Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 395

protokols Nr. 12, 33. punkts

Par telpu izmantošanu Jūrmalas
Bērnu un jauniešu interešu centra vajadzībām

Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikums Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” nosaka, ka Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.

Viens no centra uzdevumiem ir organizēt bērnu un jauniešu interešu un profesionālās ievirzes izglītību, veidot jauniešu klubus, nodrošināt apstākļus to darbības uzsākšanai un pieejamībai.

Saskaņā ar minēto nolikumu, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs var organizēt nodarbības arī citās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs vai organizācijās.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.743 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” ir noteikti maksas pakalpojumu izcenojumi, tai skaitā arī maksa par telpu nomu. Savukārt minētā lēmuma 4.2.apakšpunkts paredz, ka no lēmuma pielikumā 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmumu Nr.66 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā” ir noteikti maksas pakalpojumu izcenojumi, tai skaitā arī maksa par telpu nomu. Savukārt minētā lēmuma 6.2.apakšpunkts paredz, ka no lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.817 „Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem” ir noteikti maksas pakalpojumu izcenojumi, tai skaitā arī maksa par telpu nomu. Savukārt minētā lēmuma 5.2.apakšpunkts paredz, ka no lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 62.panta ceturto un piekto daļu, lai nodrošinātu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra funkciju veikšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt līguma noslēgšanu starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolu par kabineta Nr.102 ar kopējo platību 50 m2, Nr.113 ar kopējo platību 54 m2 un laboratorijas Nr.113 ar kopējo platību 18 m2 bezatlīdzības lietošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra Jaunatnes iniciatīvu centra darbībai.

2. Pieņemt zināšanai un atbalstīt šādus Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra noslēgtos līgumus par telpu bezatlīdzības lietošanu un nomu :

2.1. 2010.gada 18.februāra vienošanos ar Lielupes vidusskolu par 229.kabineta ar kopējo platību 66.7 m2 un 1.stāva telpas Nr.32 ar kopējo platību 51.2 m2 Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, izmantošanu dzelzceļa maketa izvietošanai un pulciņa nodarbībām, un mājturības kabineta izmantošanu Tehniskās modelēšanas pulciņa nodarbībām.

2.2. 2011.gada 10.oktobra vienošanos Nr.252 ar Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolu par telpu Jūrmalā, Lielupes ielā 21 (ēka Nr.3) izmantošanu pulciņu nodarbībām un pulciņu pasākumiem.

2.3. 2013.gada 2.septembra līgumu Nr.2013/67 ar Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolu par kabineta Nr.111 ar laboratorijas telpu ar kopējo platību 60 m2 un kabineta Nr.3 ar kopējo platību 60 m2 Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, izmantošanu tekstilmākslas pulciņa, floristikas un rotu dizaina pulciņu nodarbībām.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktorei pēc lēmuma 1.punktā minētā līguma noslēgšanas vienu līguma eksemplāru iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF