Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 372

protokols Nr. 12, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170
„Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” tika nolemts noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr.40003378932) uz 3 gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi deleģēšanu saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu deleģēšanas līgums pirms tā noslēgšanas tika nosūtīts saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Ievērojot ministrijas atzinumā (23.05.2014. vēstule Nr.18-1e/4835) izteiktos iebildumus, tika veiktas izmaiņas apstiprinātajā deleģēšanas līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””, izsakot lēmuma 1.pielikumu „PĀRVALDES UZDEVUMA DELEĢĒŠANAS LĪGUMS” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai lēmuma 1.punktā noteikto pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 7.augustā lēmumam Nr.372

(protokols Nr.12, 9.punkts)

PĀRVALDES UZDEVUMA DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr.....

Jūrmalā 2014. gada.....................

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000056357, turpmāk - Pašvaldība, kuru, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.170 „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””, pārstāv Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle", vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, turpmāk – Sabiedrība, tās ______________ personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abas kopā sauktas - Puses,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo, otro un trešo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta ceturto daļu (no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai), 21.panta pirmās daļas 23.punktu; Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu,

ievērojot Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam “Nacionāla valsts” ilgtermiņa politikas pamatnostādnes, kurā noteikts, ka kultūrpolitiku realizē pašvaldības pārvaldes institūcijas un praksē ievēro decentralizācijas principu, nodrošinot līdzsvarotu kultūras attīstību, kultūras pakalpojuma pieejamību. Pašvaldībai jāveicina izpratne un augsta kultūratbildība nolūkā gūt pozitīvu sociālo un ekonomisko efektu,

ievērojot to, ka:

a) Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības kompetencē;

b) ir nepieciešams Pašvaldības administratīvajā teritorijā rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kultūras pieejamību visiem sabiedrības locekļiem;

c) Sabiedrība ir dibināta, lai veicinātu kultūras norisi Jūrmalas pilsētā, kas atbilst likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktā noteiktajai Pašvaldības funkcijai;

d) Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkcijas izpildi un to, ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus;

e) saskaņā ar Kultūras institūciju likuma 13.pantu Pašvaldības savas kompetences un likumos paredzētajos ietvaros ir tiesīgas noteikt pašu dibināto kultūras institūciju darbības formas un pamatu;

 noslēdz šādu deleģēšanas līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pašvaldība deleģē un Sabiedrība apņemas veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi, turpmāk - Uzdevums.

1.2. Uzdevuma izpildē sasniedzamie minimālie rezultatīvie rādītāji tiek noteikti atsevišķi Sabiedrības organizētajiem kultūras pasākumiem un Sabiedrības nodrošinātajiem kultūras pasākumiem, kuri tiek noteikti ar atsevišķu Pušu vienošanos pie Līguma atbilstoši Līguma 1. un 2.pielikumā esošajai veidlapai.

1.3. Par uzdevuma izpildē sasniedzamajiem minimālajiem rezultatīvajiem rādītājiem 2015., 2016. un 2017.gadam Puses paraksta atsevišķu vienošanos pie Līguma šādā kārtībā:

1.3.1. Līdz katra gada 15.augustam Sabiedrība iesniedz priekšlikumus par Sabiedrības organizētajiem kultūras pasākumiem nākamajam kalendārajam gadam;

1.3.2. trīs mēnešu laikā no Līguma 1.3.1punktā minēto priekšlikumu saņemšanas brīža Pašvaldība izskata tos un pieņem nepieciešamos lēmumus, kā arī Puses paraksta papildus vienošanos par Sabiedrības organizētajiem kultūras pasākumiem atbilstoši Līguma 1.pielikumam.

1.3.3. Viena mēneša laikā pēc ikgadējā Pašvaldības budžeta apstiprināšanas Puses paraksta vienošanos pie līguma par Sabiedrības nodrošinātajiem kultūras pasākumiem atbilstoši Pašvaldības priekšlikumam un Līguma 2.pielikumam.

2. Pušu pienākumi

2.1. Sabiedrība Uzdevuma izpildē:

2.1.1. piedāvā daudzveidīgu repertuāru tajā skaitā, bet ne tikai, atbilstoši Līgumā noteiktajiem sasniedzamajiem minimālajiem rezultatīvajiem rādītājiem, piesaistot Jūrmalas pilsētas, reģiona un citu valstu māksliniekus;

2.1.2. par saviem līdzekļiem un savu iespēju robežās uztur, uzlabo un iegādājās mākslas pieejamībai un attīstībai nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.1.3. Līgumā noteiktajā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt papildus finanšu līdzekļus Uzdevuma izpildes nodrošināšanai;

2.1.4. ir tiesīga piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā, ja šo darbību rezultātā netiek uzņemtas finanšu saistības, kas saistošas Pašvaldībai;

2.1.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām kultūras institūcijām.

2.2. Uzdevuma izpildē Sabiedrība ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, un izdotos normatīvos aktus, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām, kā arī ar valsts pārvaldes institūcijām.

2.3. Jautājumos, kas saistīti ar Sabiedrībai deleģētā Uzdevuma izpildi un kurus Sabiedrība ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.

2.4. Sabiedrība deleģēto Uzdevumu un no tā izrietošos pakalpojumus sniedz Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Sabiedrībai nav tiesības Uzdevumu pilnībā vai daļēji deleģēt tālāk trešajām personām. Uzdevuma tālākas deleģēšanas ierobežojums neierobežo Sabiedrības tiesības piesaistīt trešās personas saistībā ar Uzdevuma izpildi.

2.5. Sabiedrība atlīdzina Pašvaldībai visus zaudējumus, kas Pašvaldībai radušies Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī neizpildīta vai nepienācīgi izpildīta Uzdevuma rezultātā.

2.6. Pašvaldība:

2.6.1. noslēdz līgumu ar Sabiedrību par Pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma un kustamas mantas, kura nepieciešama Uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā;

2.6.2. piešķir Sabiedrībai finanšu līdzekļus (dotācijas) un citus resursus Uzdevumu veikšanai normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā;

2.6.3. kontrolē Līguma izpildi.

3. Savstarpējo norēķinu kārtība, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi

3.1. Finansējumu Uzdevuma izpildei veido:

3.1.1. ieņēmumi no Sabiedrības komercdarbības;

3.1.2. personu ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu un programmu līdzfinansējuma līdzekļi;

3.1.3. Pašvaldības budžeta finansējums dotācijas veidā.

3.2. Uzdevuma izpildei piešķiramās dotācijas apmērs tiek noteikts atsevišķi Sabiedrības organizētajiem kultūras pasākumiem un Sabiedrības nodrošinātajiem kultūras pasākumiem ar atsevišķu Pušu vienošanos pie Līguma. Minēto vienošanos Puses paraksta Līguma 1.3.punkta norādītājos termiņos.

3.3. Dotācija Sabiedrības nodrošinātajiem pasākumiem tiek izmaksāta šādā kārtībā:

3.3.1. Sabiedrība elektroniski nosūta dotācijas apjoma pieprasījumu uz e-pasta adresēm pasts@jpd.gov.lv un finans@jpd.gov.lv, pielikumā pievienojot pieņemšanas nodošanas aktu par Uzdevuma veikšanu deleģējuma ietvaros. Pieņemšanas nodošanas akta veidlapa pievienota Līgumam 4.pielikumā;

3.3.2. Pašvaldība 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē 3.3.1.punktā minēto pieprasījumu un novirza Pašvaldības dotāciju Sabiedrības kontā, kas saskaņots ar Pašvaldību.

3.4. Dotācija Sabiedrības organizētajiem pasākumiem tiek izmaksāta šādā kārtībā:

3.4.1. Sabiedrība elektroniski nosūta dotācijas apjoma pieprasījumu uz e-pasta adresi pasts@jpd.gov.lv un finans@jpd.gov.lv, norādot dotācijas pieprasījuma pamatojumu;

3.4.2. Pašvaldība 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē 3.4.1.punktā minēto pieprasījumu un novirza Pašvaldības dotāciju Sabiedrības kontā, kas saskaņots ar Pašvaldību.

4. Sabiedrības darbības uzraudzības kārtība

4.1. Sabiedrība attiecībā uz Līgumā noteiktā Uzdevuma izpildi atrodas Pašvaldības atbildīgās struktūrvienības pārraudzībā.

4.2. Dotācijas izlietojuma kontrolei un Līgumā noteikto sasniedzamo minimālo rezultatīvo rādītāju izpildes kontrolei Sabiedrība iesniedz pārskatus atbilstoši Līguma 3.pielikumā norādītajai formai par katru ceturksni līdz nākošā ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam.

4.3. Sabiedrība iesniedz arī cita veida pārskatus pēc Pašvaldības pieprasījuma.

4.4. Sabiedrība grāmatvedībā nodrošina atsevišķi nodalītu darījumu, kas tiek veikti no Pašvaldības budžeta dotācijas, uzskaiti.

4.5. Pašvaldība, nodrošinot Uzdevuma izpildes pilnīgu un efektīvu uzraudzību:

4.5.1. apkopo un izvērtē Sabiedrības iesniegtos pārskatus;

4.5.2. jebkurā brīdī ir tiesīga pieprasīt no Sabiedrības informāciju par Uzdevuma izpildi, kā arī papildus informāciju par pārskatos sniegtajiem datiem;

4.5.3. īsteno citas darbības, kas izriet no Līguma, atbilst Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešamas pārraudzības nodrošināšanai, tajā skaitā veic revīzijas, auditus un pārbaudes saistībā ar Pašvaldības īpašuma un finanšu resursu izmantošanu un Sabiedrības komercdarbību.

5. Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji

5.1. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

5.1.1. Sabiedrības darbības atbilstība Līguma noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Uzdevuma izpildē sasniedzamo minimālo rezultatīvo rādītāju izpilde Līgumā noteiktajā apmērā, Līgumā noteikto pārskatu iesniegšana noteiktajos termiņos;

5.1.2. Sabiedrības darbības efektivitāte, tas ir Līgumā noteiktās dotācijas un pašas Sabiedrības iegūto finanšu resursu racionāla izlietošana (Uzdevuma izpildē sasniedzamie minimālie rezultatīvie rādītāji izpildīti atbilstoši piešķirtajam dotācijas apmēram);

5.1.3. Līgumā noteiktā Uzdevuma sasniedzamo minimālo rezultatīvo rādītāju kvalitatīva izpildīšana. Ar jēdzienu „kvalitāte” šī punkta ietvaros saprot auditorijas piesaisti atbilstoši paredzētajam un nelielu pamatoto sūdzību skaitu.

5.2. Pašvaldība, izvērtējot Uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, ņem vērā arī citus kritērijus, kuri vērsti uz Uzdevuma sasniegšanu.

5.2.1. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība izvērtē reizi gadā, līdz katra gada 31.janvārim, par iepriekšējo kalendāro gadu.

6. Līguma darbības termiņš, spēkā stāšanās, grozījumu izdarīšana

un izpildes kārtība

6.1. Līgums ir noslēgts uz 3 (trīs) gadiem. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

6.2. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums.

6.3. Sabiedrības pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu Uzdevuma izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem, izņemot nepārvaramas varas gadījumus.

6.4. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru iestāšanos neviena no Pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt.

6.5. Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un vienojas par saistību izpildes atlikšanu vai Līguma izbeigšanas noteikumiem.

6.6. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ja par to pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums. Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.7. Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem Puses viena otru iepazīstina:

6.7.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu izdarīšanas;

6.7.2. ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar Līguma termiņa izmaiņām.

6.8. Katra Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā brīdinot par to otru Pusi trīs mēnešus iepriekš.

6.9. Katra Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, neievērojot Līguma 6.7.punktā minēto brīdinājuma termiņu, ja:

6.9.1. otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus, tajā skaitā, ja Sabiedrība nenodrošina Līgumā noteikto sasniedzamo minimālo rezultatīvo rādītāju izpildi;

6.9.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības, tai skaitā, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem.

6.9.3. Līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai, Līgumā noteiktajam termiņam vai līdz Līguma 2.6.1.punktā minētā līguma spēkā esamībai.

6.10. Izbeidzoties Līgumam, Puses sastāda savstarpējo norēķinu aktu.

7. Citi noteikumi

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās sarunu ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

7.4. Līgums parakstīts divos eksemplāros uz sešām lapām ar četriem pielikumiem (1.pielikums uz 2 lapām; 2.pielikums uz 1 lapas; 3.pielikums uz 3 lapām; 4.pielikums uz 1 lapas). Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru.

8. Pušu paraksti un adreses

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

_______________________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes loceklis


1.pielikums

2014.gada _______ Pārvaldes uzdevuma

deleģēšanas līgumam Nr._____

Sabiedrības organizēto kultūras pasākumu

izpildē sasniedzamie minimālie rādītāji

  1. Auditorijas piesaiste – sastāvs, stabilitāte un dinamika:

1.1. Apmeklējumu skaits gadā (tajā skaitā izbraukuma koncertiem, koncertiem ārzemēs, kopprojektiem un festivāliem)

Ne mazāk kā _________ apmeklējumu gadā

1.2. Koncerti un muzikālie pasākumi, kas sekmē Sabiedrības pakalpojumu pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām

Studentiem, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem u.c. maznodrošinātu sociālo grupu pārstāvjiem piedāvātās atlaides – biļetes par pazeminātām cenām (ne mazāk par 10% no vidējās biļešu cenas) ne mazāk kā _______apmeklētājiem gadā

Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes ne mazāk kā 0,2% no kopējiem apmeklētājiem gadā

  1. Koncertu skaita stabilitāte un dinamika:

Plānotais koncertu skaits gadā (tajā skaitā sadarbības projekti ar citām Latvijas koncertorganizācijām)

Ne mazāk kā ____ koncertu gadā:

Tajā skaitā:

kamermūzikas pasākumi

kora mūzikas pasākumi

simfoniskā un vokāli simfoniskā mūzikas pasākumi

muzikālās izrādes

džeza mūzikas pasākumi

multimediālie pasākumi

starpžanru pasākumi

  1. Jauno programmu plašums un daudzveidība:

3.1. Latviešu mūzikas koncertu skaits gadā (tajā skaitā latviešu mūzikas pirmatskaņojumu skaits gadā)

Ne mazāk kā __ koncerti

3.2. Bērnu un jauniešu pasākumi

Ne mazāk kā __ koncerti

3.3 Ārvalstu mākslinieku un kolektīvu pasākumi

Ne mazāk kā __ koncerti

  1. Menedžmenta (saimniekošanas, efektīvas resursu izmantošanas) kvalitāte:

4.1. Apmeklētība

Zāļu aizpildītība – 70%

4.2 Sabiedrības pašu ieņēmumu (no pārdotajām biļetēm, maksas pakalpojumiem un no citām saimnieciskajām darbībām), publisko (valsts un/vai pašvaldību dotācijas) un papildus piesaistīto (fondi, sponsori, ziedotāji) līdzekļu dinamika, stabilitāte un līdzsvarotība periodā

Plānoto ieņēmumu struktūra euro

Dotācija no Pašvaldības

Pašu ieņēmumi:

Tajā skaitā:

Biļešu realizācija

Pārējie pašu ieņēmumi

5. Citi:

Vidējā biļešu cena

Ne lielāka kā ____ euro


2.pielikums

2014.gada _______ Pārvaldes uzdevuma

deleģēšanas līgumam Nr._____

Sabiedrības nodrošināto kultūras pasākumu

izpildē sasniedzamie minimālie rādītāji

Plānoto kultūras pasākumu atšifrējums

(jānorāda pasākuma nosaukums un/vai mākslinieks)

Plānoto kultūras pasākumu norises datumi


3.Pielikums

2014.gada _______ Pārvaldes uzdevuma

deleģēšanas līgumam Nr._____

PĀRSKATS / ATSKAITE PAR

Jūrmalas pilsētas domes PIEŠĶIRTO FINANSĒJUMU

Sastādīta 2 eksemplāros,

no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Finansējuma saņēmēja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

Saskaņā ar

Deleģējuma LĪGUMU Nr.

starp Jūrmalas pilsētas domi

un

finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija

Datums

Mēnesis

Gads

Datums

Mēnesis

Gads

no

līdz

ir īstenots uzdevums

  1. Sasniegti rezultatīvie rādītāji

Skatītāju skaits______________Skatītāju skaits no maksimāli iespējamā skatītāju skaita______________ un no plānotā apmeklētāju skaita

Pasākuma biļešu ieņēmumi____________(EUR)

Citi pasākuma ieņēmumi______________(EUR)

Vidējā biļešu cena____________________(EUR)

Kopējie pasākuma izdevumi____________(EUR)

2. Jūrmalas pilsētas domes piešķirtie finanšu līdzekļi

euro ir izlietoti sekojoši:

Nr.p.k.

Tāmes pozīcijas nosaukums

Pozīcijas summa tāmē (euro)

Izmaksu apliecinošā dokumenta nosaukums

(maksājuma uzdevuma nr., kases izdevumu ordera nr.,

ja izmaksa veikta avansā - avansa norēķina nr.)

Izmaksas datums

Izmaksas summa (euro)

Pavisam kopā:

euro ( )

(summa vārdiem)

Finanšu saņēmējs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Apstiprinu, ka Jūrmalas pilsētas domes pārskaitītie līdzekļi izlietoti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un paredzētajiem mērķiem. Finanšu dokumentācija tiks saglabāta -

(finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija)

(adrese, tālrunis)

5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas Jūrmalas pilsētas domē.

(finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža paraksts)

(vārds, uzvārds)

(finansējuma saņēmēja valdes priekšsēdētāja)

(vārds, uzvārds)

z.v.

Datums

Mēnesis

Gads

Vieta


4.Pielikums

2014.gada _______ Pārvaldes uzdevuma

deleģēšanas līgumam Nr._____

Nodošanas – pieņemšanas akts

201_.gada __.______,

Jūrmalā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” 2014.gada __.____ noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.___, 201_.gada ________ notika sekojoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” nodrošinātie kultūras pasākumi ____________ (vieta):

N.p.k.

Datums

Pasākums

Norises dienu skaits

Līdzfinansējums ( EUR)

1.

….

K O P Ā :

Pusēm vienai pret otru par sniegtajiem pakalpojumiem pretenziju nav.

Šis akts satur pilnīgu pušu vienošanos, puses to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ko ar savu parakstu apstiprina.

Šis akts ir pušu savstarpējo norēķinu pamats par līdzfinansējumu EUR ____ (_________) apmērā, t.sk. PVN __%.

Šis akts ir sastādīts divos eksemplāros. Katra no pusēm saņem pa vienam eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

Priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētājs

___________________ ______________________

Valdes loceklis

_______________________


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF