Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 387

protokols Nr. 12, 25. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Puķu ielā 35, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 12, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, pilnvarotās personas U.G. (personas kods ***) sertifikāta Nr.AA000000074, 2014.gada 2.jūlija iesniegumu Nr.31, Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2685, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Puķu ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 6701, un zemes īpašuma Zemeņu ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 3714, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Puķu ielā 35, Jūrmalā, kopīpašnieka un zemes vienības Zemeņu ielā 12, Jūrmalā, īpašnieka J.K. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 10.jūnija lēmumu Nr.14-9/130 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Puķu ielā 35, Jūrmalā, Zemeņu ielā 12, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16.apakšpunktiem, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 30.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/12, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Puķu ielā 35, Jūrmalā un zemes vienības Zemeņu ielā 12, Jūrmalā zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Puķu ielā 35, Jūrmalā, ar kopējo platību 1409 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 269 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Zemeņu ielā 12, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Puķu ielā 35, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 1140 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Puķu ielā 35, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Puķu ielā 35, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3551 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010603);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem (7312010202);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201).

2.3. Uzdot zemes vienības Puķu ielā 35, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6701 002 no Puķu iela 35, korpuss 2, Jūrmala uz adresi Puķu iela 35, Jūrmala.

3. Apstiprināt zemes vienības Zemeņu ielā 12, Jūrmalā ar kopējo platību 673 m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Puķu ielā 35, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 269 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Zemeņu ielā 12, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 942 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Zemeņu ielā 12, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Zemes vienībai Zemeņu ielā 12, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3550 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010603);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem (7312010202).

3.3. Uzdot zemes vienības Zemeņu ielā 12, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6701 001 no Puķu iela 35, Jūrmala, uz adresi Zemeņu iela 12, korpuss 1, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF