Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 386

protokols Nr. 12, 24. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Juglas ielā 2/4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748, pilnvarotās personas I.O. (personas kods ***) sertifikāts: sērija BA Nr.396, 2014.gada 21.jūlija iesniegumu Nr.1506/a/31-2014, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts 2014.gada 23.jūlijā ar Nr.14-3/3000, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Juglas ielā 2/4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1104, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „METRUM” ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieku Ī.J. (dzimusi ***), V.D.J. (dzimis ***) un A.J. (dzimis ***) pilnvarotās personas I.F. (personas kods ***) iesniegumu, Finanšu ministrijas pilnvarotās personas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” 2013.gada 19.septembra pilnvaru Nr. 12-32/33, valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pilnvarotās personas valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 2013.gada 8.jūlija pilnvaru Nr.136 izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 29.jūlija lēmumu Nr.14-9/239 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Juglas ielā 2/4, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9., 11. un 24.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2. un 2.3.apakšpunktiem, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 30.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Juglas ielā 2/4, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Lēmums par adreses piešķiršanu ēkām zemes vienībā Juglas ielā 2/4, Jūrmalā tiks pieņemts atsevišķi.

3. Apstiprināt zemes vienības Juglas ielā 2/4, Jūrmalā ar kopējo platību 10526 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 6787m2 platībā un piešķirot adresi Juglas iela 4, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Juglas ielā 2/4, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 3739 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Juglas ielā 2/4, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Zemes vienībai Juglas ielā 2/4, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7312 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 1.1., 4.1. un 5.1., nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010201);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

3.2.9.  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

3.2.10. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

3.2.11. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

3.2.12. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

3.2.13. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

3.2.14. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.15. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

3.2.16. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

3.2.17. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

3.2.18. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (7312050300);

3.2.19. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (7312050300);

3.2.20. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

3.2.21. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (7312050300);

3.2.22. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

3.2.23. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

3.2.24. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

3.2.25. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

3.2.26. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

3.2.27. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

3.2.28. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

3.2.29. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100).

3.3. Uzdot zemes vienības Juglas ielā 2/4, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Likvidēt adresi zemes vienībai ar kadastra Nr. 1300 010 1104 Juglas iela 2/4, Jūrmala un piešķirt adresi Juglas iela 2, Jūrmala.

4. Izveidot zemes vienību Juglas iela 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 6787 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Juglas iela 4, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

4.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Juglas iela 4, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

4.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

4.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010201);

4.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010201);

4.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

4.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

4.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

4.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

4.2.9. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

4.2.10. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

4.2.11. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

4.2.12. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

4.2.13. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

4.2.14. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (7312050300);

4.2.15. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (7312050300);

4.2.16. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (7312050300);

4.2.17. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (7312050300);

4.2.18. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (7312050300);

4.2.19. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

4.2.20. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

4.2.21. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010201);

4.2.22. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

4.2.23. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.24. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.25. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.26. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.27. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.28. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.29. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.30. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.31. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.32. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.33. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.34. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.35. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.36. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100);

4.2.37. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100).

4.3. Uzdot zemes vienības Juglas ielā 4, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF