Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 378

protokols Nr. 12, 16. punkts

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
Slokas ielā 64, Jūrmalā, Slokas ielā 60/62, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā,
Slokas ielā 58A, Jūrmalā, Slokas ielā 56, Jūrmalā, Slokas ielā 56A, Jūrmalā,
Skuju ielā 1, Jūrmalā, Kapsētas ielā 1, Jūrmalā, un adreses maiņu piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748, pilnvarotās personas L.B. (personas kods ***) sertifikāts: sērija BA Nr.455, 2014.gada 2.jūlija iesniegumu Nr.545/a/10-2014, Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2692, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Slokas ielā 64, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3409, Slokas ielā 60/62, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3406, Slokas ielā 58, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3407, Slokas ielā 58A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3405, Slokas ielā 56, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3404, Slokas ielā 56A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3412, Skuju ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3410, (turpmāk – Zemes vienības) robežu pārkārtošanu un zemes vienības Kapsētas ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3408 adreses maiņu, kas izstrādāta pēc zemes vienību īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DZINTARA PROJEKTS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003719839, valdes locekļa A.K. (personas kods ***) priekšlikuma, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemes vienību sadales priekšlikums ir izstrādāts detālplānojumā, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.51 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā 1, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Detālplānojums).

Zemes vienību robežu pārkārtošana veikta saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 2.5.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Detālplānojuma grafisko daļu „Teritorijas plānotā atļautā izmantošana, zemes gabalu veidošanas kārtība un adresācija” (25.lapa), grafisko daļu „Teritorijā nojaucamās ēkas” (27.lapa), Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 4.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 17.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.un 11.punktu, un 2014.gada 30.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 58A, Jūrmalā, ar kopējo platību 16633 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 355 m2 platībā un atdalot zemes vienības daļu 3797 m2 platībā.

Mainīt adresi zemes vienībai Slokas ielā 58A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3405 un piešķirt jaunu adresi Mazā Slokas iela 3, Jūrmalā.

Noteikt, ka zemes vienības Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas ir 12481 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas – 0501.

1.2. Zemes vienībai Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā, noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

1.2.2. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (7316080100);

1.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900).

1.3. Uzdot zemes vienības Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 56, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3404 un kopējo platību 3836 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 380 m2 platībā un atdalot zemes vienības daļu 3456 m2 platībā saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Likvidēt adresi zemes vienībai Slokas ielā 56, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3404.

3. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 56A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3412 un kopējo platību 3112 m2 apvienošanu, pievienojot zemes vienību 3112 m2 platībā zemes vienībai Slokas ielā 58, Jūrmalā, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Likvidēt adresi zemes vienībai Slokas iela 56A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3412.

4. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 58, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3407 un kopējo platību 7968 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 980 m2 platībā un, pievienojot no zemes vienības Slokas ielā 56, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 3456 m2 platībā, pievienojot zemes vienību Slokas ielā 56A, Jūrmalā, ar platību 3456 m2, pievienojot no zemes vienības Slokas ielā 58A, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 3797 m2 platībā.

Noteikt, ka zemes vienības Slokas ielā 58, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas un zemes vienību pievienošanas ir 17353 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu:

4.1. Noteikt zemes vienībai Slokas ielā 58, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

4.1.1. zemes vienības daļai 7253 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas – 0501;

4.1.2. zemes vienības daļai 10100 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702).

4.2. Zemes vienībai Slokas ielā 58, Jūrmalā, noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

4.2.2. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (7316080100);

4.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900);

4.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100).

4.3. Uzdot zemes vienības Slokas ielā 58, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4.4. Dzēst adresi veļas mazgātavai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3407 001 Slokas ielā 58, Jūrmalā.

4.5. Dzēst adresi darbnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3407 002 Slokas ielā 58, korpuss 2, Jūrmalā.

4.6. Dzēst adresi darbnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3407 003 Slokas ielā 58, korpuss 3, Jūrmalā.

4.7. Dzēst adresi garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3407 004 Slokas ielā 58, korpuss 4, Jūrmalā.

4.8. Dzēst adresi darbnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3407 005 Slokas ielā 58, korpuss 5, Jūrmalā.

4.9. Dzēst adresi noliktavai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3407 006 Slokas ielā 58, korpuss 6, Jūrmalā.

4.10. Dzēst adresi kompresora ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3407 007 Slokas ielā 58, korpuss 7, Jūrmalā.

4.11. Dzēst adresi caurlaides ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3407 008 Slokas ielā 58, korpuss 8, Jūrmalā.

4.12. Dzēst adresi transformatoru ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3407 009 Slokas ielā 58, korpuss 9, Jūrmalā.

5. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 64, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3409 un kopējo platību 20318 m2 apvienošanu, pievienojot zemes vienību 20318 m2 zemes vienībai Slokas ielā 60, Jūrmalā, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Likvidēt adresi zemes vienībai Slokas ielā 64, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3409.

6. Apstiprināt zemes vienības Skuju ielā 1, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3410 un kopējo platību 9382 m2 apvienošanu, pievienojot zemes vienību 9382 m2 zemes vienībai Slokas ielā 60, Jūrmalā, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Likvidēt adresi zemes vienībai Skuju ielā 1, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3410.

7. Apstiprināt zemes vienības zemes vienības Slokas ielā 60/62, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3407 un kopējo platību 11171 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 508 m2 platībā un pievienojot zemes vienību Slokas ielā 64, Jūrmalā, ar platību 20318 m2, pievienojot zemes vienību Skuju ielā 1, Jūrmalā, ar platību 9382m2.

Mainīt adresi zemes vienībai Slokas ielā 60/62, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3406 un piešķirt jaunu adresi Slokas iela 60, Jūrmala.

Noteikt, ka zemes vienības Slokas ielā 60, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas un zemes vienību pievienošanas ir 40363 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

7.1. Noteikt zemes vienībai Slokas ielā 60, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

7.1.1. zemes vienības daļai 4760 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas – 0501;

7.1.2. zemes vienības daļai 26021 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

7.1.3. zemes vienības daļai 9382 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – 0801.

7.2. Zemes vienībai Slokas ielā 60, Jūrmalā, noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

7.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

7.2.2. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (7316080100);

7.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900);

7.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100).

7.3. Uzdot zemes vienības Slokas ielā 60, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7.4. Dzēst adresi angāram ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3409 007 Slokas ielā 64, Jūrmalā.

7.5. Dzēst adresi noliktavai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3409 011 Slokas ielā 64, korpuss 1, Jūrmalā.

7.6. Dzēst adresi sardzes dienesta telpai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3409 013 Slokas ielā 64, Jūrmalā.

7.7. Dzēst adresi darbnīcai - garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3409 014 Slokas ielā 64, korpuss 2, Jūrmalā.

7.8. Dzēst adresi DSM noliktavai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3409 015 Slokas ielā 64, Jūrmalā.

7.9. Dzēst adresi angāram ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3409 022 Slokas ielā 64, korpuss 3, Jūrmalā.

7.10. Dzēst adresi galerijai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3409 023 Slokas ielā 64, korpuss 4, Jūrmalā.

7.11. Dzēst adresi ražošanas korpusam ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3409 024 Slokas ielā 64, korpuss 5, Jūrmalā.

7.12. Dzēst adresi pārvaldes ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3410 001 Skuju ielā 1, Jūrmalā.

7.13. Dzēst adresi katlu mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3410 002 Skuju ielā 1, korpuss 2, Jūrmalā.

7.14. Dzēst adresi noliktavai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3410 003 Skuju ielā 1, korpuss 3, Jūrmalā.

7.15. Dzēst adresi kantorim ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3410 005 Skuju ielā 1, korpuss 1, Jūrmalā.

7.16. Dzēst adresi sardzes ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3410 006 Skuju ielā 1, Jūrmalā.

7.17. Dzēst adresi angāram ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3410 016 Skuju ielā 1, Jūrmalā.

7.18. Dzēst adresi katlu mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3410 017 Skuju ielā 1, korpuss 5, Jūrmalā.

8. Apvienot zemes vienības daļu 355 m2 platībā (atdalīta no zemes vienības Slokas ielā 58A, Jūrmalā), zemes vienības daļu 508 m2 platībā (atdalīta no zemes vienības Slokas ielā 60/62, Jūrmalā), zemes vienības daļu 980 m2 platībā (atdalīta no zemes vienības Slokas ielā 58, Jūrmalā) un zemes vienības daļu 380 m2 platībā (atdalīta no zemes vienības Slokas ielā 56, Jūrmalā), izveidojot zemes vienību 2223 m2 platībā piešķirot nosaukumu Mazā Slokas iela 1010, Jūrmalā, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Noteikt, ka zemes vienības Mazā Slokas ielā 1010, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

8.1. Zemes vienībai Mazā Slokas iela 1010, Jūrmalā, noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

8.1.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

8.1.3. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (7316080100);

8.1.4. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900);

8.1.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100).

8.2. Uzdot zemes vienības Mazā Slokas iela 1010, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

9. Mainīt adresi zemes vienībai Kapsētas ielā 1, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 3408 un piešķirt jaunu adresi Mazā Slokas iela 1, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Mazā Slokas iela 1, Jūrmalā, platība ir 3525 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Noteikt, ka zemes vienībai Mazā Slokas ielā 1, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – 0801.

9.1. Uzdot zemes vienības Mazā Slokas ielā 1, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF