Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 371

protokols Nr. 12, 7. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.282
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Jūrmalas \ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai”

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta pirmo daļu un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.282 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai”, izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 5 369 974 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai – SIA „Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, pamatkapitāla palielināšanai, tajā skaitā, pa gadiem:

1.1.  2014.gadā – 3 049 098 euro;

1.2.  2015.gadā – 2 320 876 euro

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF