Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 388

protokols Nr. 12, 26. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Vidzemes ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960, pilnvarotās personas L.B. (personas kods ***) 2014.gada 7.jūlijā iesniegto iesniegumu Nr.11JU-03.3/52 (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2760) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Vidzemes ielā 18, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 5909, (turpmāk – Zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka J.T. (personas kods ***) un kopīpašnieces T.T. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 26.marta lēmumu Nr.14-9/117 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vidzemes ielā 18, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 30.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/12, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Vidzemes ielā 18, Jūrmalā, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Vidzemes ielā 18, Jūrmalā, ar kopējo platību 2400 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1200 m2 platībā un piešķirot adresi Vidzemes iela 18A, Jūrmala.

Noteikt, ka zemes vienības Vidzemes ielā 18, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1200 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumā norādīto zemes vienības daļu Nr.2.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Vidzemes ielā 18, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Vidzemes ielā 18, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000097657 III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzesvada diametrs 400 mm (7312020102).

2.3. Uzdot zemes vienības Vidzemes ielā 18, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Vidzemes ielā 18A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1200m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumā norādīto zemes vienības daļu Nr.1.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Vidzemes ielā 18A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Vidzemes ielā 18A, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzesvada diametrs 400 mm (7312020102).

3.3. Uzdot zemes vienības Vidzemes ielā 18A, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF