Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 389

protokols Nr. 12, 27. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Bažciems 0112, Jūrmalā precizēšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmumu Nr.341 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

2014.gada 20.februārī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.81 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Tika organizēta detālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana, kuras ietvaros saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas negatīvs atzinums (izdots 2014.gada 13.martā, Nr.4.8/25/2014-N-E) par izstrādāto redakciju, saskaņā ar kuru nepieciešams precizēt detālplānojuma saturu un kartogrāfisko materiālu atbilstoši norādītajām nepilnībām un to iesniegt atkārtotai atzinuma saņemšanai.

Ņemot vērā to, ka nepieciešamās izmaiņas ir būtiskas un skar teritorijas izmantošanas nosacījumus, tad turpmāka esošās redakcijas saskaņošana institūcijās nav lietderīga.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 112. punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.jūlija Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/12) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot detālplānojuma Bažciems 0112, Jūrmalā izstrādātājam precizēt detālplānojuma redakciju atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumam Nr.4.8/25/2014-N-E, kas izdots 2014.gada 13.martā, Jūrmalā.

2. Noteikt, ka detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā tiks turpināta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF