Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 375

protokols Nr. 12, 13. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā

Pamatojoties uz D.B. (personas kods ***) 2014.gada 30.jūnija iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/2627) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo apsardzes māju Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2705 002 un katlu māju Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2705 004 Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 1.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļauju izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.64 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, pilnvaras un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt apsardzes māju Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2705 002 un katlu māju Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2705 004 Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 10.jūlija atzinumu Nr.06-10/1698, Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 1.jūlija atzinumu (protokolu Nr.7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam D.B. (personas kods ***) atļaut nojaukt apsardzes māju Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2705 002 un katlu māju Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2705 004 Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā.

2. Apsardzes mājas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2705 002 un katlu mājas Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2705 004 Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF