Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 376

protokols Nr. 12, 14. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru Panorāma” (Reģistrācijas Nr.40103727866) 2014.gada 2.jūnija iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/2236) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1401 001 un palīgceltni Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1401 001 Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 3.jūnija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļauju šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1733 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, pilnvaru, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1401 001 un palīgceltni Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1401 001 Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 10.jūlija atzinumu Nr.11-02/1660, Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 3.jūnija atzinumu (protokolu Nr.6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzintaru Panorāma” (Reģistrācijas Nr.40103727866) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1401 001 un palīgceltni Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1401 001 Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā.

2. Dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1401 001 un palīgceltnes Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1401 001 Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

3. Dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1401 001 un palīgceltnes Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1401 001 Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, nojaukšana veicama ievērojot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 10.jūlija atzinuma Nr.11-02/1660 6.2.punkta prasības.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF