Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 392

protokols Nr. 12, 30. punkts

Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā
nodošanas termiņa pagarināšanu

2009.gada 19.jūnijā starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (reģistrācijas Nr.42803008058) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” (reģistrācijas Nr.40003664193) tika noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.09/09 par telpām, kas atrodas ēkā lit.1, Ventspils šosejā 26, Jūrmalā. Nomas līguma termiņš tika noteikts līdz 2014.gada 18.jūnijam.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 7.marta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 6802, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 021 6802 001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 021 6802) 1645 m2 platībā, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000489453.

2013.gada 27.martā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” (reģistrācijas Nr.40003664193) tika noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.09/09 pārjaunojums Nr.1.1-16.3.2/327. Nomas līguma termiņš tika noteikts līdz 2014.gada 18.jūnijam.

SIA „Frontons Pluss” 2014.gada 22.jūlija iesniegumā, reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 24.jūlijā, Lietas Nr.1.1-37/8678, lūdz pagarināt nodošanas – pieņemšanas termiņu līdz 2014.gada 31.oktobrim.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/15) par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā nodošanas termiņa pagarināšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” (reģistrācijas Nr.40003664193) nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 6802, nodošanas Jūrmalas pilsētas domei termiņu līdz 2014.gada 1.decembrim, bet ne ilgāk, kā līdz nekustamā īpašuma atsavināšanai. Paredzot, ka nekustamais īpašums tiek atbrīvots vienas nedēļas laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

2. Maksājumi par telpu 271,60 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2014.gada 19.jūnija, nosakot nomas maksu 306,97 EUR apmērā mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Maksājumi par zemesgabala 1645 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2014.gada 19.jūnija, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai izrakstīt rēķinus atbilstoši pieņemtajam lēmumam.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai vai Jūrmalas pilsētas domes pilnvarotam pārstāvim līdz 2014.gada 1.decembrim ar nodošanas – pieņemšanas aktu pārņemt savā valdījumā nekustamo īpašumu Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 6802.

6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 6802 atsavināšanas procesu līdz 2014.gada 1.decembrim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF