Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 15.maijāNr. 209

protokols Nr. 9, 7. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome veic Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 3.punktam, nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.

Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētas ziņas par šādu juridisku personu izslēgšanu no komercreģistra:

1. 2013.gada 5.jūnijā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR0006563845019) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DZINTARA MĀJA” (reģistrācijas Nr.40003462364) izslēgšanu no komercreģistra;

2. 2013.gada 11.februārī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00071250219971) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BOLAS” (reģistrācijas Nr.40103132950) izslēgšanu no komercreģistra;

3. 2013.gada 2.maijā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00064902664509) par sabiedrības ar ierobežotu, atbildību „DELTA” (reģistrācijas Nr.42803003046) izslēgšanu no komercreģistra.

Minētajām juridiskajām personām ir nodokļu parādsaistības pret Jūrmalas pilsētas domi. Tām piederošie nekustamie īpašumi ir atsavināti trešajām personām, līdz ar to nepastāv iespēja vērst piedziņu uz nekustamo īpašumu.

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 22.oktobrī saņēma Valsts ieņēmumu dienesta vēstuli Nr.4.1.3.1-4/11407 „Par A.N. īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”, kurā norādīts, ka A.N. miris 1999.gada 16.jūlijā, lūgts dzēst A.N. aprēķināto īpašuma nodokļa parādu, kas 2013.gada 26.septembrī sastāda Ls 12,71 (EUR 18,09) par laika periodu no 1999.gada 15.februāra līdz 1999.gada 15.novembrim. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem A.N. (personas kods ***) miris 1999.gada 16.jūlijā.

Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka Valsts ieņēmumu dienests datus par A.N. īpašuma nodokļa parādu Jūrmalas pilsētas domei iesniedzis novēloti, parādnieks – A.N. ir miris, noilguma dēļ piedziņa no mantiniekiem nav iespējama.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3. un 7.punktu un trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1 . dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DELTA” (reģistrācijas Nr.42803003046):

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Jūrmalā, Sloka 7144 EUR 113,98, tajā skaitā pamatparādu EUR 75,98 (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.oktobrim) un nokavējuma naudu EUR 38.00 (par laika periodu no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 15.maijam);

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Jūrmalā, Sloka 7144 EUR 166,96, tajā skaitā pamatparādu EUR 109,06 (par laika periodu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.oktobrim) un nokavējuma naudu EUR 57.90 (par laika periodu no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 15.maijam).

2 . dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DZINTARA MĀJA” (reģistrācijas Nr.40003462364):

2.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Jūrmalā, Sloka 7144 EUR 88,09, tajā skaitā pamatparādu EUR 76,88 (par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 30.novembrim) un nokavējuma naudu EUR 11.21 (par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 15.maijam);

2.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Jūrmalā, Sloka 7144 EUR 287,20, tajā skaitā pamatparādu EUR 243,94 (par laika periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.novembrim) un nokavējuma naudu EUR 43.26 (par laika periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 15.maijam);

2.3. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Jūrmalā, Ventspils šoseja 6 EUR 139,74, tajā skaitā pamatparādu EUR 86,89 (par laika periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu EUR 52.85 (par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 15.maijam);

2.4. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Jūrmalā, Ventspils šoseja 6 EUR 183,55, tajā skaitā pamatparādu EUR 112,02 (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu EUR 71.53 (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 15.maijam).

3 . dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BOLAS” (reģistrācijas Nr.40103132950):

3.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 139 EUR 3498.55, tajā skaitā pamatparādu EUR 2973,96 (par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2010.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu EUR 524.59 (par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 15.maijam);

3.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 139 EUR 82.58, tajā skaitā pamatparādu EUR 50,40 (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu EUR 32.18 (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 15.maijam);

3.3. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 12 EUR 101,23, tajā skaitā pamatparādu EUR 89,65 (par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.jūlijam) un nokavējuma naudu EUR 11,58 (par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 15.maijam).

4 . dzēst A.N. (personas kods ***) īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 59, EUR 18,09, tajā skaitā pamatparādu EUR 17,37 (par laika periodu no 1999.gada 1.janvāra līdz 1999.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu EUR 0,72 (par laika periodu no 1999.gada 1.janvāra līdz 1999.gada 31.decembrim).

5 . Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF