Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 382

protokols Nr. 12, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.852
„Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 (kadastra Nr.1300 001 1406) sakārtošanas
uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

Pamatojoties uz D.F., personas kods ***, pilnvarotās personas T.J., personas kods ***, (turpmāk – Iesniedzējs) 2014.gada 18.jūnija iesniegumu, reģistrācijas Nr.14-3/2490 (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2006.gada 24.augustā pieņēma lēmumu Nr.852 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 (kadastra Nr.1300 001 1406) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (turpmāk – Lēmums Nr.852).

Lēmuma Nr.852 1.punktā Iesniedzējam tika atļauts līdz 2011.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.1300 001 1406 Baltās kāpas ielā 14, Jūrmalā (turpmāk - Zemes gabals) sakārtošanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīva sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālajam plānojumam.

[2] Noteiktajā termiņā Domes būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) nav saņemts Iesniedzēja iesniegts būvprojekts vasarnīcas būvniecībai un nav izdota būvatļauja būvdarbu turpināšanai.

[3] Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2014.gada 18.jūnijā saņēma Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu par Lēmuma Nr.852 izpildes termiņa pagarināšanu. Iesniedzējs norāda uz to, ka vēlas turpināt būvniecību Zemes gabalā un sakārtot objektu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[4] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.852 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [3]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā Iesniedzējs nav novērsis.

[5] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[6] Pilsētplānošanas nodaļa 2014.gada 18.jūnijā ir saņēmusi Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.852 1.punkta izpildes termiņu.

No Iesnieguma satura ir saprotams, ka Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmuma Nr.852 1.punktā noteikto, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks un tātad Lēmuma Nr.852 izpildes termiņa pagarinājums.

[7] Dome 2010.gada 24.septembrī saņēma Rīgas domes iesniegumu par „Vārnukroga” apbūves legalizācijas termiņa pagarināšanu. Rīgas dome savā iesniegumā ir norādījusi, ka neiebilst termiņa pagarināšanai būvju sakārtošanai „Vārnukroga” teritorijā, bet vienlaicīgi arī vērš uzmanību uz to, ka uz katra atsevišķā zemes gabala esošo ēku un būvju legalizācijas termiņš saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un vasarnīcu biedrības „Vārnukrogs” biedriem noslēgtajiem zemes nomas līgumiem ir ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.janvārim.

No Rīgas domes iesnieguma ir redzams, ka zemes gabala Kleistes ielā 5, Jūrmalā īpašnieks ir atļāvis Iesniedzējam veikt valdījumā esošo ēku legalizāciju līdz 2015.gada 1.janvārim un Dome jau vairākiem vasarnīcu biedrības „Vārnukrogs” biedriem ir pagarinājusi lēmumu izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.janvārim.

[8] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, kā arī vienlīdzības principu, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.852 izpildes termiņu (sk. [5], [6] un [7] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai labvēlīgāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto, un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.852 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot būvju, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.1300 001 1406 Baltās kāpas ielā 14, Jūrmalā, tiesiskajiem valdītājiem novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra Nr.1300 001 1406, Baltās kāpas ielā 14, Jūrmalā:

1.1. O.B. (personas kods ***), A.T. (personas kods ***) līdz 2011.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves sakārtošanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības Vārnukrogs teritorijas plānojumam;

1.2. D.F. (personas kods ***) līdz 2015.gada 1.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā iesniedzot būvprojektu vasarnīcas būvniecībai un saņemot būvatļauju būvdarbu turpināšanai.”

2. Papildināt Lēmumu Nr.852 ar 11.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„11. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu”.

3. Grozīt Lēmuma Nr.852 2.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.”

4. Lēmumu Nr.852 pārējā daļā atstāt negrozītu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF