Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 17.septembra 385.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 7.augustāNr. 394

protokols Nr. 12, 32. punkts

Par patapinājuma līguma noslēgšanu
ar Jūrmalas pilsētas muzeju

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 2.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tīklu iela 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1506, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6676. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 002 1506, muzeja, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 001, klēts ar vāgūzi, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 002, šķūņa – tīklu būdas, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 003, pirts, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 004, šķūņa ar darba rīkiem, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 005, zivju kūres, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 006, pagraba, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 007, tualetes, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 008, malkas šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 009, saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 010, virvju darbnīcas, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 011, laivu darbnīcas, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 012, nojumes laivām, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 013, nojumes eksponātiem, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 014, trūcīga zvejnieka dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 015, tīklu šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 016, malkas šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 017

Šajā īpašumā atrodas Jūrmalas pilsētas muzeja filiāle – Jūrmalas brīvdabas muzejs.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 2.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zigfrīda Meierovica prospekts 18, Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 20, Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala, kadastra Nr.1300 010 2405, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000135024. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kadastra apzīmējums 1300 010 2405, ar administratīvo adresi Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala, biroja ēkas, kadastra apzīmējums 1300 010 2405 001, ar administratīvo adresi Zigfrīda Meierovica prospekts 18, Jūrmala, un muzeja ēkas, kadastra apzīmējums 1300 010 2405 002, ar administratīvo adresi Zigfrīda Meierovica prospekts 20.

Šajā īpašumā atrodas Jūrmalas pilsētas muzeja filiāle – Aspazijas māja.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz pamatēku Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 509 4108 003, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069885. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz 29/100 domājamām daļām no zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4106, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693.

Šajā ēkā atrodas Jūrmalas pilsētas muzejs.

2002.gada 27.septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas muzeju noslēgts Pilnvarojuma līgums Nr.01- 16/829 par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 1A, Jūrmalā, apsaimniekošanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, kā arī, ņemot vērā, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības sniegto informāciju par Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošajiem īpašumiem, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas izmantošanu un uzturēšanu, kā arī nodrošinātu Jūrmalas pilsētas muzeja funkciju veikšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas pilsētas muzejam, reģistrācijas Nr.90000056408, uz nenoteiktu laiku šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Būves tips

Platība

1.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

1300 009 4106

zemesgabala 29/100 d.d.

743 m2

2.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

1300 009 4108 003

Muzeja ēka

1960.50 m2

3.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

Sols ozolkoka

2 gab.

4.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

Čuguna lielgabala stobrs

1 gab.

5.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala

1300 010 2405

Zemesgabals

2580 m2

6.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18, Jūrmala

1300 010 2405 001

Muzeja biroja ēka

139.9 m2

7.

Zigfrīda Meierovica prospekts 20, Jūrmala

1300 010 2405 002

Muzeja ēka

241.2 m2

8.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala

Bruģa segums

165 m2

9.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala

Žogs

36 m

10.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506

Zemesgabals

8597 m2

11.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506 001

Muzejs (Vecbulduru Zvejnieku dzīvojamā māja)

56.6 m2

12.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506 002

Klēts ar vāgūzi

28.6 m2

13.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506 003

Šķūnis – tīklu būda

12.8 m2

14.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 004

Pirts

24.9 m2

15.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 005

Šķūnis darba rīkiem

16.6 m2

16.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 006

Zivju kūre (zivju sālītava)

26.5 m2

17.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 007

Pagrabs

3.2 m2

18.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 008

Tualete

1.4 m2

19.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 009

Malkas šķūnis

6.1 m2

20.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 010

Saimniecības ēka (šķūnis zvejas palīgierīcēm)

34.4 m2

21.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 011

Virvju darbnīca

78.6 m2

22.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 012

Laivu darbnīca

60 m2

23.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 013

Nojume laivām

127.7 m2

24.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 014

Nojume eksponātiem (nojume laivām)

68 m2

25.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 015

Trūcīga zvejnieka dzīvojamā māja

18.3 m2

26.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 016

Tīklu šķūnis

7.5 m2

27.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 017

Malkas šķūnis

6 m2

28.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Aka grodumu

29.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Dekoratīvais žogs

30. Svītrots ar domes 2015.gada 17.septembra 385.lēmumu

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Koka laipa

31.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Zvejas kuģis „Undīne”

32.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Kaste ugunsdzēšamajiem aparātiem

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot patapinājuma līgumu, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumā pievienoto līguma paraugu, par lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzejam.

3. Pārtraukt 2002.gada 27.septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas muzeju noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/829 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 7.augusta lēmumam Nr.394

(protokols Nr.12, 32.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2014.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – PATAPINĀTĀJS), no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas muzejs, reģistrācijas Nr.90000056408, tā direktores Intas Baumanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.23 „Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS), no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada _____ lēmumu Nr._____ „Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā LĪGUMA 2.pielikumā norādītos Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos īpašumus (turpmāk – ĪPAŠUMS).

1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas:

1.2.1. 2002.gada 4.jūnija lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz pamatēku Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 509 4108 003, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069885;

1.2.2. 2002.gada 4.jūnija lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz 29/100 domājamām daļām no zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4106, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693,

1.2.3. 2008.gada 2.oktobra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zigfrīda Meierovica prospekts 18, Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 20, Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala, kadastra Nr.1300 010 2405, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000135024. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kadastra apzīmējums 1300 010 2405, ar administratīvo adresi Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala, biroja ēkas, kadastra apzīmējums 1300 010 2405 001, ar administratīvo adresi Zigfrīda Meierovica prospekts 18, Jūrmala, un muzeja ēkas, kadastra apzīmējums 1300 010 2405 002, ar administratīvo adresi Zigfrīda Meierovica prospekts 20;

1.2.4. 2008.gada 2.oktobra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tīklu iela 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1506, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6676. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 002 1506, muzeja, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 001, klēts ar vāgūzi, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 002, šķūņa – tīklu būdas, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 003, pirts, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 004, šķūņa ar darbarīkiem, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 005, zivju kūres, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 006, pagraba, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 007, tualetes, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 008, malkas šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 009, saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 010, virvju darbnīcas, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 011, laivu darbnīcas, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 012, nojumes laivām, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 013, nojumes eksponātiem, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 014, trūcīga zvejnieka dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 015, tīklu šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 016, malkas šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 002 1506 017.

1.3. Ar nodošanas – pieņemšanas aktu pie 2002.gada 27.septembra Pilnvarojuma līguma Nr.01-16/829 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu PATAPINĀJUMA ŅĀMĒJAM nodots šāds PATAPINĀTĀJAM piederošs īpašums:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Būves tips

Platība

1.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506 002

Klēts ar vāgūzi

28.6 m2

2.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506 003

Šķūnis – tīklu būda

12.8 m2

3.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 004

Pirts

24.9 m2

4.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 005

Šķūnis darba rīkiem

16.6 m2

5.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 006

Zivju kūre (zivju sālītava)

26.5 m2

6.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 007

Pagrabs

3.2 m2

7.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 008

Tualete

1.4 m2

8.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 009

Malkas šķūnis

6.1 m2

9.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 010

Saimniecības ēka (šķūnis zvejas palīgierīcēm)

34.4 m2

10.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 011

Virvju darbnīca

78.6 m2

11.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 012

Laivu darbnīca

60 m2

12.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 013

Nojume laivām

127.7 m2

13.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 014

Nojume eksponātiem (nojume laivām)

68 m2

14.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 015

Trūcīga zvejnieka dzīvojamā māja

18.3 m2

15.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 016

Tīklu šķūnis

7.5 m2

16.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 017

Malkas šķūnis

6 m2

1.4. ĪPAŠUMS, kas vēl nav nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM, tiek nodots ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS veicinātu Jūrmalas pilsētas izaugsmi, veidojot Jūrmalu par starptautiski pazīstamu kūrortu ar kvalitatīvu kultūras dzīvi pilsētas viesiem un iedzīvotājiem, attīstītu un popularizētu Jūrmalas unikālo, ar izcilām personībām saistīto daudznacionālo kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrortu vēsturi 18.-21.gadsimtā, izmantojot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA daudzveidīgos resursus.

1.6. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līgumslēdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā tā līgumslēdzēju abpusējas parakstīšanas brīdi.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. bez saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

4.5. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt lauzts līgumslēdzēju pusēm savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc vienas līgumslēdzējas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA laušanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Ar LĪGUMA noslēgšanas brīdi spēku zaudē 2002.gada 27.septembrī starp PATAPINĀTĀJU un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU noslēgtais Pilnvarojuma līgums Nr.01-16/829 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

6.2. Līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena līgumslēdzēja puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.3. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.4. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līgumslēdzēju pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējas puses.

6.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līgumslēdzējpuses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.6. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.7. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ______ lēmuma Nr.______ „Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju” noraksts uz ___ (_______) lapas;

2.pielikums – Patapinājumā nodoto Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo īpašumu saraksts uz 2 (divām) lapām,

3.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 2 (divām) lapām.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas pilsētas muzejs
reģ. Nr.90000056357 reģ. Nr. 90000056408
Jomas iela 1/5, Jūrmala,LV-2015 Tirgoņu iela 29, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
(G.Truksnis ) ( I.Baumane )

2.pielikums

2014.gada ___.____________

Patapinājuma līgumam Nr.________

Patapinājumā nodotie Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošie īpašumi.

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Būves tips

Platība

1.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

1300 009 4106

zemesgabala 29/100 d.d.

743 m2

2.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

1300 009 4108 003

Muzeja ēka

1960.50 m2

3.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

Sols ozolkoka

2 gab.

4.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

Čuguna lielgabala stobrs

1 gab.

5.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala

1300 010 2405

Zemesgabals

2580 m2

6.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18, Jūrmala

1300 010 2405 001

Muzeja biroja ēka

139.9 m2

7.

Zigfrīda Meierovica prospekts 20, Jūrmala

1300 010 2405 002

Muzeja ēka

241.2 m2

8.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala

Bruģa segums

165 m2

9.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala

Žogs

36 m

10.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506

Zemesgabals

8597 m2

11.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506 001

Muzejs (Vecbulduru Zvejnieku dzīvojamā māja)

56.6 m2

12.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506 002

Klēts ar vāgūzi

28.6 m2

13.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506 003

Šķūnis – tīklu būda

12.8 m2

14.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 004

Pirts

24.9 m2

15.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 005

Šķūnis darba rīkiem

16.6 m2

16.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 006

Zivju kūre (zivju sālītava)

26.5 m2

17.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 007

Pagrabs

3.2 m2

18.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 008

Tualete

1.4 m2

19.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 009

Malkas šķūnis

6.1 m2

20.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 010

Saimniecības ēka (šķūnis zvejas palīgierīcēm)

34.4 m2

21.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 011

Virvju darbnīca

78.6 m2

22.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 012

Laivu darbnīca

60 m2

23.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 013

Nojume laivām

127.7 m2

24.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 014

Nojume eksponātiem (nojume laivām)

68 m2

25.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 015

Trūcīga zvejnieka dzīvojamā māja

18.3 m2

26.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 016

Tīklu šķūnis

7.5 m2

27.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 006 1506 017

Malkas šķūnis

6 m2

28.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Aka grodumu

29.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Dekoratīvais žogs

30.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Koka laipa

31.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Zvejas kuģis „Undīne”

32.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Kaste ugunsdzēšamajiem aparātiem


3.pielikums

2014.gada ___.____________

Patapinājuma līgumam Nr.________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada __.______ lēmumu Nr.______ „Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju”, starp Jūrmalas pilsētas domi, reģ. Nr.90000056357, un Jūrmalas pilsētas muzeju, reģ. Nr.90000056408, 2014.gada __._________ noslēgto Patapinājuma līgumu Nr.__________:

1. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite”, darbojas tās Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieces p.i. Sandra Brauere, nodod, un Jūrmalas pilsētas muzejs, tā direktores Intas Baumanes personā pieņem patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo īpašumu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Būves tips

Platība

1.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

1300 009 4108 003

Muzeja ēka

1960.50 m2

2.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala

1300 010 2405

Zemesgabals

2580 m2

3.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18, Jūrmala

1300 010 2405 001

Muzeja biroja ēka

139.9 m2

4.

Zigfrīda Meierovica prospekts 20, Jūrmala

1300 010 2405 002

Muzeja ēka

241.2 m2

5.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala

Bruģa segums

165 m2

6.

Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Jūrmala

Žogs

36 m

7.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506

Zemesgabals

8597 m2

2. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite”, darbojas tās Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente Maija Putniņa, nodod, un Jūrmalas pilsētas muzejs, tā direktores Intas Baumanes personā pieņem patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo īpašumu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Būves tips

Platība

1.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

1300 009 4106

zemesgabala 29/100 d.d.

743 m

3. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite”, darbojas tās materiāli atbildīgā persona Inta Baumane, nodod, un Jūrmalas pilsētas muzejs, tā direktores Intas Baumanes personā pieņem patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo īpašumu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Būves tips

Platība

1.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

Sols ozolkoka

2 gab.

2.

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

Čuguna lielgabala stobrs

1 gab.

3.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

1300 002 1506 001

Muzejs (Vecbulduru Zvejnieku dzīvojamā māja)

56.6 m2

4.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Aka grodumu

5.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Dekoratīvais žogs

6.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Koka laipa

7.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Zvejas kuģis „Undīne”

8.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

Kaste ugunsdzēšamajiem aparātiem

PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir zināms ĪPAŠUMA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem ĪPAŠUMU tādā stāvoklī, kādā tas atrodas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pilsētas muzeja
Īpašumu pārvaldes direktors
Pašvaldības īpašumu nodaļas __________________I.Baumane
vadītāja vietnieka p.i
__________________ S.Brauere
Īpašumu pārvaldes
Pašvaldības īpašumu nodaļas
vecākā referente
__________________ M.Putniņa
Jūrmalas pilsētas domes
Materiāli atbildīgā persona
___________________ I.Baumane

Lejupielāde: DOC un PDF