Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 397

protokols Nr. 12, 35. punkts

Par grozījumiem ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajos Pilnvarojuma līgumos

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, 2014.gada 11.februārī ar privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” tika noslēgti pieci Pilnvarojuma līgumi par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7.daļu, lai optimizētu, atvieglotu un paātrinātu izmaiņu veikšanas procesu Pilnvarojuma līgumu pielikumos, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu 2014.gada 11.februārī ar privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) noslēgtajā Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/194 un izteikt LĪGUMA 6.1.punktu šādā redakcijā:

„6.1. Jebkuras izmaiņas LĪGUMĀ ir spēkā, ja tās noformētas rakstiski un ir abu PUŠU parakstītas. Izmaiņas LĪGUMA pielikumos tiek veiktas, pamatojoties uz VALDĪTĀJA rīkojumu”.

2. Veikt grozījumu 2014.gada 11.februārī ar privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) noslēgtajā Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/195 un izteikt LĪGUMA 7.1.punktu šādā redakcijā:

„7.1. Jebkuras izmaiņas LĪGUMĀ ir spēkā, ja tās noformētas rakstiski un ir abu PUŠU parakstītas. Izmaiņas LĪGUMA pielikumos tiek veiktas, pamatojoties uz ĪPAŠNIEKA rīkojumu”.

3. Veikt grozījumu 2014.gada 11.februārī ar privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) noslēgtajā Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/196 un izteikt LĪGUMA 7.1.punktu šādā redakcijā:

„7.1. Jebkuras izmaiņas LĪGUMĀ ir spēkā, ja tās noformētas rakstiski un ir abu PUŠU parakstītas. Izmaiņas pielikumos tiek veiktas, pamatojoties uz ĪPAŠNIEKA rīkojumu”.

4. Veikt grozījumu 2014.gada 11.februārī noslēgtajā ar privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/197 un izteikt LĪGUMA 7.1.punktu šādā redakcijā:

„7.1. Jebkuras izmaiņas LĪGUMĀ ir spēkā, ja tās noformētas rakstiski un ir abu PUŠU parakstītas. Izmaiņas LĪGUMA pielikumos tiek veiktas, pamatojoties uz ĪPAŠNIEKA rīkojumu”.

5. Veikt grozījumu 2014.gada 11.februārī ar privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) noslēgtajā Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/198 un izteikt LĪGUMA 8.1.punktu šādā redakcijā:

„8.1. Jebkuras izmaiņas LĪGUMĀ ir spēkā, ja tās noformētas rakstiski un ir abu PUŠU parakstītas. Izmaiņas LĪGUMA pielikumos tiek veiktas, pamatojoties uz ĪPAŠNIEKA rīkojumu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF