Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 204

protokols Nr. 8, 60. punkts

Par zemesgabala (zemesstarpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 12.decembrī pieņēma lēmumu Nr.729 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanu” atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā ar kadastra numurs 1300 006 1309, kopējā platība 2039 m2. Lēmumā apstiprināta zemesgabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, nosacītā cena (izsoles sākumcena) EUR 20 347,07 (divdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro un 07 centi) (LVL 1 4300,00).

2014.gada 5.martā notika zemesgabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, izsole (protokols Nr.8.2-7/2) un zemesgabals tika nosolīts par EUR 22 381,78 (divdesmit divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens euro un 78 centi). Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.729 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktu, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles dalībnieks līdz izsolei samaksājis nodrošinājumu EUR 2 034,71 ( divi tūkstoši trīsdesmit četri euro un 71 cents ) . Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic atlikušais maksājums par zemesgabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, pirkumu - EUR 20 347,07 (divdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro un 7 centi).

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.729 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2014.gada 5.marta sēdes protokolu Nr. 8.2-7/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2014.gada 5.martā notikušā zemesgabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1309, platība 2039 m2, izsoles rezultātus.

2. Izsoles uzvarētājam Ē. M. (personas kods ***) viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic maksājums EUR 20 347,07 (divdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro un 7 centi) apmērā par zemesgabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1309, pirkumu.

3. Pēc lēmuma 2.punktā minētā maksājuma veikšanas, noslēgt līgumu ar Ē.M. (personas kods ***) par zemesgabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1309, platība 2039 m2, pirkumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža sagatavot lēmuma 3.punktā minēto pirkuma līgumu.

5. Apstiprināt ar zemesgabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1309 (kopējā platība 2039 m2) atsavināšanu saistīto izdevumu tāmi saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.204

(protokols Nr.8, 60.punkts)

Izdevumu tāme

zemesgabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā,

kadastra numurs 1300 006 1309, atsavināšanai

1.Samaksa AS „BDO” par zemesgabala novērtējumu

EUR 154,95 (LVL108,90)

2.Samaksa par publikāciju izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

EUR 78,26 (LVL 55,00)

Kopā:

EUR 233,21 (LVL 163,90)


Lejupielāde: DOC un PDF