Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 399

protokols Nr. 12, 37. punkts

Par zemesgabala (zemes starpgabala)
Jūras ielā 40B, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 2005.gada 5.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.227 „Par zemesgabala izveidošanu Jūras ielā 40B, Jūrmalā”, ar kuru noteikts izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu Jūras ielā 40B, Jūrmalā, ar platību 516 m2 pašvaldības funkciju pildīšanai – pilsētas attīstībai.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 14.maija lēmumu ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūras iela 40B, Jūrmala, ar kadastra Nr.1300 009 2922 un kopējo platību 516 m2 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000476032.

Zemesgabalam noteiktais lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Jūras ielā 40B, Jūrmalā, atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz) un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.60 „Par 2011.gada 11.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/347 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „B-40”, 2012.gada 14.februārī noslēgts nomas līguma pārjaunojums Nr.1.1-16.3.1/134 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „B-40” (reģistrācijas Nr.40103412868). Zemesgabala nomas līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 2.decembrim.

2011.gada 21.septembrī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts nekustamā īpašuma Jūras ielā 40, Jūrmalā, kopīpašnieku pilnvarotās personas I.V. iesniegums, lietas Nr.1.1-39/5884-V, ar ierosinājumu atsavināt zemesgabalu kā starpgabalu Jūras ielā 40B, Jūrmalā. 2014.gada 3.jūlijā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts pilnvarotās personas I.V. iesniegums, lietas Nr.1.1-39/3120-V, par minētā zemesgabala atsavināšanu.

Šobrīd saistībā ar zemesgabalu Jūras ielā 40B, Jūrmalā, ir ierosinātas divas tiesvedības. Pirmās instances tiesā ir jautājums par ceļa reālservitūta nodibināšanu (tiesvedība ar Nr.C17062214), tiesas sēde nozīmēta 2014.gada 1.oktobrī. Prasītājs zemesgabala Jūras ielā 40, Jūrmalā, kopīpašnieku pilnvarotā persona I.V. Un pirmās instances tiesā ir jautājums par zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas piedziņu (tiesvedība ar Nr.C29649913), tiesas sēde nozīmēta 2014.gada 9.septembrī. Prasītājs Jūrmalas pilsētas dome pret zemesgabala nomnieku SIA „B-40” (valdes locekle I.V.).

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem zemesgabala Jūras ielā 40B, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 2922, kadastrālā vērtība 2014.gada 1.janvārī ir 46 989 EUR.

Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Eiroeksperts”, reģistrācijas Nr.40003650352, 2014.gada 21.maija novērtējumu zemesgabala Jūras ielā 40B, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 2922 tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2014.gada 19.maijā aprēķināta 66 000,00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 18.marta izziņu zemesgabals Jūras ielā 40B, Jūrmalā, uzskatāms par starpgabalu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kurā noteikts, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro, trešo un septīto daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 11.pantu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu zemes resursu labas pārvaldības principus, sekmētu zemes racionālāku un efektīvāku izmantošanu, kā arī pilsētas teritorijas sakārtošanu kopumā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu (zemes starpgabalu) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, kopējā platība 516 m2.

2. Zemesgabals (zemes starpgabals) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, atsavināms tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals.

3. Apstiprināt zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 66 000, 00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi).

4. Izveidot zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektora p.i. G.Smalkā,

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Īpašuma pārvaldes vadītāja p.i. A.Grants,

komisijas locekļi:

- Revīzijas un audita nodaļas vadītāja E.Grante;

- Administratīvi juridiskā pārvaldes, Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. A.Paegle;

- Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece;

- Īpašumu pārvaldes, Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. S.Brauere;

- Īpašumu pārvaldes, Pašvaldības īpašumu nodaļas referente I.Lindemane.

5. Apstiprināt zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, izsoles noteikumus (pielikumā).

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes, Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, atsavināšanai.

7. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, izsoli un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

8. Atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 7.augusta lēmumam Nr.399

(protokols Nr.12, 37.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemesgabals (zemes starpgabals) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 009 2922, 516 m2 platībā.

1.2. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu (zemes starpgabals) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 009 2922, kopējā paltība 516 m2, nostiprinātas 2010.gada 14.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000476032 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

1.3. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.60 „Par 2011.gada 11.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/347 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „B-40”, 2012.gada 14.februārī noslēgts nomas līguma pārjaunojums Nr.1.1-16.3.1/134 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „B-40”. Zemes nomas līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 2.decembrim.

1.4. Zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 009 2922, apgrūtinājumi:

1.4.1. Ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus; Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

1.4.2. Ievērot Rīgas jūras līča krasta kāpu 300 m aizsargjoslas noteikumus;

1.4.3. Atbildēt par visu zemesgabala teritorijā atrodošas pazemes un virszemes inženiertīkļu saglabāšanu un netraucētto ekspluatāciju;

1.4.4. 2011.gada 11.aprīlī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/347 ar akciju sabiedrību „Fēniks”, savukārt 2012.gada 14.februārī noslēgts nomas līguma pārjaunojums Nr.1.1-16.3.1/134 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „B-40”.

1.5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu - zemes starpgabalu, drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals.

Saskaņā ar informāciju no Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas zemesgabalam Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 009 2922, pieguļ:

- Nekustamais īpašums Jūras ielā 40, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2901;

- Nekustamais īpašums Jūras ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2912;

- Nekustamais īpašums Jūras ielā 40A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2911.

1.6. Neapbūvēts zemesgabals (zemes starpgabals) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 009 2922, kopējā platība 516 m2 (turpmāk – zemesgabals) tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole).

1.7. Zemesgabala izsoli organizē Jūrmalas pilsētas dome un izsoli rīko Jūrmalas pilsētas domes izveidota izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

1.8. Zemesgabala nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) ir 66 000, 00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi).

1.9. Izsoles solis noteikts 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 6 600, 00 EUR (seši tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

1.10. Maksāšanas līdzeklis par zemesgabalu ir euro (100% apmērā).

1.11. Maksa par nosolītā zemesgabala pirkumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

1.12. Jebkuras izsoles dalībnieka prasības izmainīt noteikumus vai atteikšanās parakstīt Jūrmalas pilsētas domes sagatavoto pirkuma līgumu tiek uzskatīts par atteikumu pirkt zemesgabalu saskaņā ar noteikumiem, un tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

2. Informācija par izsoli

Sludinājumu par izsoli publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā četras nedēļas pirms pieteikšanās dalībai izsolē termiņa beigām, Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

3. Izsoles dalībnieki

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt:

3.1.1. Zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, kuru zemei pieguļ zemesgabals (zemes stapgabals) Jūras ielā 40B, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 009 2922);

3.1.2. Fiziska vai juridiska persona un personālsabiedrība, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā zemesgabalu.

3.2. Personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir tiesības pirkt zemesstarpgabalu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktā noteiktajā kārtībā, nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā. Persona iesniedz dokumentus, kas apliecina noteikumu 3.2.punktā maksājumu veikšanu.

3.3. Ja sludinājumā norādītajā termiņā no personām, kurām ir tiesības pirkt zemesstarpgabalu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktā noteiktajā kārtībā, ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko, izsoles komisija pieņem lēmumu pārdot zemesstarpgabalu vienīgajam pretendentam. Pretendenta iemaksātā izsoles reģistrācijas maksa tiek ieskaitāta samaksā par izsolāmo mantu.

3.4. Ja pieteikumu par izsolāmās mantas pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas personas, kurām ir tiesības pirkt zemesstarpgabalu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktā noteiktajā kārtībā, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

3.5. Ja izsludinātajā termiņā no personām, kurām ir tiesības pirkt zemesstarpgabalu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktā noteiktajā kārtībā, nav iesniegušas pieteikumu par izsolāmās mantas pirkšanu vai iesniegušas atteikumu, notiek izsole. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties zemesgabalu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

3.6. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai izsoles dalībniekam jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, šādus maksājumus:

3.6.1. nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas, ar atzīmi „Zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, izsoles nodrošinājums”,

3.6.2. reģistrācijas maksu par pieteikuma iesniegšanu 140 EUR ar atzīmi „ Zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 009 2922, izsoles reģistrācijas maksa”, kas jebkurā gadījumā pieteikuma iesniedzējam netiek atmaksāta.

3.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.8. Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā uzvarējušajam dalībniekam.

3.9. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un izsoles gaitu.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija

4.7. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis".

4.8. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu nedēļu pirms izsoles datuma.

4.9. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā Jūrmalas pilsētas domes darba laikā.

4.10. Persona, reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus:

4.10.1. Juridiskā persona un personālsabiedrība:

4.10.1.1. Pieteikumu izsolei,

4.10.1.2. Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.10.1.3. Nodrošinājuma iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.10.1.4. Juridiskas personas statusu apliecinoša dokumenta (reģistrācijas apliecība, u.tml.) Apliecinātu norakstu (kopiju),

4.10.1.5. Dokumentu par personu, kurai ir juridiskās personas pārstāvības tiesības (pilnvara, juridiskās personas reģistrācijas iestādes izziņa, akreditācijas vēstule u.tml.),

4.10.1.6. Spēkā esošu statūtu, nolikuma, reglamenta, līguma vai cita līdzvērtīga dokumenta apliecinātu norakstu (kopiju), ja konkrētajai juridiskajai personai normatīvie akti šādu dokumentu paredz, vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,

4.10.1.7. Attiecīgās institūcijas lēmumu par izsolāmās mantas iegādi,

4.10.1.8. Iesniegumu nodrošinājuma atmaksai, norādot norēķinu kontu.

4.10.2. Fiziskai personai:

4.10.2.1. Pieteikumu izsolei,

4.10.2.2. Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošu dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.10.2.3. Nodrošinājuma iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.10.2.4. Pases vai personas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.10.2.5. Notariāli apliecinātu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu pārstāvēt fizisko personu izsolē, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks;

4.10.2.6. Iesniegumu nodrošinājuma atmaksai, norādot norēķinu kontu.

4.11. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

4.12. Ārvalstīs izsniegtie publiskie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijas Republikai saistošu starpvalstu līgumu noteikumiem.

4.13. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, izņemot ārvalsts institūciju (iestāžu) izsniegtos dokumentus, un šiem noteikumiem, pretējā gadījumā tie tiek uzskatīti par neiesniegtiem. Internetbankas maksājuma dokumentam jābūt ar oriģinālu bankas spiedogu un atbildīgās personas parakstu. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atdoti.

4.14. Izsoles rīkotājs sastāda dalībnieku saraksts, iekļaujot tajā personas, kas izpildījušas izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.-4.7.punkts) un veikušas 3.2.punktā minētos maksājumus. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:

4.14.1. Dalībnieka numuru pēc kārtas;

4.14.2. Fiziskai personai – dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – pilnu nosaukumu, reģistrācijas numuru.

4.15. Reģistrētajam izsoles dalībniekam vai tā pilnvarotai personai (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) tiek izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, kurā ir norādīts:

4.15.1. Dalībnieka kārtas numurs,

4.15.2. Fiziskai personai – dalībnieka vārds un uzvārds, personas kods un adrese, juridiskai personai – pilns nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese,

4.15.3. Izsoles vieta un laiks,

4.15.4. Informācija par izsolāmo mantu un tās izsoles sākuma cena,

4.15.5. Atzīme par izsoles nodrošinājuma iemaksu,

4.15.6. Izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts.

4.16. Ja persona nav izpildījusi izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.- 4.7.punkts) vai neatbilst noteikumu 3.1.punktā minētajam izsoles dalībnieka statusam, vai nav veikusi 3.2.punktā minētos maksājumus, tai neizsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts dalībnieka norēķinu konts, tai atmaksā iemaksāto nodrošinājumu un reģistrācijas maksu, ja tāda veikta.

4.17. Izsoles rīkotājs ir tiesīgs pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku zaudējušu tam izsniegtā izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, līdz ar to viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

4.18. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

5.Izsoles norise

5.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas sastāva. Izsole tiek protokolēta.

5.2. Izsoles dalībnieks (uzrādot pasi vai personas apliecību), tā pārstāvis vai pilnvarotā persona (uzrādot pasi vai personas apliecību un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt dalībnieku izsolē) pie ieejas izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus. Ja izsoles dalībnieks, tā pārstāvis vai pilnvarotā persona nevar uzrādīt šajā punktā minētos dokumentus vai uz izsoli ieradusies persona nav pilnvarota pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, uzskatāms, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, par ko izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un tam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.3. Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta. Izsoles dalībnieku sarakstā ierakstīts katra dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs, kā arī solītāja pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods.

5.4. Ja kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, par to izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un šim izsoles dalībniekam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.5. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.6. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo mantu un paziņo tās sākumcenu, kā arī soli, par kādu cena tiks paaugstināta.

5.7. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli. Ja vienīgais izsoles dalībnieks apstiprina vēlmi iegādāties mantu, nosolot vienu soli, tad tas uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina savu gatavību pirkt nosolīto mantu.

5.8. Ja vienīgais izsoles dalībnieks atsakās pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli, tad tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.9. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 5.8.un 5.9.punktā noteikto kārtību.

5.10. Ja reģistrācijas kartīti ir saņēmuši vismaz divi izsoles dalībnieki, tiek rīkota izsole ar augšupejošu solīšanu.

5.11. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

5.12. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.

5.13. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

5.14. Izsoles vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura trešā piesitiena izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu par izsolāmo mantu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

5.15. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.16. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas pirkuma tiesībām. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.17. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu ar nosacījumu, ka nosolītā cena ir vismaz vienu soli augstāka par izsoles sākuma cenu.

5.18. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par izsolāmās mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus dalībai izsolē un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

5.19. Katrs solītājs apstiprina ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no izsoles dalībniekiem atsakās parakstīties, par to izsoles protokolā tiek veikta attiecīga atzīme un tam netiek atmaksāts nodrošinājums. Ja izsoles uzvarētājs atsakās parakstīties izsoles protokolā, uzskatāms, ka tas atsakās no nosolītās mantas pirkuma tiesībām.

5.20. Ja izsoles laikā neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek neatmaksāts nodrošinājums.

5.21. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

6. Samaksas kārtība

6.1. Izsoles dalībniekam, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. 90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka” ar atzīmi „Zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 009 2922), pirkuma maksa” viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

6.2. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, paziņo izsoles rīkotājam par 6.1.punktā minētā maksājuma samaksu divu darba dienu laikā no samaksas veikšanas dienas.

6.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

6.4. Nokavējot noteikumu 6.1.punktā noteikto pirkuma samaksas vai 7.3.punktā noteikto pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu, kā arī izsolāmās mantas pirkšanas tiesības saskaņā ar noteikumiem.

6.5. Ja izsoles dalībnieks, kurš atzīts par mantas nosolītāju, 6.1.punktā minēto pirkuma samaksu nav veicis noteiktajā termiņā, izsoles organizētājs pieņem lēmumu nosūtīt piedāvājumu par izsolāmās mantas pirkšanu tikai nākamajam augstākajam cenas nosolītājam, ja tāds ir.

6.6. Persona, kura nosolījusi nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā no 6.5.punktā minētā piedāvājuma saņemšanas dienas izsoles organizatoram sniedz atbildi par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Uz minēto personu attiecas 6.1.punktā noteiktā samaksas par nosolītās mantas pirkumu kārtība.

6.7. Ja 6.6.punktā noteiktajā termiņā izsoles organizētājs nesaņem nākamās augstākās cenas nosolītāja piekrišanu mantas pirkšanai par paša nosolīto augstāko cenu, tas zaudē iemaksāto nodrošinājumu un tiesības uz mantas pirkumu.

6.8. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu un nav ieguvis tiesības slēgt pirkuma līgumu, atmaksāto nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, pamatojoties uz viņa iesniegumu, tiek, izņemot izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

7.1. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi, pievienojot izsoles protokolu. Izsoles organizators apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā pēc noteikumu 6.1.punktā paredzētā maksājuma veikšanas.

7.2. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai izsolāmās mantas pirkuma līgums (Pielikumā).

7.3. Mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta sagatavotais pirkuma līgums.

8. Izsoles norise

8.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas sastāva. Izsole tiek protokolēta.

8.2. Izsoles dalībnieks (uzrādot pasi vai personas apliecību), tā pārstāvis vai pilnvarotā persona (uzrādot pasi vai personas apliecību un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt dalībnieku izsolē) pie ieejas izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus. Ja izsoles dalībnieks, tā pārstāvis vai pilnvarotā persona nevar uzrādīt šajā punktā minētos dokumentus vai uz izsoli ieradusies persona nav pilnvarota pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, uzskatāms, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, par ko izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un tam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

8.3. Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta. Izsoles dalībnieku sarakstā ierakstīts katra dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs, kā arī solītāja pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods.

8.4. Ja kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, par to izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un šim izsoles dalībniekam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

8.5. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

8.6. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo mantu un paziņo tās sākumcenu, kā arī soli, par kādu cena tiks paaugstināta.

8.7. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli. Ja vienīgais izsoles dalībnieks apstiprina vēlmi iegādāties mantu, nosolot vienu soli, tad tas uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina savu gatavību pirkt nosolīto mantu.

8.8. Ja vienīgais izsoles dalībnieks atsakās pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli, tad tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

8.9. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 5.8.un 5.9.punktā noteikto kārtību.

8.10. Ja reģistrācijas kartīti ir saņēmuši vismaz divi izsoles dalībnieki, tiek rīkota izsole ar augšupejošu solīšanu.

8.11. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

8.12. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.

8.13. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

8.14. Izsoles vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura trešā piesitiena izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu par izsolāmo mantu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

8.15. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

8.16. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas pirkuma tiesībām. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts nodrošinājums.

8.17. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu ar nosacījumu, ka nosolītā cena ir vismaz vienu soli augstāka par izsoles sākuma cenu.

8.18. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par izsolāmās mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus dalībai izsolē un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

8.19. Katrs solītājs apstiprina ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no izsoles dalībniekiem atsakās parakstīties, par to izsoles protokolā tiek veikta attiecīga atzīme un tam netiek atmaksāts nodrošinājums. Ja izsoles uzvarētājs atsakās parakstīties izsoles protokolā, uzskatāms, ka tas atsakās no nosolītās mantas pirkuma tiesībām.

8.20. Ja izsoles laikā neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek neatmaksāts nodrošinājums.

8.21. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

9. Samaksas kārtība

9.1. Izsoles dalībniekam, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. 90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka” ar atzīmi „Zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 009 2922), pirkuma maksa” viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

9.2. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, paziņo izsoles rīkotājam par 6.1.punktā minētā maksājuma samaksu divu darba dienu laikā no samaksas veikšanas dienas.

9.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

9.4. Nokavējot noteikumu 6.1.punktā noteikto pirkuma samaksas vai 7.3.punktā noteikto pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu, kā arī izsolāmās mantas pirkšanas tiesības saskaņā ar noteikumiem.

9.5. Ja izsoles dalībnieks, kurš atzīts par mantas nosolītāju, 6.1.punktā minēto pirkuma samaksu nav veicis noteiktajā termiņā, izsoles organizētājs pieņem lēmumu nosūtīt piedāvājumu par izsolāmās mantas pirkšanu tikai nākamajam augstākajam cenas nosolītājam, ja tāds ir.

9.6. Persona, kura nosolījusi nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā no 6.5.punktā minētā piedāvājuma saņemšanas dienas izsoles organizatoram sniedz atbildi par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Uz minēto personu attiecas 6.1.punktā noteiktā samaksas par nosolītās mantas pirkumu kārtība.

9.7. Ja 6.6.punktā noteiktajā termiņā izsoles organizētājs nesaņem nākamās augstākās cenas nosolītāja piekrišanu mantas pirkšanai par paša nosolīto augstāko cenu, tas zaudē iemaksāto nodrošinājumu un tiesības uz mantas pirkumu.

9.8. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu un nav ieguvis tiesības slēgt pirkuma līgumu, atmaksāto nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, pamatojoties uz viņa iesniegumu, tiek, izņemot izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

10. Izsoles rezultātu apstiprināšana

10.1. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi, pievienojot izsoles protokolu. Izsoles organizators apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā pēc noteikumu 6.1.punktā paredzētā maksājuma veikšanas.

10.2. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai izsolāmās mantas pirkuma līgums (Pielikumā).

10.3. Mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta sagatavotais pirkuma līgums.

11. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

11.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

11.1.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

11.1.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;

11.1.3. izsoles dalībnieks, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu noteikumu 6.1.punktā minētajā termiņā un apmērā;

11.1.4. nosolītājs neparaksta pirkuma līgumu saskaņā ar noteikumu 7.2.punktu.

11.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

11.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot vai nu spēkā esošos normatīvos aktus, vai šos noteikumus;

11.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds nosolījums;

11.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

11.2.4. izsolē starp izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai gaitu;

11.2.5. par izsoles dalībnieku atzīta persona vai izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

11.2.6. dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

11.2.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi izsoles rezultātus;

11.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

11.3. Pretenzijas par 8.2.punktā minētajiem pārkāpumiem (izņemot 8.2.7. un 8.2.8.apakšpunktu) izsoles dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas iesniedz izsoles organizētājam, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Izsoles organizētājs četru nedēļu laikā pēc izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

11.4. Konstatējot 8.2.punktā minētos pārkāpumus, izsoles rīkotājs pēc savas iniciatīvas var ierosināt izsoles organizētājam atzīt izsoli par spēkā neesošu.

11.5. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome, nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas.

11.6. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt izsoles dalībnieku no piedalīšanās izsolē vai starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu, tad attiecīgajiem izsoles dalībniekiem neatmaksā nodrošinājumu.

11.7. Ja tiek konstatēts, ka par izsoles dalībnieku atzīta persona vai izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē, izsoles organizētājs lemj par nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekts uz 4 lpp.

Jūrmalas pilsētas domes

Īpašuma pārvaldes vadītāja p.i. A.Grants


Pielikums

Izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________ (PROJEKTS)

Jūrmalā, 2014.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk – PĀRDEVĒJS) no vienas puses, un

_____________, personas kods _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, par nekustamo īpašumu, kas sastāv no _____________ (kadastra apzīmējums _____________) _____________ un _____________ zemesgabala ar kadastra apzīmējumu _____________, _____________ (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar:

1.1.1. Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada _____________ lēmumu Nr.____ „_____________”, ar kuru apstiprināta izsoles sākumcena un izsoles noteikumi;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada ______ lēmumu Nr._____ „_____________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA notikušās izsoles rezultāti un fiziska persona ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.2. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un OBJEKTA izsoles noteikumos noteiktās tiesības;

1.3. Īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumos Nr. _____________ un Nr. _____________ uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda;

1.4. PĀRDEVĒJS ar 201__.gada _________ lēmumu Nr.____ „_____________” apstiprināja OBJEKTA izsoles sākumcenu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) un izsoles soli ______EUR (_____________ euro un ___ centi);

1.5. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 201__.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________;

1.6. 201_.gada _________ notikušajā izsolē PIRCĒJS nosolīja OBJEKTU par cenu ____________ EUR (____________euro un _______ centi);

1.7. OBJEKTS tiek atsavināts ar pārdošanas metodi, piemērojot atsavināšanas paņēmienu – pārdošana ar tūlītēju samaksu.

1.8. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto OBJEKTU – ____________ (kadastra apzīmējums ____________) ____________, uz kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas 201_.gada ____________ Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ____________ un zemesgabala ____________, (zemesgabala kopējā platība _____ m2), uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 201__.gada ____________ Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ____________.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis sekojošus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___;

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____. Saskaņā ar OBJEKTA izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktu izsoles dalībniekam, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes kontā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

3.3. OBJEKTA izsoles reģistrācijas maksa _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201__.gada ____________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.__. Atbilstoši OBJEKTA izsoles noteikumu 3.2.2.apakšpunktam izsoles reģistrācijas maksu dalībniekam neatmaksā.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1.  OBJEKTA valdījuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta (1.pielikums) parakstīšanas, bet OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā uz PIRCĒJA vārda.

5.2.  PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums pār OBJEKTU.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams šā LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.3. Ar LĪGUMA noslēgšanas brīdi izbeidzas 20__.gada ____________ starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais ____________.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

7.7. LĪGUMA pielikumā – OBJEKTA nodošanas –pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________ ,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


1.pielikums

2014.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.____ „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, atsavināšanu” un starp Jūrmalas pilsētas domi un _________________________, 2014.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsēta dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

_______________________________, _________________,

pārņem savā valdījumā nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala Jūras iela 40B, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2922, un kopējo platību 516 m2.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 14.maija lēmumu ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūras iela 40B, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2922, un kopējo platību 516 m2, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000476032.

___________________ , personas kods________________, ir zināms nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesgabala Jūras iela 40B, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2922, un kopējo platību 516 m2 faktiskais stāvoklis nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī un _________________________ pieņem nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala Jūras iela 40B, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2922, un kopējo platību 516 m2 tādā stāvoklī, kādā tā ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ____________
Gatis Truksnis ____________
adrese: ____________
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)

Lejupielāde: DOC un PDF