Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 384

protokols Nr. 12, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā
ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20”

Pamatojoties uz I.N., personas kods ***, (turpmāk – Iesniedzējs), 2014.gada 7.aprīļa iesniegumu ar reģistrācijas Nr.14-3/1363, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2011.gada 15.decembrī Dome pieņēma lēmumu Nr.549 „Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20” (turpmāk – Lēmums Nr.549 ).

Lēmuma Nr.549 2.punktā zemes gabala Vārnukroga ceļš 20, Jūrmalā, nomniekam I.N., personas kods ***, uzdots novērst patvaļīgās būvniecības sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Vārnukroga ceļš 20, Jūrmalā, (turpmāk – Zemes gabals) un līdz 2014.gada 1.jūnijam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) saskaņot žoga novietni un izskatu vai arī nojaukt patvaļīgi uzbūvēto žogu.

[2] Noteiktajā termiņā Būvvaldē nav iesniegta žoga novietnes un izskata dokumentācija saskaņošanai. Tātad Iesniedzējs nav novērsis patvaļīgās būvniecības radītās sekas Zemes gabalā.

[3] 2014.gada 7.aprīlī Domes Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.549 izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.jūnijam. Iesniedzējs norāda uz to, ka jautājums par minētā Lēmuma Nr.549 atcelšanu tiek risināts administratīvās tiesas ceļā, kur Iesniedzējai ir noteikts trešās personas statuss. Iesniegumam pievienota Administratīvās apgabaltiesas 2013.gada 17.oktobra vēstule lietā Nr.A420362412 AA43-3855-13/2 par apelācijas tiesvedību.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[4] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.549 2.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [3]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā Iesniedzējs nav novērsis.

[5] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[6] 2014.gada 7.aprīlī Domes Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.549 2.punkta izpildes termiņu.

No Iesnieguma satura ir saprotams, ka Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmuma Nr.549 2.punktā noteikto, norādot, ka izpilde tiks uzsākta pēc Administratīvās tiesas sprieduma stāšanās spēkā un tātad nepieciešams Lēmuma Nr.549 izpildes termiņa pagarinājums.

[7] Ar Administratīvās apgabaltiesas tiesneses U.Mihailovas 2013.gada 15.oktobra lēmumu ierosināta apelācijas tiesvedība, pamatojoties uz N.K. pieteikumu par Lēmuma Nr.549 atcelšanu daļā, sakarā ar N.K. apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2013.gada 5.septembra spriedumu daļā, ar kuru noraidīts pieteikums daļā. No lietai pievienotajiem dokumentiem ir konstatējams, ka Iesniedzējai ierosinātājā lietā ir piešķirts trešās personas statuss.

[8] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.549 izpildes termiņu (sk. [6] un [7] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai labvēlīgāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.549 2.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„2. Uzdot zemes gabala Vārnukroga ceļš 20, Jūrmalā, domājamās daļas nomniecei un būvētājai I.N. (personas kods ***) līdz 2015.gada 1.jūnijam novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Vārnukroga ceļš 20, Jūrmalā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, saskaņojot Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā žoga novietni un izskatu vai arī nojaukt patvaļīgi uzbūvēto žogu.

2. Lēmumu Nr.549 pārējā daļā atstāt negrozītu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF