Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 377

protokols Nr. 12, 15. punkts

Par Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrēto zemes vienību
Kāpu ielā 36, Jūrmalā, Kāpu ielā 38, Jūrmalā, un Kāpu ielā 38A, Jūrmalā,
apvienošanu un adreses piešķiršanu

Izskatot zemes vienības Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā, īpašnieka akciju sabiedrības „EXCEL VOYAGES S.A.” (reģistrācijas Nr.CHE-106.023,112, adrese: Le Daphne, CP 199, 1884 Villarssur-Ollon, Šveice) pilnvarotās personas M.B. (personas kods ***) 2014.gada 15.jūlija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2854, ar lūgumu papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.114 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmuma Nr.639 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38” atzīšanu par spēku zaudējušu”, lai veiktu objekta, kas ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. - 142, atjaunošanu Valsts zemes dienesta kadastra sistēmā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.142 īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra Nr.1300 014 1506 Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā, kopējā platība – 6894 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums) ir nostiprinātas akciju sabiedrībai „EXCEL VOYAGES S.A.”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmumu Nr.639 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38” atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 2016 m2 ir piešķirta adrese Kāpu ielā 36, Jūrmalā, atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 2862 m2 ir piešķirta adrese Kāpu ielā 38A, Jūrmalā, un atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 2016 m2 ir piešķirta adrese Kāpu ielā 38, Jūrmalā.

Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā nekustamais īpašums ir reģistrēts kā trīs zemes vienības, proti, Kāpu iela 36, Jūrmalā ar kopējo platību 2016 m2, kadastra Nr.1300 014 1506, Kāpu iela 38, Jūrmalā ar kopējo platību 2862 m2, kadastra Nr.1300 014 1517 un Kāpu iela 38A, ar kopējo platību 2016 m2, kadastra Nr.1300 014 1518.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un 2014.gada 30.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apvienot nekustamos īpašumus Kāpu iela 36, Jūrmalā, Kāpu iela 38, Jūrmalā, Kāpu iela 38A, Jūrmalā vienā nekustamajā īpašumā ar platību 6894 m2 un piešķirt adresi Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā.

2. Noteikt, ka zemes vienībai Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3. Dzēst adresi Valsts zemes dienestā reģistrētajai zemes vienībai ar kadastra Nr.1300 014 1506, zemes vienības platība 2016 m2, Kāpu ielā 36, Jūrmalā.

4. Dzēst adresi Valsts zemes dienestā reģistrētajai zemes vienībai ar kadastra Nr.1300 014 1517, zemes vienības platība 2016 m2, Kāpu ielā 38, Jūrmalā.

5. Dzēst adresi Valsts zemes dienestā izveidotajai zemes vienībai ar kadastra Nr.1300 014 1518, zemes vienības platība 2862 m2, Kāpu ielā 38A, Jūrmalā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF