA „MC TURAIDA PROPERTY”, reģistrācijas Nr.40103548902, izsoles pieteikumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/7662, par piedalīšanos 2014.gada 9.jūlijā izsludinātajā Zemesgabala izsolē.

Zemesgabala izsole notika 2014.gada 9.jūlijā (protokols Nr.8.2-7/4), izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks - SIA „MC TURAIDA PROPERTY” (reģistrācijas Nr.40103548902). Izsoles rezultātā Zemesgabals tika nosolīts par 71 720, 00 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Lēmuma 6.1.apakšpunktu, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles dalībnieks noteiktajā termiņā ir samaksājis nodrošinājumu 10 procentu apmērā no Zemesgabala nosacītās cenas, proti, 6 520,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi) apmērā. Izsoles uzvarētājs viena mēneša laikā no izsoles dienas ir veicis pirkuma maksājumu 65 200, 00 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi) apmērā. Noteiktajā termiņā izsoles uzvarētājs ir veicis kopējo pirkuma maksājumu 71 720, 00 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 30.panta pirmajai daļai, zemes gabalu privatizē vai atsavina par cenu, kas nav mazāka par zemes kadastrālo vērtību, kuru nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par pilsētu zemes novērtēšanu.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Zemesgabala kadastrālā vērtība 2014.gada 17.aprīlī ir 73 865 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro) apmērā.

Tādejādi zemesgabalu (zemes starpgabalu) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, kopējā platība 1442 m2 nedrīkst atsavināt par cenu, kas nav mazāka par zemes kadastrālo vērtību, proti, 73 865 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro).

Ar Zemesgabala atsavināšanu saistītie izdevumi (novērtēšanas, vērtējuma aktualizācija pēc Zemesgabala lietošanas mērķa maiņas un sludinājuma izmaksas oficiālā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”) ir 317,84 EUR (trīs simti septiņpadsmit euro un 84 centi) apmērā.

Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 30.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.245 „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 009 5106), atsavināšanu” izsoles noteikumu 7.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2014.gada 9.jūlija sēdes protokolu (Nr.8.2-7/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2014.gada 9.jūlijā notikušās zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, platība 1442 m2, izsoles rezultātus.

2. Apstiprināt ar zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, atsavināšanu saistīto izdevumu tāmi – 317,84 EUR apmērā (1.pielikums).

3. Noteikt, ka SIA „MC TURAIDA PROPERTY”, reģistrācijas Nr.40103548902, divu nedēļu laikā no šā lēmuma stāšanās spēkā veic šādus maksājumus:

3.1. atlīdzina ar zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, atsavināšanu saistītos izdevumus 317,84 EUR (trīs simti septiņpadsmit euro un 84 centi) apmērā, maksājumu veicot Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV20PARX0002484571019, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22;

3.2. atlīdzina starpību, ko veido zemesgabala kadastrā vērtība un izsolē nosolītā cena – 1 827,16 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit septiņi euro un 16 centi) apmērā.

4. Noslēgt ar SIA „MC TURAIDA PROPERTY”, reģistrācijas Nr.40103548902, nekustamā īpašuma - zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, platība 1442 m2, pirkuma līgumu (2.pielikums).

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai, pēc šā lēmuma 3.punktā minēto maksājumu veikšanas, 7 (septiņu) dienu laikā organizēt nekustamā īpašuma - zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, platība 1442 m2 pirkuma līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 7.augusta lēmumam Nr.401

(protokols Nr.12, 39.punkts)

Izdevumu tāme

zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 006 1309, atsavināšanai

1.Samaksa AS „BDO” par zemesgabala novērtējumu

154,88 EUR

2.Samaksa AS „BDO” par zemesgabala novērtējuma aktualizāciju

84,70 EUR

3.Samaksa par publikāciju izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

78,26 EUR

Kopā:

317,84 EUR

Centralizētās grāmatvedības vadītāja I.Kundziņa2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 7.augusta lēmumam Nr.401

(protokols Nr.12, 39.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2014.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, (turpmāk – PĀRDEVĒJS) no vienas puses, un

SIA „MC TURAIDA PROPERTY” , reģistrācijas Nr.40103548902, (turpmāk – PIRCĒJS), tās valdes locekles Maijas Čerņavskas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma - zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta 4.daļu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar

1.1.1. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.245 „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 009 5106), atsavināšanu”, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma - zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, (turpmāk – Objekts) izsoles nosacītā cena un Objekta izsoles noteikumi;

1.1.2 Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr._____ „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA notikušās izsoles rezultāti un SIA „MC TURAIDA PROPERTY”, reģistrācijas Nr.40103548902, atzīta par PIRCĒJU.

1.2. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un OBJEKTA izsoles noteikumos noteiktās tiesības.

1.3. Īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000521431 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda;

1.4. PĀRDEVĒJS ar 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.245 „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” apstiprināja OBJEKTA izsoles sākumcenu 65 200,00 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi) un izsoles soli 6 520,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi) apmērā.

1.5. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 1.jūlijā ar reģistrācijas Nr.1.1-37/7662.

1.6. 2014.gada 9.jūlijā notikušajā izsolē PIRCĒJS nosolīja OBJEKTU par cenu 71 720,00 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro un 00 centi).

1.7. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto OBJEKTU – zemesgabalu (zemes starpgabalu) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, kopējā platība 1442 m2.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir 73 865,00 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi), kas ir vienāda ar OBJEKTA kadastrālo vērtību.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis sekojošus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, 6 520,00  EUR (seši tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 2014.gada 13.jūnijā, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.2014061200864671;

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu 65 200,00 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada 9.jūlijā, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.2014070900613946;

3.2.3. atsavināšanu saistītos izdevumus 317,84 EUR (trīs simti septiņpadsmit euro un 84 centi) apmērā, kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada _.________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.________________;

3.2.4. starpību, ko veido zemesgabala kadastrā vērtība un izsolē nosolītā cena – 1 827,16 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit septiņi euro un 16 centi) apmērā, kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada __.______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___________________.

3.3. OBJEKTA izsoles reģistrācijas maksa 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro un 00 centi) Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada 13.jūnijā, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.2014061200865809. Atbilstoši OBJEKTA izsoles noteikumu 3.2.2.apakšpunktam izsoles reģistrācijas maksu dalībniekam neatmaksā.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās OBJEKTA īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet pēc LĪGUMA un nodošanas-pieņemšanas akta (1.pielikums) noslēgšanas brīdī.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums pār OBJEKTU.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. Ar LĪGUMA noslēgšanas brīdi izbeidzas 2013.gada 5.septembrī starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/945. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams šā LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

7.7. LĪGUMA pielikumā – OBJEKTA nodošanas - pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr. 67093800; fakss 67093956

__________________________

Gatis Truksnis

PIRCĒJS

SIA „MC TURAIDA PROPERTY”

reģistrācijas Nr.40103548902

____________________

Maija Čerņavska1.pielikums

2014.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.____ „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” un starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „MC TURAIDA PROPERTY”, reģistrācijas Nr.40103548902, 2014.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsēta dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

SIA „MC TURAIDA PROPERTY” , reģistrācijas Nr.40103548902, valdes locekles Maijas Čerņavskas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem,

pārņem savā valdījumā nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, ar kopējo platību 1442 m2.

2013.gada 28.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Majori 5106, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 5106, 1442 m2 platībā, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521431.

SIA „MC TURAIDA PROPERTY”, reģistrācijas Nr.40103548902, ir zināms nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā ar kadastra Nr. 1300 009 5106, kopējā platība 1442 m2 faktiskais stāvoklis nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī un SIA „MC TURAIDA PROPERTY”, pieņem nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā ar kadastra Nr. 1300 009 5106, kopējā platība 1442 m2 tādā stāvoklī, kādā tā ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs SIA „MC TURAIDA PROPERTY”
Gatis Truksnis valdes locekle
____________
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)

Lejupielāde: DOC un PDF